Hvordan søke erstatning etter offentlig pålegg?

Frittgående høne Foto: Maiken Cecilie Bjørkli.

Hvis du som bonde får vedtak fra Mattilsynet om å avlive deler eller hele besetningen, kan du søke erstatning etter offentlige pålegg. 

Publisert 13.06.2024

Hva kan du søke erstatning for?

 • husdyr som er pålagt nedslaktet
 • kostnader ved å gjennomføre smitteverntiltak pålagt av Mattilsynet
 • produksjonstap ved utbrudd av MRSA og kostnader til å utarbeide saneringsplan ved utbrudd av MRSA

Vilkår for å få offentlig erstatning

Formålet med erstatningsordningen er å redusere den økonomiske belastningen ved ulike bekjempelsestiltak mot dyresykdommer og smittestoffer. Regelverket om erstatning er gitt i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjonen. 

Foretaket må oppfylle vilkårene gitt i forskriften for å ha rett på erstatning etter offentlige pålegg:

 • ikke har forårsaket sykdommen, utlegget eller tapet forsettlig eller grovt uaktsomt
 • har oppfylt varslingsplikten  
 • har gjennomført pålagte tiltak  
 • har fulgt opp vedtak gitt i eller i medhold av matloven 

Erstatning gis for direkte tap og kostnader med å gjennomføre tiltak pålagt av Mattilsynet. I hver enkelt sak må forvaltningen vurdere om foretaket har rett på erstatning. Det må foreligge et pålegg fra Mattilsynet om avlivning av dyr, og om saneringstiltak i og rundt bygningsmassen.

Når kan du søke?

Statsforvalteren kan starte behandling av søknaden når det foreligger pålegg om avliving fra Mattilsynet. Vi oppfordrer produsenten til å opprette søknaden så fort vedtaket er gitt fordi vi kan behandle søknaden med flere delutbetalinger. 

Hvordan søke?

 1. Logg inn på Altinn- Erstatningsordninger i landbruket 
 2. Registrer følgende i skjema: Erstatning etter pålagt nedslakting
  • hvem som søker
  • kontonummer
  • opplysninger om driftssenter
  • hva du søker erstatning for
   • dyr som på pålagt nedslaktet
   • kostnader til bruk av eget eller innleid maskiner og utstyr
   • kostnader til leid arbeid
   • kostnader til eget arbeid
   • løsøre, bygninger, maskiner, redskaper som er pålagt destruert
 3. Legg ved dokumentasjon som vedlegg til søknaden
  • vedtak om pålagt avliving av husdyr og pålagt sanering fra Mattilsynet
  • dokumentasjon på antall dyr og alder på dyra
  • dokumentasjon på utgifter i forbindelse med utarbeiding av saneringsplan
  • bekreftelse fra Mattilsynet om at pålegget er gjennomført
  • oversikt over timesforbruk ved eget arbeid (hvem har utført hva og dato)
  • dokumentasjon på kostnader til leid arbeid og maskiner
  • dokumentasjon på slakteoppgjør i forbindelse med nedslaktingen
  • oversikt over dyrenes tiltenkte bruk ved gjentatt påvisning av smitte
  • bekreftelse på at driften skal reetableres
 4. Svar på søknaden og utbetaling

Svar på søknad om erstatning etter pålagt nedslakting kommer i innboks i Altinn.

Erstatning blir automatisk overført til konto fra Landbruksdirektoratet.

Kontaktpersoner