Landbrukseigedommar og buplikt

Her kan du lese om:

Jordlova

Konsesjonsloven

Odelslova

Nasjonal jordvernpris

Gårdskart på nett (NIBIO)

Matjord, jordvern og driveplikt (temaside)

Gjerder i utmark (temaside)

Nyheter om landbruksareal og eiendom


Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom den har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller den har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord. 


Jordlova

Lov om jord (jordlova) 

Lov om jord (jordlova) skal ivareta produksjonsgrunnlaget for jord og skog. Jordlova sier hva som er lov og ikke lov. 

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Statsforvalteren er klageinstans. 


Konsesjonsloven

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter.  

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. Erverv er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. 

De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

Enkelte kommuner har egne regler om konsesjon for å sikre helårs bosetting.  

Kommunen avgjør søknader om konsesjon.  

Kommunens vedtak kan påklages til Statsforvalteren. 

Les mer på Landbruksdirektoratet: Konsesjon. 


Odelslov

Odelslovhar regler om odelsretten og åsetesretten. I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett. Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet for odelsloven. Det betyr at Landbruksdirektoratet svarer på generelle spørsmål om loven. 

Les mer på Landbruksdirektoratet: Odel 

Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) 


Nasjonal jordvernpris

Nasjonal jordvernpris deles ut til en kommune eller en fylkeskommune.

Prisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen.

Landbruks- og matdepartementet deler ut prisen. Fylkesmennene sender inn forslag fra eget fylke. 


Publisert 18.03.2019

Gjerder i utmark

Gamle gjerder på tvers av utmarkseiendommer som ligger og forfaller kan være farlig for husdyr og ville dyr. Her finner du viktige regler for gjerder i utmark og hvordan grunneier kan få økonomisk støtte til opprydding eller å sette opp nye gjerder.


Publisert 06.03.2019

Nasjonal jordvernpris

Nasjonal jordvernpris skal deles ut til en kommune eller en fylkeskommune. Vi ønsker forslag på kandidater i Troms og Finnmark som fortjener prisen. Send inn forslag innen 20. mars