Skallan-Rå utvalgte kulturlandskap

Skallan-Rå ligger i Kvæfjorden på den sørlige delen av Hinnøya Kombinasjonen godt klima og godt jordsmonn, gjør dette til ett av de beste jordbruksområdene i Troms.

Landskapet i Skallan-Rå er et godt ivaretatt helhetlig fjord- og jordbrukslandskap med kontinuitet og tidsdybde, særpreg og god formidlingsverdi. Det består av karakteristiske lange, smale teiger fra steinvorrene og naustene i fjæra, til sommerfjøsene i utmarka. Teiggrensene er markert med intakte steingjerder og fegater. Jordbruk tilbake til bronsealder og jernalder er dokumentert, samtidig som bygda preges av et aktivt landbruk.  

Området består av en mosaikk av slåttemark, naturbeiter, løvskog, furu, plantet gran og myrområder. Dominerende jordbruksdrift i dag er sauehold, med det er også geiter og bærproduksjon, samt melkeproduksjon med den bevaringsverdige storferasen sidet trønder og nordlandsfe.

Kulturlandskapet Skallan-Rå strekker seg fra fjære til fjell og det er innvilget midler til istandsetting og restaurering i hele området (steinvorrer, naust, fjøs, gårdsveier, skjøtsel av beitemarker ol). De som har gått kulturstien i sommer, har kanskje sett at istandsetting av veier, gjerder og sommerfjøs har kommet godt i gang.


Utvalgt i 2017

I 2017 ble området fra Skallan til Rå utpekt til et utvalgt kulturlandskap i jordbruket av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Dette er kulturlandskap i jordbruket med svært store kulturhistoriske og biologiske verdier.


Søk tilskudd til tiltak

Grunneiere og andre lokale ildsjeler som skjøtter og tilrettelegger i områdene kan få tildelt penger fra kommunen hvert år.

 


Fakta om Skallan-Rå

Landbruksdirektoratet om Skallan-Rå

Faktaark på Naturbase (Miljødirektoratet)


 

Sauer og sommerfjøs -Skallan-Rå

Sauer og sommerfjøs i Skallan-Rå. Foto: Pål Alvereng

Restaurert sommerfjøs, Skallan-Rå. Foto: E. Eliseussen

Restaurert sommerfjøs, Skallan-Rå. Foto: Ellen Eliseussen

Utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge.

Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene.

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene.

Les mer på Landbruksdirektoratet: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Statsforvalterens rolle

Statsforvalterens landbruksavdeling koordinerer ordningen med utvalgte kulturlandskap på regionalt nivå i samarbeid med Samediggi/Sametinget, fylkeskommunen og Statsforvalterens miljøavdeling.


Utvalgte kulturlandskap i Troms og Finnmark:

  • Goarahát og Sandvikhalvøya i Porsanger
  • Sää’msjidd/Skoltebyen/Koltakylä i Sør-Varanger
  • Skárfvággi/ Skardalen i Kåfjord
  • Skallan-Rå i Kvæfjord

Grunneiere og andre lokale ildsjeler som skjøtter og tilrettelegger i områdene kan få tildelt penger fra kommunen hvert år.

Pengene kan blant annet gå til restaurering av gamle bygninger på gårdstun og setrer, rydding av gjengrodde naturbeiter og veifar, istandsetting av kulturminner, etablering av gjerder, slått og beite, investeringer, planlegging samt informasjonstiltak.

Kommunens rolle

I 2020 overtok kommunene ansvaret for forvaltning av tilskuddet.

Satsingen er tverrfaglig og er organisert som et spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Sentralt er samarbeidet mellom direktoratene Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren, som utgjør sekretariatet for satsingen. Landbruksdirektoratet har koordineringsansvaret.

Det som er helt nytt i 2020 er at kommunene skal fatte vedtak om tilskudd og sørge for utbetaling av midler og generelt overta det forvaltningsansvaret som tidligere lå til Statsforvalteren. Kommunen blir vedtaksmyndighet og Statsforvalteren blir klageinstans.  

I forbindelse med oppgaveoverføringen vil også kommunen få ansvar for å utarbeide/vedlikeholde forvaltningsplaner el for områdene. Disse planene bør utarbeides i dialog med regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning.  

I de fleste områdene er det dannet et samarbeidsorgan med representanter fra regional og lokal forvaltning, grunneiere, næringsorganisasjoner etc.

Her er informasjon om overføring av oppgaver til kommunene og fastsettelse av ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Kontaktperson Kvæfjord kommune

Skallan - Rå UKL Grunneierlag

Kontaktperson Sametinget

Kontaktperson Troms og Finnmark fylkeskommune - Kulturarv