Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen Lærere i grunnopplæringen
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk studieåret 2023/2024 Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser i/på samisk som førstespråk og/eller samisk som andrespråk
Sjå hovudtekst Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnskoleopplæring
11. apr Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd - søke midler for 2023 Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe.
20. apr Søk kystskogmidler 2023 Alle som bidrar til å løse utfordringene skissert i Melding om kystskogbruket
Sjå hovudtekst Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Barn og unge mellom 16-18 år som søker opphold i Norge
01. mai Midler til nettverk for samiske barnehager Samiske barnehager, barnehager med samisk avdelinger, barnehager med samiske barn og kommuner med samiske barn
01. mai Samiske barnehager - utviklingsarbeid Samiske barnehager, barnehager med samisk avdeling og barnehager med samiske barn
01. mai Skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold i enkeltkommuner Kommuner i Troms og Finnmark
01. sep Kriseskjønn Kommuner i Troms og Finnmark
Søknadsfrist Tittel
31. mar Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
31. mar Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester
01. apr Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen
01. apr Studiepermisjon for videreutdanning i samisk studieåret 2023/2024
Sjå hovudtekst Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
11. apr Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd - søke midler for 2023
20. apr Søk kystskogmidler 2023
Sjå hovudtekst Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
01. mai Midler til nettverk for samiske barnehager
01. mai Samiske barnehager - utviklingsarbeid
01. mai Skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold i enkeltkommuner
01. sep Kriseskjønn