Forureining

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


Publisert 18.10.2019

Støymyndighet overføres til kommunene

Stortinget har besluttet at myndighet etter forurensningsloven til å gi tillatelser og føre tilsyn med støy fra vindmøller, motorsportbaner og sivile skytebaner skal overføres fra Fylkesmannen til kommunene.


Publisert 27.09.2019 av Administrator

Ber om innspill til varsel om fornyet tillatelse Forestia as avd Braskereidfoss

Fylkesmannen forhåndsvarsler fornyet tillatelse etter forurensningsloven for Forestia as avd Braskereidfoss. Merknader til utkast og foreslåtte vilkår kan sendes oss innen 3 uker. 


Publisert 21.06.2019

Høring – grønnsaksvaskerier på Toten søker om utslippstillatelse

Tre virksomheter i Kolbu og én i Totenvika søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Alle fire har utredet tiltak for å begrense innholdet i prosessavløpet sitt og forbedre rensingen av det.


Publisert 21.06.2019

Glasopor påvist i Mjøsa

Betydelige mengder glasopor er fraktet nedover Ottavassdraget og Gudbrandsdalslågen under tre flomhendelser i vår. Skumglasset fra Skjåk er nå kommet til Mjøsa.


Publisert 17.06.2019

Forhåndsvarsel av utslippstillatelse for Zymtech Life Science AS

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette krav i ny utslippstillatelse for Zymtech Life Science AS. Frist for kommentarer er 22. juli 2019.


Publisert 14.05.2019

Ber kommunene vurdere sitt ansvar i glasoporsaken

Fylkesmannen rydder i disse dager store mengder glasopor i sårbar og verdifull natur. Nå ber vi kommunene om å vurdere sin rolle og myndighet. 


Publisert 17.04.2019

Starter oppryddingen av glasopor nå

Fylkesmannen iverksetter opprydding av glasopor i Ottavassdraget. Norva24 Vest AS, i samarbeid med den lokale entreprenøren Skogen Entreprenør AS, har fått oppdraget og satte i gang allerede fredag i forrige uke. Samtidig er det etablert dialog med både Glasopor AS og de mest berørte kommunene Skjåk, Lom og Vågå om å få til en helhetlig og samlet ryddeinnsats.


Publisert 14.02.2019

Fylkesmannen krever opprydding langs Ottavassdraget

Fylkesmannen tar nå flere initiativ for å sikre at det blir ryddet opp langs Ottavassdraget etter den betydelige glasoporforurensingen i fjor høst. Skjåkbedriften Glasopor AS pålegges å gjennomføre opprydding.


Publisert 14.01.2019

Oppfølging av utslipp fra Skreia renseanlegg

Fylkesmannen i Innlandet aksepterer Østre Toten kommunes forslag til midlertidige renseløsninger for avløpet som går urenset ut i Mjøsa ved Skreia renseanlegg, og forbereder en midlertidig tillatelse til utslippet. 


Publisert 08.01.2019

Rydde søppel – søk om støtte nå

Alle som har en god idé til et prosjekt for å rydde søppel på strender og langs elver og vassdrag kan søke om økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 31. januar 2019.