Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
25. feb Tilskudd til veterinærtjenesten Kommuner og foretak
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift Målgruppen er kommuner som allerede deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogrammet samt nye kommuner som er modne nok til å integrere velferdsteknologi helhetlig og på tvers av sektorer i sine helse- og omsorgstjenester.
01. mar Svømmeopplæring for barn i barnehage Barnehagebarn 4-6 år
01. mar Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen Lærere i grunnopplæringen
08. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Pasienter og pårørende i kommunehelsetjenesten
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.
15. mar Klima og Miljøtiltak i jordbruket Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler. 
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Gårdbrukere
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk Næringsaktører, forvaltning, forsknings- og kunnskapsmiljøer og organisasjoner
20. mar Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
20. mar Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Kommunens helse- og omsorgstjeneste. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022 Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser i/på samisk som førstespråk og/eller samisk som andrespråk
15. sep Kriseskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
25. feb Tilskudd til veterinærtjenesten
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift
01. mar Svømmeopplæring for barn i barnehage
01. mar Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen
08. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
15. mar Klima og Miljøtiltak i jordbruket
15. mar Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
15. mar Søk penger til å utvikle arktisk landbruk
20. mar Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
20. mar Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert
01. apr Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022
15. sep Kriseskjønn
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere