Regionalt miljøtilskot frå Regionalt miljøprogram, RMP

Alle landbruksføretak kan søke tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. I Rogaland kan dei søke frå 15. september til 15. oktober. 

Publisert 01.02.2013

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.09.2023

Oversikt over tilskotssatsane i RMP 2023

Som følgje av at instruksen for Regionalt miljøprogram no er rullert, omfattar den nå nye tiltak, det er óg gjort endringar av tiltaksklasser og namn. Det har på bakgrunn av dette blitt gjort endringar i tilskotssatsane for fleire av tiltaka. Her er ein oversikt over tilskotssatsane som no gjeld i Rogaland for tiltak omfatta av Regionalt miljøprogram i 2023. 


Publisert 13.09.2023

Frå 15. september kan du søkje regionalt miljøtilskot for 2023!

Har du bratt jordbruksareal, driv skjøtsel av kystlynghei, vedlikehald av turstiar i jordbrukslandskapet, eller har du spreidd husdyrgjødsla med miljøvenleg spreieteknikk? Då kan du søkje regionalt miljøtilskot. Hugs søknadsfristen 15. oktober!


Publisert 23.06.2023

Vilkår for å få regionalt miljøtilskot

Her får du oversikt over generelle reglar og vilkår for å få regionalt miljøtilskot i Rogaland. 


Publisert 22.06.2023

Tilskotsordningar i Regionalt miljøprogram 2023

Her finn du oversikt over dei ulike regionale miljøtilskota jordbruksføretak kan søkje på i Rogaland i 2023.   


Publisert 24.04.2023

Ny forskrift om regional miljøtilskot i Rogaland

Rulleringa av Regionalt miljøprogram er avslutta, og ny forskrift er på plass. Frå og med 2023 kan bøndene i Rogaland søkje på tre nye tiltak, tilskot til bruk av biokol, tilskot til fangvekst som underkultur og tilskot til brenning av kystlynghei. Dei "gamle" ordninga er også ført vidare. 


Publisert 14.04.2023

Tilskot til biokol blir ein del av Regionalt miljøprogram

Heilt nytt frå og med 2023 er at jordbruksføretak i Rogaland kan søkje tilskot til å bruke biokol i open åker. Biokol kan auke karboninnhaldet i jord og gi betre vasslagringsevne. Førebels tilskotssats blir 15 kr per kg. 


Publisert 08.02.2023

Endelege satsar for regionalt miljøtilskot 2022

Statsforvaltaren har i samråd med styringsgruppa for Regionalt miljøprogram og SMIL fastsett dei endelege satsane for regionalt miljøtilskot i 2022. 


Publisert 30.01.2023

Høyring av Regionalt miljøprogram i Rogaland 2023–2026

Regionalt miljøprogram gir føringar for regionalt miljøtilskot i jordbruket. Ny programperiode er 2023–2026, og Statsforvaltaren legg utkast til nytt miljøprogram for Rogaland med tilhøyrande forskrift ut til open høyring. 


Publisert 31.10.2022

Hugs søknadsfristen 15. november for tilskot til organisert beitebruk

Beitelaga i Rogaland kan søke regionalt miljøtilskot (RMP) om tilskot til organisert beitebruk. Søknadsfristen er 15. november. Tilskotet skal gå til arbeidet med organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak.


Publisert 20.09.2022

Tilskotsordningar i Regionalt miljøprogram 2022

Rogaland har 66,4 millionar kroner til regionalt miljøtilskot i 2022. Oversikt over dei ulike tilskotsordningane med vilkår og skjøtselsråd finn du her.