Om oss

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal ivareta rettssikkerheten til innbyggerne, bidra aktivt til samfunnsutvikling og sørge for samordning.

Vi er statens representant i de to nordligste fylkene og har ansvaret for at vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjering blir fulgt opp.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har om lag 240 ansatte fordelt på våre kontorer i Vadsø, Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.


Vi har ansvar og oppgaver innenfor områdene:

 • helse og sosial
 • kommunal forvaltning
 • vergemål
 • samfunnssikkerhet og beredskap
 • miljøvern
 • skole og barnehage
 • barn og familie
 • landbruk
 • reindrift

Vi vil være ett embete som gjennom arbeid med rettssikkerhet, velferd, fornying og bærekraft bidrar til gode og likeverdige tjenester i hele det nye embetet. Vi vil fremme regionens interesser og ta initiativ overfor lokale og nasjonale myndigheter.


Våre sentrale oppgaver er:

 • sikre innbyggerne rettigheter og tjenester de har krav på
 • sørge for at nasjonal politikk blir gjennomført
 • samordne offentlig virksomhet i fylket
 • veilede og støtte kommunene
 • bidra aktivt i plan- og utviklingsarbeidet
 • være talerør for Troms og Finnmark overfor sentrale myndigheter
 • drive internasjonalt arbeid
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark legger vekt på:
 • åpenhet og tilgjengelighet
 • samarbeid og dialog
 • klart språk
 • helhetlige og tverrfaglige vurderinger i saksbehandlingen
 • forutsigbarhet og effektiv saksbehandling

Barn og unge blir vårt første «fyrtårn» og gis høyeste prioritet fra 2019. 


Oppgavene kan du lese om i tildelingsbrevene og årsrapportene våre (regjeringen.no).