Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


26.11.2021

Høring av ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5

Rovviltnemnda i region 5 har sendt ut forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 18. januar 2022.


26.11.2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 2021 - 2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Vedtatt kvote er på 12 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 7 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


26.11.2021

Tilskudd til kommunedelplaner for naturmangfold

Tilskuddsordningen for utarbeidelse av kommunedelplaner for naturmangfold videreføres i 2022. Søknadsfristen er 1. februar 2022, men Miljødirektoratet oppfordrer til å starte søknadsprosessen allerede nå.


24.11.2021

Villreinen på rødlista for første gang

Hvert 6. år blir utdøingsrisikoen for arter i Norge vurdert. Ei revidert rødliste ble framlagt i dag. For første gang er villreinen med på rødlista. Villreinen er nå vurdert som "nær truet".


12.11.2021

Glasgow, Gjøvik, Grue og Gran. Klimainnsats nå!

Når verdens ledere møtes på siste dag i Glasgow, samler Statsforvalteren i Innlandet kommunene for å oppsummere status for klimaarbeidet lokalt og dele erfaringer. Vi sitter alle i samme båt. Kommuner, nasjoner og det globale samfunn må alle gjøre en stor innsats, og klimaminister Barth Eide vil også delta på video. For – vi er på «kode rød», og vi må tenke globalt og handle lokalt.


08.11.2021

Webinar om grunnforurensning

Vi ønsker velkommen til webinar om grunnforurensning den 24. november. Målgruppen er saksbehandlere og ledere med ansvar for dette saksområdet i kommunene i Innlandet.


08.11.2021

Godkjent besøksstrategi Åkersvika naturreservat

Åkersvika naturreservat er et Ramsarområde, derfor er det Miljødirektoratet som har godkjent strategien.


07.11.2021

Tap av sau til rovvilt i Innlandet

I denne artikkelen presenterer vi tall for dokumenterte tap av sau til rovvilt for årene 2019 til 2021.


05.11.2021

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 11. november

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 11. november kl. 10.15. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet


05.11.2021

Møte i rovviltnemnda 11. november

Det avholdes Teams-møte for rovviltnemnda i region 5 den 11. november fra kl. 11.15. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet


01.11.2021

Endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Endringene som foreslås innebærer en forenklet saksbehandling for juletreproduksjon, og at utsetting av fremmede treslag til tømmerproduksjon skal kunne fortsette. Alternativet er et forbud mot bruk høyrisikoarter til tømmerproduksjon.


29.10.2021

Oppstart av verneprosesser

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 14 områder.


21.10.2021

Dialogmøte med Gjøvik–region

Barnevernsreformen og grønn omstilling var blant temaene som stod på agendaen da Statsforvalteren og Gjøvik–region møttes til dialog.


18.10.2021

Høring - forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker

Statsforvalterne i Innlandet og Oslo og Viken, og Innlandet fylkeskommune legger med dette ut «Forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Innlandet og Viken» til offentlig høring. Statsforvalteren i Innlandet ønsker skriftlig tilbakemelding innen 1. desember 2021.


12.10.2021

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2021.

Søknadsfristen er 1. november 2021 og søknaden skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter til Statsforvalteren i Innlandet. Til søknaden skal det legges ved oppdaterte besetningslister.


01.10.2021

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 8. oktober

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 8. oktober fra kl. 09.15.

 

 


27.09.2021

Nyskapende samarbeid om naturvennlig friluftsliv

UT.no, Miljødirektoratet og Statsforvalteren Innlandet skal nå gi turfolk mer kunnskap om hvordan man ferdes i nasjonalparker og verneområder på en naturvennlig måte.


23.09.2021

Statsforvalteren besøkte Gran kommune

Klima, landbruk og samfunnsutvikling var noen av temaene på regionmøtet mellom Gran kommune og Statsforvalteren i Innlandet torsdag 9. september.


17.09.2021

Fotballjenter fremmer biologisk mangfold

Gamle skjøtselsmetoder for blomsterenger friskes opp av arbeidsvillige fotballjenter i Stange.


17.09.2021

Langsua nasjonalpark feiret 10 år - mange besøkende og mye kake i vakre omgivelser på Kittilbu utmarksmuseum

Den 11. – 12. september var det duket for heidundrende 10 - års jubileum for Langsua nasjonalpark ved Kittilbu utmarksmuseum i Gausdal kommune. Jubileet var arrangert av Langsua nasjonalparkstyre i samarbeid med Randsfjordmuseet AS.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel