Landbruk og reindrift

Statsforvalteren i i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om biogassanlegget i Båtsfjord som samarbeider med landbruket.

Landbruket i Troms og Finnmark

Nyheter om landbruk

Jordbruk (temaside)

Skogbruk (temaside)

Landbruksareal og eiendom (temaside)

Inn på tunet (temaside)

Statsforvalterens ansvar

Kommunenes ansvar

Fylkeskommunens ansvar

Tilskudd innen landbruk

Partnerskap landbruk Troms og Finnmark

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Matstrategi for Troms og Finnmark

Utvalgte kulturlandskap


Landbruket i Troms og Finnmark

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. Landbruket i Troms og Finnmark produserer trygg mat av god kvalitet samtidig som det bidrar til bosetting, sysselsetting og et levende kulturlandskap.  

Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket, både i Troms og Finnmark.  Det arktiske klimaet begrenser produksjonsmulighetene, men likevel genererer de bondeeide bedriftene 1800 årsverk og verdier for 1,3 milliarder kroner (2017). Økt produksjon er viktig for lønnsomhet og for å opprettholde foredlingsanleggene i regionen.


Statsforvalterens ansvar

Statsforvalterens landbruksavdeling har kontor i Vadsø, Tromsø og AndselvAvdelinga ledes fra Vadsø. Kontaktinformasjon til oss finner du under ansatte.  

Vi jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har. Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført. Det gjør vi ved å informere, forvalte virkemidler og tilpasse tiltak til vår region.  

Statsforvalteren skal blant annet

 • gi råd og bistand til kommunene 
 • kontrollere kommunene 
 • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen 
 • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk 
 • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk 
 • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog 

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører, skogeiere og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge. 

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er:


Kommuenes ansvar

Kommunen er landbruksmyndighet og har avgjørelsesmyndighet i saker etter jord-, skog- og konsesjonslov, forurensningsloven og flere tilskuddordninger som gjelder jord- og skogbruk. Kommunen skal være en aktiv landbrukspolitisk aktør ved å bruke juridiske, økonomiske og administrative virkemidler. 


Fylkeskommunens ansvar

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for: 

 • Midler til kystskogbruket  
 • Partnerskapet i landbruket 
 • Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
 • Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket
 • Kompetansenettverket for lokalmat i nord

Tilskudd innen landbruk

Bønder, kommuner, næringa og andre kan søke på en rekke tilskudd. Tilskuddene forvaltes og deles ut av blant annet kommuneneStatsforvalteren, Fylkeskommunen og Landbruksdirektoratet. 

Tilskudd med søknadsfrister og løpende frister, finner du i Tilskuddskalenderen. Her kan du sortere på landbruk og mat i oversikten for å vise alle ordningene innen landbruk. Abonnerer du på nyheter fra Statsforvalteren i kategorien Landbruk vil du også få varsel når vi publiserer saker. Lag abonnement her. 


Partnerskap landbruk Troms og Finnmark

Partnerskap landbruk er et landbruksfaglig forum der statsforvalteren, fylkeskommunen, Sametinget og Innovasjon Norge sammen med faglagene kan utveksle informasjon om sin egen virksomhet og virkemiddelbruk, diskutere utfordringer og muligheter for landbruket, vurdere og prioritere virkemidler og tiltak. Et viktig formål med partnerskapet er å bidra til en samordnet bruk av virkemidler og tiltak til beste for landbruket i fylket. Partnerskapet er styringsgruppe for Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022, og de årlige handlingsplanene knyttet til de fire delprogrammene. Fra 1.1.2020 er det Troms og Finnmark fylkeskommune som leder partnerskapet.  

Partnerskap landbruk i Troms og Finnmark består av følgende aktører:  

 • Troms bondelag  
 • Finnmark bondelag  
 • Troms bonde- og småbrukarlag  
 • Finnmark bonde- og småbrukarlag 
 • Sametinget 
 • Troms og Finnmark fylkeskommune  
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
 • Innovasjon Norge 

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019–2022 er et strategiprogram for næringsutvikling og miljøinnsats i landbruket. For hvert av delprogrammene er det laget en handlingsplan som revideres årlig. 


Matstrategi for Troms og Finnmark 

Eier av strategien er samarbeidsforumet bestående av Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge Arktis, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges Råfisklag


Utvalgte kulturlandskap i Troms og Finnmark

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Disse har vi i Troms og Finnmark:

 


Nyheter om landbruk


Publisert 24.08.2023

Endringer i reindriftsavdelingen

Fra 1. oktober 2023 går reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha over i en fagdirektørstilling hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Torhild Gjølme skal fortsatt lede både reindrift og landbruk ut året.


Publisert 26.06.2023

Skal spre matglede blant eldre i nord

Det første nordlige matgledekorpset er nå lansert. Arktisk matgledekorps skal spre mat- og måltidsglede hos eldre i Nordland, Troms og Finnmark.


Publisert 26.05.2023

Ny kunnskap om grønnsaksproduksjon i nord

Grøntproduksjon er i vinden. Stadig flere starter opp med småskalagrønnsaksproduksjon for salg.


Publisert 04.05.2023

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark 1/2023

Landbruksdepartementet er ute med nyhetsbrev fra Troms og Finnmark. I denne utgaven kan du blant annet lese om hvordan arktisk lys påvirker plantenes vekst. 


Publisert 21.11.2022

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Fylkesnytt denne gangen handler blant annet om bønder fra Nord-Norge som har lært om fornybar energi og om jordbruket i Sør-Varanger, ei viktig næring i grenseland.  


Publisert 29.04.2022

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark 1/22

Landbruks- og matdepartementet har lagt ut nyhetsbrev 1/22 med lanbruksnytt fra Troms og Finnmark. Les blant annet om ny bioenergistrategi for Nord-Norge og Dividalslaft som er nominert til arkitekturpris i Oslo. 


Publisert 24.01.2022

Ospa i nord skranter - sopp er årsaken

Mye av ospeskogen i Troms og Finnmark er skadet og mange trær er i ferd med å dø. Nå har forskere funnet ut at det er en sopp som forårsaker skadene. 


Publisert 20.01.2022

Grønn varme i nord - strategi for økt bioenergi

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har i fellesskap laget en bioenergistrategi. Strategien synliggjør landbruksressursene vi har i Nord-Norge og skisserer tiltak for å skape mer grønn energi fra disse. 


Publisert 12.01.2022

Landbrukseiendom i dødsbo

Det er kommet ny arvelov med nye regler om landbrukseiendom i dødsbo. Landbrukseiendom i dødsbo må få ny eier innen tre år.

 


Publisert 13.10.2021

Nettseminarer om økologisk jordbruk

Statsforvalteren i Nordland arrangerer fire nettseminarer om økologisk jordbruk.


Publisert 16.06.2021

Ny veileder til regionale miljøtilskudd

Den nye veilederen til Regionale miljøtilskudd i Troms og Finnmark er nå ute. 


Publisert 30.04.2021

Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 1/2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Det inneholder blant annet en artikkel om biogassanlegget i Båtsfjord som samarbeider med landbruket.


Publisert 29.03.2021

Søknad om unntak for innreiserestriksjoner for grøntnæringa

Produsenter i grøntnæringa som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene.


Publisert 18.11.2020

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. I denne utgaven kan du blant annet lese om russiske og norske skoleelever som samarbeider om klima og miljø i Arktis. 


Publisert 04.09.2020

Billefjord best i landet på kulturlandskap

Billefjord i Porsanger er best i landet på å ta vare på kulturlandskap. I dag fikk det utvalgte kulturlandskapet den nasjonale kulturlandskapsprisen av landbruks- og matminister Olaug Bollestad.   


Publisert 26.08.2020

Færre melkebruk, mer sau

Det blir færre melkebruk i Troms og Finnmark, men hvert enkelt gårdsbruk blir større. Samtidig er det flere bønder som satser på produksjon av sauekjøtt. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har sett på verdiskapning i landbruket i Nord-Norge.


Publisert 11.06.2020

Møte om rein på innmark

Henvendelser om rein på innmark øker. Vi vil bidra til å finne løsninger som ivaretar både jordbruksnæringens og reindriftsnæringens interesser på best mulig måte. Derfor har vi invitert faglagene, kommuner og fylkeskommunen til møte i dag.


Publisert 09.06.2020

Unik erstatningsordning

Norge har en naturskadeordning som er helt unik og spesielt aktuell for de som rammes av vårflom nå.


Publisert 18.05.2020

Nord i fokus

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har sammen med Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) arrangert seminaret «Nord i fokus». Seminaret samlet universiteter og høgskoler som jobber med landskapsarkitektur i nordområdene.


Publisert 18.05.2020

Høringssvar på klimakur 2030

Klimakur 2030 er miljømyndighetenes forslag til hvordan vi skal løse klimautfordringene vi står overfor. Fylkesmannen har nå gitt sitt høringssvar om hvordan jord- og skogbruk i nord skal tilpasses for å nå klimamålene.  


Publisert 14.05.2020

Landbruksnytt fra Troms og Finnmark, fylkesnytt 1/2020 er ute

Fylkesnytt nr 1/2020 med landbruksnyheter fra Troms og Finnmark er nå ute. I denne utgaven kan du blant annet lese om at det er stor søknad til Arktiske midler og at skogsentreprenører i Finnmark tar fagbrev.  


Publisert 03.04.2020

Koronasituasjonen: Informasjon til bønder

Koronapandemien skaper utfordringer for landbruket. Her finner bønder og skognæringen viktig informasjon og kontaktinformasjon dersom du har spørsmål.


Publisert 12.03.2020

Råd til gårdbrukerne i Troms og Finnmark om koronasmitte

Vask hendene, tenk smittevern og lag en beredskapsplan for gården.


Publisert 22.01.2020

Et felles nordnorsk løft

Hvordan kan Nord-Norge bli en internasjonalt kjent matregion? Dette er tema som diskuteres når nordnorsk mat og reiseliv møtes under Internationale Grüne Woche i Berlin. 


Publisert 08.01.2020

Skal vise fram det ypperste av nordnorsk mat

30 nordnorske bedrifter er plukket ut og klare for å representere landsdelen under verdens største landbruk- og matmesse, Grüne Woche i Berlin.