Avdelinger og ledelse

Statsforvalteren i Troms og Finnmark organisasjonskart

Embetsledelsen

Embetsledelsen består av statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker og assisterende statsforvalter Bård Magne Pedersen.

 


Justis- og kommunal

Avdelingen ledes av Toril Feldt og er inndelt i seksjonene 'juridisk', 'vergemål' og 'plan'.

Våre hovedoppgaver er kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging.

Juridisk: Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommunene og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til at innbyggernes rettssikkerhet blir ivaretatt.

Vi avgjør saker innenfor en mengde lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak.

Vergemål: Vi skal sørge for at det oppnevnes verge for de som trenger det. Vergemålet kan omfatte både økonomiske og personlige interesser. Vi har ansvar for å gi vergene opplæring, råd og veiledning. Vi forvalter penger for personer under vergemål og vi skal gi samtykke til større disposisjoner.

Plan: Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Som fagmyndighet innen landbruk, miljø, samfunnssikkerhet, helse, utdanning, folkehelse, universell utforming, barn og unge skal Statsforvalteren sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.


Oppvekst- og barnevern

Avdelingen ledes av Hilde Bremnes og er inndelt i seksjonene 'barnehage', 'skole' og 'barnevern og familievern'.

Vi arbeider for å sikre:

 • at alle barn og unge i fylket vårt har det trygt og godt i barnehage og skole, at de får oppfylt sine rettigheter og at de får de gode tjenestene de har krav på
 • at alle barn og unge som trenger det får riktig hjelp til riktig tid av barnevernet
 • at barnekonvensjonen brukes på alle områder som berører barn og unges rettigheter
 • Dette gjør vi gjennom vårt arbeid som håndhevingsmyndighet i skolemiljøsaker, ved å føre tilsyn, behandle klagesaker, gi råd og veiledning og gjennom kvalitetsutviklingsoppgaver.

Helse- og sosial

Avdelingen ledes av Anne Grethe Olsen og er inndelt i seksjonene 'sosial og velferd', 'spesialisthelsetjenester', kommunehelsetjenester' og 'fagutvikling'.

Vårt formål er å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet.

Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. 

Viktige oppgaver:

 • Sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark
 • Trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester både innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • Behandle klager og føre tilsyn
 • Bidra til samordning innad i helsetjenesten

Reindrift

Avdelingen ledes av Torhild Gjølme.

Reindriftsavdelingen har kontor i Vadsø, Karasjok, Kautokeino og Andselv. Vi skal bidra til at myndighetene når målene om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

Reindriften er avhengig av fri tilgang til beitearealene på de ulike årstidsbeitene. Staten, fylkeskommunene, kommunene og reinbeitedistriktene har et ansvar for å sikre reindriftens arealgrunnlag.

Vi ønsker å bidra med økt kunnskap om reindriftens arealbruk og rettigheter i kommunene.

Reindrift har stor betydning i mange kommuner i landsdelen og har potensial for økt verdiskaping langt utover dagens nivå. Det er betydelige muligheter knyttet til reiseliv og formidling av reindriftas kultur og levesett.

Reindriften er også en fin arena for læring og andre aktiviteter. Ut på vidda er et prosjekt som ser på hvordan reindrifta kan utvikle og tilby lærings- og omsorgstjenester til staten og kommunene. 

Vi ønsker å bidra til at det lages flere prosjekter som både fremmer næringsutvikling og bidrar til gode samfunnstjenester.


Miljø

Avdelingen ledes av Lisa Bjørnsdatter Helgason og er delt inn i seksjonene 'forurensning', 'vilt og motorferdsel', 'fisk og vannforvaltning' og 'naturvern'.

Vi jobber for å ta vare på våre særpregede naturkvaliteter, fremme bærekraftig bruk av naturen og hindre forurensning og forsøpling.

Vi tar vare på naturen gjennom å:

 • føre tilsyn med virksomheter
 • sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å hindre skadelig forurensning
 • passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer
 • sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann
 • forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes
 • sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye
 • ha ansvar for bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål
 • jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite
 • bekjempe og hindre spredning av fremmede arter
 • samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i vårt fylke
 • veilede og følge opp at kommunene ivaretar mål om effektiv energibruk og reduksjon av klimagassutslipp i sine planer

Landbruk

Avdelingen ledes av Linn Marstrander.

På landbruksavdelingen jobber fagfolk med solid kunnskap om og kjennskap til landbruket i Troms og Finnmark. Du finner oss i Tromsø, Vadsø og på Andselv.

Vi jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har.

Dette gjør vi:

 • Forvalter og kontrollerer tilskudd
 • Er et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet
 • Bidrar til motivasjon, sysselsetting og utvikling av landbruket og landbruksressursene
 • Bidrar til å løse klimautfordringer
 • Bidrar til gode planprosesser, arealbruk og bruk av landbruksressursene 
 • Arbeidet gjør vi innenfor rammene av nasjonal landbrukspolitikk og regionale planer for landbruket.

Samfunnssikkerhet og beredskap (stab)

Staben ledes av Ronny Schjelderup.

Vår viktigste oppgave er å forebygge uønskede hendelser som truer folk og samfunn i Troms og Finnmark. Hvis vi likevel får en krise, skal vi bidra til at kommuner og andre beredskapsaktører er best mulig i stand til å håndtere den.

Gjennom dialog, veiledning, tilsyn og øvelser, vil vi være en pådriver og medspiller for at kommunene og regionale myndigheter, alene eller sammen, arbeider målrettet og systematisk med forebyggende samfunnssikkerhet og beredskap.

Vi arbeider innenfor blant annet:

 • Naturfarer
 • Kritisk infrastruktur/forsyningssikkerhet
 • Sivil-militært samarbeid – totalforsvaret
 • Atomberedskap

 


 

Organisasjon og utvikling

Avdelingen ledes av Katrine Storeheier.

Avdelingen er Statsforvalterens fagavdeling innenfor personal, økonomi, kommunikasjon og servicefag. Vi har kontor i Vadsø og Tromsø.

Vi har en overordnet rolle innenfor personal- og organisasjonsfeltet, rekruttering, lønns- og personalpolitikk og leder- og kompetanseutvikling. Vi er tett på ledelsen og det strategiske arbeidet, samtidig som vi har et utstrakt samarbeid med medbestemmelsesapparatet og god kontakt med våre medarbeidere. Vi har ansvar for regnskap, økonomirapportering og budsjett. Vi tar imot gjester og publikum og bidrar i gjennomføring av statsborgerseremonier og konferanser.

I denne avdelingen ligger også embetets interne og eksterne kommunikasjonsressurser, som jobber tett med alle avdelinger og med embetsledelsen. Blant oppgavene er mediehåndtering, medierådgiving, nettsider, sosiale medier og tilrettelegging for media ved besøk fra kongehuset.

Det viktigste for oss er å bidra til at Statsforvalteren til enhver tid har en effektiv og fleksibel organisasjon.

Statsforvalterens fotoarkiv

Organisasjon

Embetsledelse

Samfunnssikkerhet og beredskap (stab)

Justis og kommunal (avdeling)
- Juridisk (seksjon)
- Vergemål (seksjon)
- Plan (seksjon)

Helse og sosial (avdeling)
- Sosial og velferd (seksjon)
- Spesialisthelsetjenester (seksjon)
- Kommunehelsetjenester (seksjon)
-
Fagutvikling (seksjon)

Oppvekst og barnevern (avdeling)
- Skole (seksjon)
- Barnehage (seksjon)
- Barnevern og familievern (seksjon)

Miljø (avdeling)
- Forurensning (seksjon)
- Vilt og motorferdsel (seksjon)
Fisk og vann (seksjon)
- Naturvern (seksjon)

Reindrift (avdeling)

Landbruk (avdeling)

Organisasjon og utvikling (avdeling)

Faggrupper på tvers av seksjoner og avdelinger i organisasjonen.