Jordbruk

Her kan du lese om:

Jordbruket i Troms og Finnmark

Produksjonstilskudd

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Tidligpensjon

Klima- og miljøtiltak i jordbruket

Erstatningsordninger

Autorisasjonsordningen for plantevern

Økologisk landbruk

Husdyrkonsesjon

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Tilskudd til veterinærreiser

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Nyheter om jordbruk


Jordbruket i Troms og Finnmark

Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak forvaltning av tilskudd, erstatningsordninger, matproduksjon og veiledning og kontroll av kommunene.

Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket i Troms og Finnmark. Melkeproduksjon på ku og geit er størst, deretter kommer kjøttproduksjon på sau og storfe.  

I tillegg har vi noen få, men viktige produsenter av svinekjøtt, egg, potet, grønnsaker, bær og honning. 

Antall gårdsbruk går ned, men primærproduksjonen er relativt stabil. Som ellers i landet har utviklingen lenge gått i retning færre og større gårdsbruk. Landbruksforetakene i Troms og Finnmark utgjør cirka 1800 årsverk. Sammen med landbruksforetakene, bidrar særlig TINE og Nortura til verdiskaping på godt over en milliard kroner. 

Det er 327 000 dekar dyrka jord i Troms og Finnmark som utgjør cirka 0,7 prosent av det totale landarealet. Det arktiske klimaet begrenser produksjonsmulighetene, men gir også fortrinn som færre plager med ugras og skadedyr. Lange, lyse sommerdager med relativt lave temperaturer har positiv innvirkning på smak og kvalitet på jordbruksproduktene i arktiske strøkifølge NIBIO.   

Økt produksjon er viktig for lønnsomhet og for å opprettholde foredlingsanleggene i Troms og Finnmark. 

Husdyrproduksjon i Troms og Finnmark 

 • kumelk285 bruk 
 • sauekjøtt: 581 bruk 
 • geitemelk: 60 bruk 
 • svinekjøtt: 9 bruk 
 • egg: 6 bruk

Jordbruksforetak, jordbruksareal og husdyr -Landbruksdirektoratet

Leveranser av råvarer fra bonde til matindustri (data.norge.no)


Produksjonstilskudd 

Du søker om produksjonstilskudd til din kommune. Reglene for produksjonstilskudd bestemmes i jordbruksoppgjøret. Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom bøndene og staten. På landbruksdirektoratet sine hjemmesider finner du all informasjon om ordningen. 

I Troms og Finnmark er det nesten 1100 søkere om produksjonstilskudd.  

Det er kommunene som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og avløsertilskudd til ferie og fritid.

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Tom Andreas Hætta
 • Karianne Holm-Varsi
 • Anne Sofie Jakobsen

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Gjelder tilskudd til dekning av kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall.

Det er kommunene som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - Landbruksdirektoratet

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Anne Sofie Jakobsen
 • Jørgen Bjørkli

Tidligpensjon

Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Det er Statsforvalteren som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om tilskudd til tidligpensjon.

Tilskudd til tidligpensjon - Landbruksdirektoratet

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Karianne Holm-Varsi

 


Klima- og miljøtiltak i jordbruket

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms og Finnmark gir føringer for forvaltning av ordningene innenfor klima og miljøområdet. Programmet leser du her: Den arktiske bonden - på lag med naturen og kulturen. Regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms og Finnmark 2023 - 2026


Regionale miljøtilskudd i jordbruket

Det er kommunene som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om regionale miljøtilskudd. Statsforvalteren legger ut informasjon om regionale miljøtilskudd i vår tilskuddskalender. Les mer om regionale miljøtilskudd her:  

Regionale miljøtilskudd til jordbruket - Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) - Landbruksdirektoratet 

Tilskudd til drift av beitelag (OBB) - Landbruksdirektoratet 

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Aase Berg
 • Jørgen Bjørkli
 • Karianne Holm-Varsi
 • Tom Andreas Hætta

Klima og miljøprogrammet

Det er Statsforvalteren som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om tilskudd til regionale prosjekter innen Klima og miljøprogrammet. Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler. Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål for klima og miljø ved å gi tilskudd til prosjekter og informasjonstiltak. 

Formål 

Målene for Klima- og miljøprogrammet er å bidra til: 

 • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, klimagassutslipp og tap av naturmangfold. 
 • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av karbon og produksjon av biogass. 
 • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene. 

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Jørgen Bjørkli 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Er du gårdbruker eller er eier av en landbrukseiendom i drift, kan du søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for å ivareta kulturlandskapet, istandsette verneverdige bygninger, skjøtte arealer med gammel kulturmark eller biologisk mangfold, fjerne fremmede skadelige arter eller for å redusere forurensning. 

Det er kommunene som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om SMIL-tilskudd.

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Jørgen Bjørkli
 • Aase Berg

Drenering av jordbruksjord

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør.

God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord, og en bedret dreneringstilstand vil være et viktig klimatiltak i landbruket i årene fremover.

Det er kommunene som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om tilskudd til drenering.

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Jørgen Bjøkli
 • Aase Berg

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Ordningen skal bidra til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 
 
Lag, foreninger og foretak som driver næringsmessig beitedrift kan søke. Enkeltforetak kan søke når det på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. 

Det er kommunene som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om tilskudd til titak i beiteområder.

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Aase Berg  
 • Jørgen Bjørkli 

Utvalgte kulturlandskap (UKL)

Les mer om utvalget kulturlandskap og ordningen med forvaltningen av disse.

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Tom Andreas Hætta  
 • Jørgen Bjørkli 

Erstatningsordninger 

Det kan ytes erstatning etter offentlige pålegg og klimabetingede skader samt kompensasjon etter avvikling pelsdyrhold.  Erstatningsordningene er presentert nærmere på Landbruksdirektoratets nettsider: 

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Liv-Edel Berg
 • Aase Berg

Autorisasjonsordningen for plantevern 

Alle som vil forhandle, kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Det gjelder bønder og andre yrkesgrupper. De som tar sprøytesertifikat kan også ta et tilleggskurs, som gjør at de kan bruke enkelte gnagermidler på egen eiendom.  

Statsforvalterens landbruksavdeling er ansvarlig for at det arrangeres kurs og gjennomføres eksamen/prøve. I Troms og Finnmark er oppgaven med å arrangere kurs delegert til Landbruk Nord, forsøksringen i Alta og Tana videregående skole.  

Etter at oppgave eller eksamen er bestått, vurderer landbrukskontoret i kommunen om kandidaten har yrkesmessig behov for kjøp/bruk av plantevernmidler og registrerer dette i autorisasjonsdatabasen. Mattilsynet utsteder autorisasjonsbeviset. Autorisasjonsbeviset gjelder i 10 år fra avlagt eksamen/oppgave. 

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Anne Sofie Jakobsen (Troms)
 • Helge Molvig (Finnmark) 

Økologisk landbruk

Økologisk produksjon stiller ekstra krav til miljø og dyrevelferd i produksjonen. Økologiske driftsformer uten bruk av kjemisk-syntetiske plantevernmidler og mineralgjødsel, kombinert med vekstskifte, har positiv effekt for biologisk mangfold, jordkvalitet og jordstruktur. Økologisk jordbruk driftsformer er et bidrag til å gjøre norsk jordbruk mer miljøvennlig og bærekraftig.

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Jørgen Bjørkli

Nordnorsk økomatpris  

Nordnorsk økomatpris skal gå til en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen. 

Tidligere vinnere av Nordnorsk økomatpris er:


Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Søk om husdyrkonsesjon kjøtt (Landbruksdirektoratet)

Send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Lov om dyrevelferd

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Aase Berg
 • Liv-Edel Berg
 • Linn Marstrander

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Avløserlag kan søke om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet.

Det er Statsforvalteren som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet.

Tilskudd til landbruksvikarvirkssomhet - Landbruksdirektoratet

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Anne Sofie Jakobsen
 • Linn Marstrander

Tilskudd til veterinærreiser

Gjelder tilskudd til veterinærreiser for å jevne ut forskjeller i husdyrprodusentene sine veterinærkostnader.

Det er Statsforvalteren som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om tilskudd til veterinærreiser.

Tilskudd til veterinærreiser - Landbruksdirektoratet

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Anne Sofie Jakobsen
 • Karianne Holm-Varsi

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Gjelder tilskudd til stimuleringstiltak som skal bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake distrikter.

Det er Statsforvalteren som har saksbehandleransvar og fatter vedtak om tilskudd til tidligpensjon.

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning - Landbruksdirektoratet

Kontaktpersoner hos Statsforvalteren

 • Anne Sofie Jakobsen
 • Karianne Holm-Varsi

Nyheter om jordbruk


Publisert 25.03.2024

Kommunene har et bredt ansvar i landbruksforvaltningen

Kommunene er førstelinjetjeneste i landbruksforvaltningen med mange viktige oppgaver. For å gi kommunenes saksbehandlere og politisk og administrativ ledelse en god oversikt, har Statsforvalteren sendt et brev til alle kommunene med en samlet oversikt over oppgaver, og tilskuddsrammer for 2024.


Publisert 10.11.2023

Grøntproduksjon i Nord-Norge

Alle gode krefter ønker seg mer grøntproduksjon i Nord-Norge. Nå har Nordnorsk Landbruksråd laget en handlingsplan.


Publisert 28.07.2023

Husk å melde fra om mulig produksjonssvikt

Tørke gir utfordringer for mange gårdbrukere i Troms og Finnmark. Husk å melde via Altinn, dersom du vurderer å søke tilskudd om produksjonssvikt. 


Publisert 07.07.2023

Foreslå nordnorske kandidater til internasjonal matmesse

Vet du om bedrifter som representerer den beste maten og reiselivet som Nord-Norge har å by på? Vi skal samle delegasjonen til Internationale Grüne Woche (IGW) 2024 i Berlin, en av verdens største forbrukermesser.


Publisert 03.11.2022

Tilskudd til drift av beitelag 2022

Søknadsfristen for tilskudd til drift av beitelag (OBB) er 17. november.


Publisert 10.09.2022

Nordnorsk økomatpris 2022 går til Nordvoll gård

Nordnorsk økomatpris 2022 går til Roger Lockertsen på Nordvoll økologiske gard i Tromsø. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom.


Publisert 12.08.2022

Endret frist for å spre husdyrgjødsel i regionalt miljøtilskudd

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har endret fristen for å kjøre ut husdyrgjødsel til 22. august.


Publisert 31.03.2022

Ønsker kandidater til kulturlandskapsprisen for 2022

Stiftelsen Norsk kulturarv skal dele ut en nasjonal kulturlandskapspris for 2022 og ønsker forslag til kandidater. Vet du om et kulturlandskap i Troms og Finnmark som fortjener prisen? 


Publisert 14.02.2022

Nordnorsk økomatpris 2022

Kom med forslag til vinner av Nordnorsk økomatpris 2022. 


Publisert 27.09.2021

Autorisasjonskurs plantevern

For å kunne kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkessammenheng, må du ha autorisasjonsbevis. Statsforvalteren har ansvaret for at det blir holdt kurs for slik autorisasjon.