Skoltebyens utvalgte kulturlandskap

Skoltebyen kulturmiljø ligger i bygda Neiden i Sør-Varanger kommune, og kan karakteriseres som det viktigste kulturmiljøet for den østsamiske historien og for den gjenlevende østsamiske kulturen i Norge.

Området ble utvalgt i 2019. Etter en prosess sammen med Samtetinget, Sør- Varanger kommune, og Ä’vv Skoltesamisk museum ble vi enig om å fremme Skoltebyen som et nytt UKL område. I tillegg var det et folkemøte i Neiden hvor vi fikk støtte for satsningen.  

I Skoltebyen inngår en rekke kulturminner, hvorav flere er automatisk fredet. Blant disse er en ortodoks gravplass, ruiner etter en røykbadstu, 16 gammetufter og det 13 kvadratmeter store ortodokse St. Georgskapellet med opprinnelse tilbake til midten av 1500-tallet. Skoltefossen er kjent for sitt tradisjonelle Käpälä-fiske (laksefiske med kastenot).

Neidenområdet har flere eldre gårdsbruk og er et landbrukshistorisk område i Finnmark. I artsrike slåttemarker i området vokser bl.a. arter som silkenellik og sibirgressløk. Slåttemark med innslag av østlige og nordlige arter er særegent og i dag sjeldne i landsdelen. Området er allerede fredet etter kulturminneloven og det drives skjøtsel etter etablert skjøtselsplan.

 

Statsforvalterens rolle

Statsforvalterens landbruksavdeling koordinerer ordningen med utvalgte kulturlandskap på regionalt nivå i samarbeid med Samediggi/Sametinget, fylkeskommunen og Statsforvalterens miljøavdeling.


Utvalgte kulturlandskap i Troms og Finnmark:

  • Goarahát og Sandvikhalvøya i Porsanger
  • Sää’msjidd/Skoltebyen/Koltakylä i Sør-Varanger
  • Skárfvággi/ Skardalen i Kåfjord
  • Skallan-Rå i Kvæfjord

Grunneiere og andre lokale ildsjeler som skjøtter og tilrettelegger i områdene kan få tildelt penger fra kommunen hvert år.

Pengene kan blant annet gå til restaurering av gamle bygninger på gårdstun og setrer, rydding av gjengrodde naturbeiter og veifar, istandsetting av kulturminner, etablering av gjerder, slått og beite, investeringer, planlegging samt informasjonstiltak.

Kommunens rolle

I 2020 overtok kommunene ansvaret for forvaltning av tilskuddet.

Satsingen er tverrfaglig og er organisert som et spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Sentralt er samarbeidet mellom direktoratene Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren, som utgjør sekretariatet for satsingen. Landbruksdirektoratet har koordineringsansvaret.

Det som er helt nytt i 2020 er at kommunene skal fatte vedtak om tilskudd og sørge for utbetaling av midler og generelt overta det forvaltningsansvaret som tidligere lå til Statsforvalteren. Kommunen blir vedtaksmyndighet og Statsforvalteren blir klageinstans.  

I forbindelse med oppgaveoverføringen vil også kommunen få ansvar for å utarbeide/vedlikeholde forvaltningsplaner el for områdene. Disse planene bør utarbeides i dialog med regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning.  

I de fleste områdene er det dannet et samarbeidsorgan med representanter fra regional og lokal forvaltning, grunneiere, næringsorganisasjoner etc.

Her er informasjon om overføring av oppgaver til kommunene og fastsettelse av ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge.

Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene.

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene.

Les mer på Landbruksdirektoratet: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Kontaktperson Sametinget

Kontaktperson Troms og Finnmark fylkeskommune - Kulturarv