Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap

Goarahat og Sandvikhalvøya ligger i et sjøsamisk område i Porsanger kommune. Bosetningsspor går over 10000 år tilbake til like etter siste istid. 

 

Her er mange tufter fra yngre steinalder og sannsynligvis det største feltet med hellemalerier i Norge, datert til å være 2000 til 4000 år gammelt.

Forskjellige gammetufter for bolig og husdyr forteller at jordbruket var godt i gang fra 1500-tallet med sjøsamisk fiskerbonde tilpasning. Det er knyttet et unikt samisk sagn til dolomittsøylene i Trollholmsund. Området omfatter kommunens mest aktive jordbruksmiljø i dag, og det har verdifull og artsrik naturbeitemark. På grunn av dolomittbeltet finner man spesielt kalkkrevende urter i dette området.


Utvalgt i 2012

Goarahat og Sandvikhalvøya ble valgt ut til ordninga Utvalgt kulturlandskap i jordbruket i 2012. Formålet med tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Jordbrukets kulturlandskap er landskapet som jordbruket gjennom århundrers drift har skapt og stadig fortsetter å skape. Dette omfatter jordbrukspåvirkede områder i innmark, og områder påvirket av skogsdrift og annen bruk av utmarksressursene.

Søknad om tilskudd til tiltak innen UKL områdene sendes til kommunene. Søk via Altinn!


Abonnerer du på nyheter fra Fylkesmannen i kategorien Landbruk vil du også få varsel når vi publiserer saker om Utvalgte kulturlandskap. Lag abonnement her. 


Fakta om Goarahat og Sandvikhalvøya

Statsforvalterens rolle

Statsforvalterens landbruksavdeling koordinerer ordningen med utvalgte kulturlandskap på regionalt nivå i samarbeid med Samediggi/Sametinget, fylkeskommunen og Statsforvalterens miljøavdeling.


Utvalgte kulturlandskap i Troms og Finnmark:

  • Goarahát og Sandvikhalvøya i Porsanger
  • Sää’msjidd/Skoltebyen/Koltakylä i Sør-Varanger
  • Skárfvággi/ Skardalen i Kåfjord
  • Skallan-Rå i Kvæfjord

Grunneiere og andre lokale ildsjeler som skjøtter og tilrettelegger i områdene kan få tildelt penger fra kommunen hvert år.

Pengene kan blant annet gå til restaurering av gamle bygninger på gårdstun og setrer, rydding av gjengrodde naturbeiter og veifar, istandsetting av kulturminner, etablering av gjerder, slått og beite, investeringer, planlegging samt informasjonstiltak.

Kommunens rolle

I 2020 overtok kommunene ansvaret for forvaltning av tilskuddet.

Satsingen er tverrfaglig og er organisert som et spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Sentralt er samarbeidet mellom direktoratene Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren, som utgjør sekretariatet for satsingen. Landbruksdirektoratet har koordineringsansvaret.

Det som er helt nytt i 2020 er at kommunene skal fatte vedtak om tilskudd og sørge for utbetaling av midler og generelt overta det forvaltningsansvaret som tidligere lå til Statsforvalteren. Kommunen blir vedtaksmyndighet og Statsforvalteren blir klageinstans.  

I forbindelse med oppgaveoverføringen vil også kommunen få ansvar for å utarbeide/vedlikeholde forvaltningsplaner el for områdene. Disse planene bør utarbeides i dialog med regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning.  

I de fleste områdene er det dannet et samarbeidsorgan med representanter fra regional og lokal forvaltning, grunneiere, næringsorganisasjoner etc.

Her er informasjon om overføring av oppgaver til kommunene og fastsettelse av ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge.

Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene.

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene.

Les mer på Landbruksdirektoratet: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Kontaktperson Porsanger kommune

Kontaktperson lokal samarbeidsgruppe

Kontaktperson Sametinget

Kontaktperson Troms og Finnmark fylkeskommune - Kulturarv