Jordbruk

Her kan du lese om:

Jordbruket i Troms og Finnmark

Produksjonstilskudd

Klima- og miljøtiltak i jordbruket

Erstatningsordninger

Autorisasjonsordningen for plantevern

Økologisk landbruk

Husdyrkonsesjon

Nyheter om jordbruk


Jordbruket i Troms og Finnmark

Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak forvaltning av tilskudd, erstatningsordninger, matproduksjon og veiledning og kontroll av kommunene.

Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket i Troms og Finnmark. Melkeproduksjon på ku og geit er størst, deretter kommer kjøttproduksjon på sau og storfe.  

I tillegg har vi noen få, men viktige produsenter av svinekjøtt, egg, potet, grønnsaker, bær og honning. 

Antall gårdsbruk går ned, men primærproduksjonen er relativt stabil. Som ellers i landet har utviklingen lenge gått i retning færre og større gårdsbruk. Landbruksforetakene i Troms og Finnmark utgjør cirka 1800 årsverk. Sammen med landbruksforetakene, bidrar særlig TINE og Nortura til verdiskaping på godt over en milliard kroner. 

Det er 327 000 dekar dyrka jord i Troms og Finnmark som utgjør cirka 0,7 prosent av det totale landarealet. Det arktiske klimaet begrenser produksjonsmulighetene, men gir også fortrinn som færre plager med ugras og skadedyr. Lange, lyse sommerdager med relativt lave temperaturer har positiv innvirkning på smak og kvalitet på jordbruksproduktene i arktiske strøkifølge NIBIO.   

Økt produksjon er viktig for lønnsomhet og for å opprettholde foredlingsanleggene i Troms og Finnmark. 

Husdyrproduksjon i Troms og Finnmark 

 • kumelk285 bruk 
 • sauekjøtt: 581 bruk 
 • geitemelk: 60 bruk 
 • svinekjøtt: 9 bruk 
 • egg: 6 bruk

Oppdaterte tall for de ulike produksjonene (Landbruksdirektoratet)

Leveransedata for ulike produksjoner og fylker (Landbruksdirektoratet)


Produksjonstilskudd 

Du søker om produksjonstilskudd til din kommune. Reglene for produksjonstilskudd bestemmes i jordbruksoppgjøret. Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom bøndene og staten. På landbruksdirektoratet sine hjemmesider finner du all informasjon om ordningen. 

I Troms og Finnmark er det nesten 1100 søkere om produksjonstilskudd.  


Klima- og miljøtiltak i jordbruket

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Regionale miljøtilskudd

Det er kommunene som har ansvaret for å dele ut regionale miljøtilskudd. Statsforvalteren legger ut informasjon om regionale miljøtilskudd i vår tilskuddskalender.

Kommunenes kontaktpersoner hos statsforvalteren

 • Jørgen Bjørkli
 • Åse Vøllestad

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Er du gårdbruker eller er eier av en landbrukseiendom i drift, kan du søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for å ivareta kulturlandskapet, istandsette verneverdige bygninger, skjøtte arealer med gammel kulturmark eller biologisk mangfold, fjerne fremmede skadelige arter eller for å redusere forurensning. 

Det er kommunene som har ansvaret for å dele ut SMIL-tilskudd.

Kommunenes kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Jørgen Bjørkli
 • Åse Vøllestad

Drenering av jordbruksjord

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør.

God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

 

Kommunenes kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Jørgen Bjøkli
 • Åse Vøllestad

Erstatningsordninger 

Det kan ytes erstatning etter offentlige pålegg og klimabetingede skader samt kompensasjon etter avvikling pelsdyrhold.  Erstatningsordningene er presentert nærmere på Landbruksdirektoratets nettsider: 

Kommunenes kontaktpersoner hos Statsforvalteren


Autorisasjonsordningen for plantevern 

Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Det gjelder bønder og andre yrkesgrupper. De som tar sprøytesertifikat kan også ta et tilleggskurs, som gjør at de kan bruke enkelte gnagermidler på egen eiendom.  

Statsforvalterens landbruksavdeling er ansvarlig for at det arrangeres kurs og gjennomføres eksamen/prøve. Statsforvalteren retter og registrerer beståtte eksamener/prøver i autorisasjonsdatabasen og sender ut eksamensbevis. I Troms og Finnmark er oppgaven med å arrangere kurs delegert til Landbruk Nord, forsøksringen i Alta og Tana videregående skole.  

Etter at oppgave eller eksamen er bestått, vurderer landbrukskontoret i kommunen om kandidaten har yrkesmessig behov for kjøp/bruk av plantevernmidler og registrerer dette i autorisasjonsdatabasen. Mattilsynet utsteder autorisasjonsbeviset. Autorisasjonsbeviset gjelder i 10 år fra avlagt eksamen/oppgave. 

Kommunenes kontaktpersoner hos Statsforvalteren


Økologisk landbruk

Økologisk produksjon stiller ekstra krav til miljø og dyrevelferd i produksjonen. Økologiske driftsformer uten bruk av kjemisk-syntetiske plantevernmidler og mineralgjødsel, kombinert med vekstskifte, har positiv effekt for biologisk mangfold, jordkvalitet og jordstruktur. Økologisk jordbruk driftsformer er et bidrag til å gjøre norsk jordbruk mer miljøvennlig og bærekraftig.

Kontaktpersoner:

 • Åse Vøllestad 

Nordnorsk økomatpris  

Nordnorsk økomatpris skal gå til en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen. 

Tidligere vinnere av Nordnorsk økomatpris er:


Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Søk om husdyrkonsesjon kjøtt (Landbruksdirektoratet)

Send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Lov om dyrevelferd

Kontakpersoner for ordningen er Anne K. Guttormsen og Aase Berg.


Nyheter om jordbruk

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.11.2022

Tilskudd til drift av beitelag 2022

Søknadsfristen for tilskudd til drift av beitelag (OBB) er 17. november.


Publisert 10.09.2022

Nordnorsk økomatpris 2022 går til Nordvoll gård

Nordnorsk økomatpris 2022 går til Roger Lockertsen på Nordvoll økologiske gard i Tromsø. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom.


Publisert 12.08.2022

Endret frist for å spre husdyrgjødsel i regionalt miljøtilskudd

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har endret fristen for å kjøre ut husdyrgjødsel til 22. august.


Publisert 31.03.2022

Ønsker kandidater til kulturlandskapsprisen for 2022

Stiftelsen Norsk kulturarv skal dele ut en nasjonal kulturlandskapspris for 2022 og ønsker forslag til kandidater. Vet du om et kulturlandskap i Troms og Finnmark som fortjener prisen? 


Publisert 14.02.2022

Nordnorsk økomatpris 2022

Kom med forslag til vinner av Nordnorsk økomatpris 2022. 


Publisert 27.09.2021

Autorisasjonskurs plantevern

For å kunne kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkessammenheng, må du ha autorisasjonsbevis. Statsforvalteren har ansvaret for at det blir holdt kurs for slik autorisasjon. 


Publisert 08.04.2021

Ønsker kandidater til kulturlandskapsprisen for 2021

Stiftelsen Norsk kulturarv skal dele ut en nasjonal kulturlandskapspris for 2021 og ønsker forslag til kandidater. Vet du om et kulturlandskap i Troms og Finnmark som fortjener prisen? 


Publisert 12.02.2021

Nordnorsk økomatpris 2021

Kom med forslag til vinner av Nordnorsk økomatpris 2021


Publisert 19.09.2020

Engasjerte geitebønder får Nordnorsk økomatpris

Nordnorsk økomatpris 2020 går til Marielle de Roos og Hugo Vink i Lofoten. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom.


Publisert 01.04.2020

Dispensasjon fra søknadsfrist for produksjonstilskudd

Foretak som ikke har fått levert søknad om produksjonstilskudd innen fristen 15. mars, på grunn av koronapandemien, kan få dispensasjon.