Regionale miljøtilskudd til jordbruket

Grasslått. Foto: Arne Johanson

Regionale miljøtilskudd er en samlebetegnelse på en rekke tilskuddsordninger. De skal bidra til å ivareta kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og kulturminner i jordbrukslandskapet i jordbruket. Tilskuddene skal også bidra til å redusere utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.

Det er totalt 21 tilskuddsordninger du som gårdbruker kan søke på. I tillegg kan beitelag søke om tilskudd til drift av beitelag. Tilskuddene er sortert i åtte ulike miljøtema.

Regionale miljøtilskudd i 2023

For perioden 2023-2026 er det vedtatt nytt regionalt miljøprogram for Troms og Finnmark. Statsforvalteren har også vedtatt ny forskrift for regionale miljøtilskudd

Oversikt over endringer for 2023 finner du her.

All informasjon om tilskuddsordningene i regionale miljøtilskudd finner du her på Statsforvalterens nettsider. Hvis du trenger hjelp til å finne informasjon om hver enkelt ordning, kan kommunen hjelpe deg. 

I tabellen nedenfor finner du lenker til beskrivelse av alle miljøtemaene og alle tilskuddsordningene. 

Miljøtema: Tilskudd til:
Kulturlandskap Drift av bratt areal
Beiting av lokalt verdifulle jordbrukslandskap i utmark
Beiting av lokalt verdifulle jordbrukslandskap i innmark
Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap
Skjøtsel av åkerholmer og gårdsdammer 
Drift av beitelag
Biologisk mangfold Slått av slåttemyr og slåttemark
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer
Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl
Kulturminner og kulturmiljøer Drift av seter
Skjøtsel av automatisk freda kulturminner
Skjøtsel av steingjerder og bakkemurer
Skjøtsel av kulturhistoriske områder
Friluftsliv Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskap
Avrenning til vann Kantsone i eng
Utslipp til luft

Spredning av all husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen

Nedlegging av husdyrgjødsel

Nedfelling av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
Plantevern Ugrasbekjempelse i radkulturer
Klimarådgivning Klimarådgivning

Slik søker du

Statsforvalteren anbefaler at du søker elektronisk i Altinn:

Hvis du ikke har mulighet å søke elektronisk, kan du søke på papir.

Mer informasjon om hvordan du søker finner du her.

Fra 15. september kan du levere din søknad om regionale miljøtilskudd eller beitelagets søknad om tilskudd til drift av beitelag. Søknadsfristene er:

  • Regionale miljøtilskudd: 15. oktober (gårdbrukere)
  • Tilskudd til drift av beitelag: 15. november (kun beitelag)

Tilskuddssatser

Satsene bestemmes av Statsforvalteren, etter råd fra faglaga.

Her kan du se full oversikt over satsene for 2023.

Dine rettigheter og plikter som tilskuddssøker

Her har vi samlet viktig informasjon om dine rettigheter og plikter, og annen nyttig informasjon:

Lurer du på noe?

Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål.

Det er kommunen som behandler din søknad om regionale miljøtilskudd. Hvis du har spørsmål om ordningene, eller trenger veiledning så kan landbrukskontoret i din kommune hjelpe deg.

Statsforvalteren mottar mange spørsmål om regionale miljøtilskudd. Her har vi svart på noen av spørsmålene vi oftest får.

Vil du vite mer mer om rammene rundt regionale miljøtilskudd, så finner du det her.


Publisert 15.09.2023

Hva er nytt i 2023?

For perioden 2023-2026 er det vedtatt nytt regionalt miljøprogram for Troms og Finnmark. Landbruksdirektoratet har også vedtatt ny instruks for perioden, som er førende for hva tilskuddsordningene kan inneholde. Til sammen fører disse to tingene til en del endringer i regionale miljøtilskudd for Troms og Finnmark. Statsforvalteren har vedtatt ny forskrift for regionale miljøtilskudd, som gjelder fra og med årets søknadsomgang.


Publisert 15.09.2023

Viktig informasjon til deg som søker regionale miljøtilskudd

Som tilskuddssøker må du vite at du oppfyller vilkårene før du søker tilskudd. Det er ditt ansvar å søke innen fristen og at opplysningene i søknaden din er riktige. Nedenfor kan du lese mer om dine rettigheter og plikter når du søker regionale miljøtilskudd.


Publisert 15.09.2023

Slik søker du regionale miljøtilskudd

Fra 15. september kan gårdbrukere søke regionale miljøtilskudd, og beitelag kan søke om tilskudd til drift av beitelag.

Søknadsfristen for regionale miljøtilskudd er 15. oktober.

Søknadsfristen for tilskudd til drift av beitelag er 15. november. 

 


Publisert 15.09.2023

Rammene for regionale miljøtilskudd

Regionale miljøtilskudd er en samlebetegnelse på en rekke tilskuddsordninger. De skal bidra til å ivareta kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og kulturminner i jordbrukslandskapet i jordbruket. Tilskuddene skal også bidra til å redusere utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.


Publisert 15.09.2023

Miljøtema: Kulturlandskap

Målet med tilskuddsordninger i miljøtema kulturlandskap er å ivareta jordbrukets kulturlandskap utover det du oppnår gjennom nasjonale ordninger.


Publisert 15.09.2023

Tilskudd til drift av beitelag

Fra 15. september kan beitelag søke om tilskudd til drift av beitelag. Søknadsfristen er 15. november.


Publisert 15.09.2023

Miljøtema: Biologisk mangfold

Formålet med tilskuddsordningene under miljøtema biologisk mangfold er å ta vare på utvalgte og trua naturtyper og biologisk verdifulle arealer i jordbruket. Det er også et mål å tilrettelegge for fugl som er avhengige av hekking og
beiting i tilknytning til jordbruksarealer.


Publisert 15.09.2023

Miljøtema: Kulturminner og kulturmiljøer

Målet er å holde ved like synlig spor i landskapet etter tidligere tiders jordbruksdrift og bosetting, for eksempel gravminner og rydningsrøyser, og bidra til å opprettholde tradisjonelle driftsformer som seterdrift.


Publisert 15.09.2023

Miljøtema: Friluftsliv

Miljøtema friluftsliv har som mål å ivareta allmenhetens tilgang jordbrukets kulturlandskap.


Publisert 15.09.2023

Miljøtema: Avrenning til vann

I miljøtema avrenning til vann er det en tilskuddsordning du kan søke på: kantsone i eng.

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at grasarealer som grenser mot vassdrag, ikke blir gjødsla eller sprøyta, sånn at forurensning til vann blir redusert