Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.03.2023

Statsforvalteren starter arbeidet med «Bevaring av verdifull natur»

Statsforvalteren i Innlandet har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å starte prosessen med å verne verdifulle naturområder.


24.03.2023

Høring av forslag om endring av forskrift om fiske i Randsfjorden med tilløpselver og -bekker, Nordre Land, Søndre Land, Gran og Jevnaker kommuner, Innlandet og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Innlandet foreslår endring i forskriften om fiske i Randsfjorden. Endringen innebærer at et nylig oppdaget gyteområde for storrøye beskyttes av en fredningssone.


22.03.2023

Høring av søknad om utslippstillatelse i forbindelse med prøvepeling i Mjøsa - Nye Veier AS

Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeid i forbindelse med prøvepeling i Mjøsa. Prosjektet er en del av prosjekteringen og det forberedende arbeidet for reguleringsplanen for E6 Moelv-Roterud.


21.03.2023

Høring av søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Snertingdal Ysteri

Hagens Rørservice AS søker på vegne av Snertingdal Ysteri AS om tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann og sanitært avløpsvann fra ysteri, café og leiligheter. Frist for merknader er 25. april 2023.


21.03.2023

Forvaltningsplan for Furuberget naturreservat

Et utkast til forvaltningsplan for Furuberget naturreservat i Hamar kommune er nå på høring. 


01.03.2023

Høring – Forslag om endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat

Klima- og miljødepartementet har bedt om at det utredes en endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat. Formålet med endringene er å åpne for å kunne føre frem ny E6 forbi Lillehammer i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen Roterud – Storhove.


27.02.2023

Tiltaksplaner for villrein - Hvordan bedre forholdene for villreinen i Rondane?

Statsforvalteren i Innlandet starter nå arbeidet med tiltaksplaner for Rondane Nord og Rondane Sør villreinområder.


07.02.2023

Statsforvalteren oppfordrer til å unngå nedbygging av myr i Kvitfjell

Reguleringsplan for Kvitfjell Alpinlandsby har nettopp vært på høring. Planen legger blant annet til rette for nedbygging av et myrområde på vel 11 daa sentralt i Kvitfjell. Statsforvalteren kommer i sin høringsuttalelse med en sterk oppfordring til Ringebu kommune om å ikke vedta en plan som innebærer nedbygging av myr.


03.02.2023

Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren har sendt sin anbefaling om vern av skog i Vassfaret til Miljødirektoratet. En lang verneprosess har dermed kommet et skritt videre.


02.02.2023

Entreprenør bøtelagt for ulovlig inngrep i naturreservat i Moelv

Det er ikke lov å kjøre eller gjøre inngrep i naturreservater. Et entreprenørfirma som brøt disse reglene da de jobbet ved et reservat i Moelv, får nå bot.


02.02.2023

Hurra for verdens våtmarksdag!

Dagen feires for å øke kunnskapen om våtmarkene våre.


01.02.2023

Hensynet til matjorda må være tydelig i kommunens praksis

Lesja og Dovre bad Statsforvalteren om veiledning på hvordan søknader om å ta ut torv på dyrka mark skal behandles. Å ta vare på matjord er et nasjonalt mål, fordi det er en knapp ressurs som det tar århundrer å lage. Statsforvalterens vurdering er at jordvernet må vektlegges mer i saksbehandlingen, men uttak av torv kan tillates i spesielle tilfeller hvis andre hensyn veier så tungt at jordbruksinteressene bør vike.


30.01.2023

Høring – Søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Gamlestølen renseanlegg

Norconsult AS søker på vegne av Etnedal kommune om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Bakkebygde tettbebyggelse, med rensing av avløpsvannet i Gamlestølen renseanlegg. Frist for merknader er 22. februar 2023.


18.01.2023

Ny forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5-Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 vedtok i møte den 19. desember 2022 ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5-Hedmark.


18.01.2023

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2022

Av Innlandets i underkant av 1700 saueprodusenter, har 342 søkt om rovvilterstatning i 2022. Antallet søknader og sau søkt erstattet er omtrent på nivå som i 2021.


17.01.2023

Båndtvang for hunder under ekstraordinære forhold for å beskytte vilt

Ved store snømengder kan kommunene innføre ekstraordinær båndtvang for hund. Her kan du lese mer om rammene for slike bestemmelser.


16.01.2023

Hogst og stiforbedring i Furuberget

I vinter og månedene frem mot sommeren vil det skje en del skjøtselstiltak i Furuberget naturreservat i Hamar kommune.


04.01.2023

Tillatelse til bygging av dobbeltspor i Åkersvika

Statsforvalteren i Innlandet har gitt dispensasjon til bygging av dobbeltspor gjennom Åkersvika naturreservat.


02.01.2023

Naturforvaltningstiltak og småskala naturrestaurering for trua arter - en mulighet for å gjøre den lille (store) forskjellen!

Visste du at man som grunneier, privatperson, virksomhet, frivillig organisasjon, institusjon eller kommune kan søke midler til å ivareta og restaurere levesteder for trua arter? Våtmarksgruppa er et glimrende eksempel på hva man kan få til i fellesskap når den lokale naturen trenger til et løft.


15.12.2022

Høring av 14 nye verneområder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel