Landbrukseiendom i dødsbo

Foto: Helge Molvig.

Det er kommet ny arvelov med nye regler om landbrukseiendom i dødsbo. Landbrukseiendom i dødsbo må få ny eier innen tre år.

 

Publisert 12.01.2022

Arveloven § 99 a trådte i kraft den 1. januar 2022. Bestemmelsen setter en frist for å overføre landbrukseiendom fra dødsboet til ny eier innen tre år fra arvelaterens død. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at landbrukseiendommer blir værende i dødsbo over lang tid. Reglen gjelder for landbrukseiendommer som har minst fem dekar jordbruksareal, eller minst 25 dekar produktiv skog.

I tilfeller hvor en landbrukseiendom inngår i et dødsbo, vil kommunen motta melding fra tingretten om dette. Tingretten vil deretter opplyse kommunen om hvem som er arvinger i boet. Dødsboet/arvingene vil få et varsel fra kommunen hvor de opplyser om frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier.

Der arvelateren døde før 1. januar 2022, regnes treårsfristen likevel først fra 1. januar 2022. Dette betyr at fristen i slike tilfeller først er gått ut etter 1. januar 2025. Dersom landbrukseiendommen ikke overføres til ny eier innen fristen, kan kommunen kreve tvangssalg av eiendommen.

Vi minner om at arvingene i et dødsbo har driveplikt på jordbruksareal også mens eiendommen er i dødsbo. Den som overtar en eiendom, kan også i en del tilfeller ha boplikt etter konsesjonsloven.