Inn på tunet i Troms og Finnmark

Elever i mattekamp

Elever fra Storsteinnes skole på gårdsbesøk.

Det finnes mennesker som har utfordringer - som sliter med å finne seg til rette i skolen, i ordinære helse-/omsorgstilbud, i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Inn på tunet-gårdene er et godt alternativ  for å oppnå personlig utvikling - mestring, læring og trivsel.Her kan du lese om:

Dette er Inn på tunet

Brukergrupper

Personlig utvikling

Godkjente gårder

Finn din Inn på tunet-gård

Kjøpere av Inn på tunet

Avtaler mellom Inn på tunet-gård og kjøper

Slik søker du om å bli en Inn på tunet-gård

Trenger du finansiering?

Hjelp og rådgiving

Forskning


Dette er Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede lærings- og omsorgstjenester på gårdsbruk (velferdstjenester). Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel for brukerne. Aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Personlig utvikling oppnås gjennom meningsfulle aktiviteter som er tilpasset den enkelte. Dyr, planter, natur, gården og andre mennesker er de viktigste ingrediensene i Inn på tunet.

Inn på tunet bidrar også til store besparelser for samfunnet – kommuner, fylkeskommunen og staten.

Erfaringene viser at tidlig innsats og tilgang på alternative lærings- og omsorgstilbud kan fremme helse, sosiale ferdigheter og personlig utvikling for brukerne. De kan avlaste de ordinære offentlige tiltakene/tilbudene.

Inn på tunet har også vist seg å ha økonomiske besparelser for kommuner og stat gjennom:

 • utsette innleggelser i sykehjem
 • forhindre innleggelser psykiatrien
 • arbeidstrening - forberedelse til arbeidslivet og å klare seg selv
 • forhindre kriminalitet gjennom forebygging etter endt soning
 • forhindre at unge dropper ut av skolen - lære i praksis med gården som pedagogisk ressurs
 • kompetanse og kunnskapsutvikling gjennom tilrettelagte undervisningsopplegg for barn og unge med lærings- og atferds-utfordringer
 • meningsfulle og attraktive tilbud til barn under barnevernet - gården som ressurs i avlastningstilbud
 • meningsfulle aktiviteter for flyktninger og asylsøkere som skal bli kjent med det norske samfunnet og språket

Inn på tunet bidrar til verdiskaping og rekruttering i landbruket. 


Brukergrupper

 • Barn og unge – barnehage, grunnskole, videregående skole
 • Mennesker innen rus- og psykiatriomsorgen
 • Funksjonshemmede
 • Barn under Barnevernet
 • Barn med lærings- og atferds-utfordringer
 • Fritidstilbud
 • Eldre hjemmeboende med tidlig demens
 • Arbeidstrening og praksisplasser
 • Integrering av flyktninger
 • Kriminalomsorg og forebygging

Personlig utvikling for brukerne

Gjennom lang tid har vi sett utallige eksempler på at brukere, får en god positiv utvikling gjennom
aktiviteter og sosialt fellesskap på gården.  Gårdene tilrettelegger aktiviteter med fokus på
varierte gjøremål, fysisk aktivitet på gården og naturen rundt, sunn mat, omsorg/kontakt med dyr og å bygge gode relasjoner.

Inn på tunet fungerer godt fordi:

 • Det er små og trygge miljø
 • Hver bruker blir sett og hørt
 • Den enkelte bruker får mestre ut fra egne forutsetninger
 • Brukeren får delta i virkelige arbeidsoppgaver, ikke noe ´kunstig´, og i sitt eget tempo
 • Brukeren får oppleve at han/hun er til nytte, dyr og planter er avhengig av mat, stell og kontakt
 • Brukeren får lære med alle sanser- øre, øyne, hender, hele seg
 • Brukeren får utvikle og vise omsorg og empati gjennom kontakt med dyr og andre brukere
 • Brukeren kommer tett inn på naturen
 • Fokus på riktig og sunt kosthold, måltidene er en viktig del av tilbudet og de tilberedes gjerne i fellesskap
 • Fokus på faste og trygge rutiner
 • Mange og varierte oppgaver
 • Fokus på aktivitetene og det positive, ikke på sykdom og svakheter
 • Gårdbrukeren behersker en rekke praktiske gjøremål som kommer brukeren til gode
 • Gårdbrukeren blir oftest et forbilde med mange gode egenskaper

Kilde: Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg

 


Godkjente gårder

Inn på tunet-gårdene kvalitetssikrer sine tjenester gjennom en godkjenningsordning. Stiftinga
Matmerk forvalter godkjenningsordninga og driver nasjonalt nettsted for Inn på tunet.

 


Finn din Inn på tunet-gård

På nettsiden finner du alle Inn på tunet-gårder i Troms og Finnmark og de tjenestene de tilbyr. 

 


Kjøpere av Inn på tunet

De viktigste kjøperne er:

 • kommunene – skoler, barnehager, barnevernet, hjemmetjenesten, flyktningetjenesten, helse/sosialtjenesten
 • helse- og omsorg
 • NAV
 • BUF-etat

 


Finansiering for å starte en Inn på tunet-gård

Sjekk tilskudds- og låneordninger:

Innovasjon Norge: Tilleggsnæring

Troms fylkeskommune: Næringsutvikling

Finnmark fylkeskommune: Landbruksfondet

Sjekk også næringsfond i din kommune

Momskompensasjon

Private eller ideelle virksomheter som produserer helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen ved lov er pålagt å utføre, samt private barnehager kan søke kompensasjon for momsen.

www.skatteetaten.no 
Telefon 800 80 000

Kjøpe Inn på tunet-tjenester?

Sjekk tilskuddsordninger knyttet til skole/utdanning/oppvekst, NAV, barnevern, helse- og omsorg hos Fylkeskommunen, Statsforvalteren, direktorater og departementer.

 


Avtaler mellom Inn på tunet-gård og kjøper

Hos Matmerk.no finner du avtaleformularer og skjema for taushetserklæringer for kjøper og tilbyder.

 


Slik søker du om å bli en Inn på tunet-gård

Her finner du blant annet mer om:

 • KSL-egenrevisjon steg-for-steg
 • avtalemaler og taushetserklæring
 • anbefalte forsikringsordninger
 • regler om løyvefritak for Inn på tunet-gårder
 • IPT-kurs
 • sjekklister og rettledninger

 


Hjelp og rådgiving

Statsforvalteren har en tilrettelegger- og utviklerrolle og bidrar til å gjøre Inn på tunet kjent i kommunal og statlig sektor.
Et solid faglig nettverk internt og eksternt bidrar til kunnskapsutvikling og kvalitetssikring.

Vi gir hjelp og rådgivning til gårdbrukere som ønsker å etablere Inn på tunet-tilbud, og vi holder kontakt med gårder som er i gang.

Vi gir hjelp og rådgivning til kjøpere: kommuner, statlige institusjoner og andre.

Ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner.

 


Forskning om Inn på tunet

Inn på tunet har vært et interessant område for norsk og internasjonal forskning siden 90-tallet. Flere forskningsprosjekter har vist positive resultater for personligutvikling, læring og sosiale relasjoner. Flere prosjekter peker på at samhandling mellom dyr og mennesker (antrozoologi) har særlig positive innvirkning.

På lenkene under finner du mer om norsk og internasjonal forskning:

Nettportal for norsk forskning på natur og helse

Farming for Health

Universitetet i Agder – forskning samhandling mellom dyr og mennesker