Naturmangfald

Sommerfugl på rødknapp
Oppdatert 03.01.2023

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 07.07.2023

Tolvmilsmyra ble siste prosjekt for myrrestaurerer Vegard Wangen

Som ansatt i RagnSells Miljøsanering har Vegard gjennom rammeavtale for restaurering av myr vært med på å tette grøfter siden 2017. Nå skifter maskinføreren fra Skreia beite. 


Publisert 27.02.2023

Tiltaksplaner for villrein - Hvordan bedre forholdene for villreinen i Rondane?

Statsforvalteren i Innlandet starter nå arbeidet med tiltaksplaner for Rondane Nord og Rondane Sør villreinområder.


Publisert 02.02.2023

Hurra for verdens våtmarksdag!

Dagen feires for å øke kunnskapen om våtmarkene våre.


Publisert 02.01.2023

Naturforvaltningstiltak og småskala naturrestaurering for trua arter - en mulighet for å gjøre den lille (store) forskjellen!

Visste du at man som grunneier, privatperson, virksomhet, frivillig organisasjon, institusjon eller kommune kan søke midler til å ivareta og restaurere levesteder for trua arter? Våtmarksgruppa er et glimrende eksempel på hva man kan få til i fellesskap når den lokale naturen trenger til et løft.


Publisert 06.12.2022

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak for 2023

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2023. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.


Publisert 04.10.2022

Slåttemarkenes unike historie

Har du stått i ei blomstereng en varm sommerdag, sett det fargesprakende blomsterhavet og hørt på det yrende og summende livet i enga? Visste du at blomsterengene er et resultat av århundrer med samspill mellom mennesker og natur, og at artene som lever der trenger vår hjelp for å overleve?


Publisert 25.08.2022

Klima og miljødepartementet på myrtur

I forrige uke fikk vi besøk av ekspedisjonssjef Lene Lyngby og kompani. Vi tok dem med til Regnåsen-Hiåsen naturreservat i Trysil for å vise frem eksempler på restaurering av natur, og utviklingen som har skjedd de siste syv årene.


Publisert 28.06.2022

Naturrestaurering

Statsforvalteren i Innlandet er tildelt 13 millioner kroner til restaurering av natur i 2022.


Publisert 19.05.2022

Naturtypekartlegging i Innlandet 2022

I perioden mai - oktober 2022 vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Kongsvinger, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Kartleggingen er en del kunnskapsløftet for norsk natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Det er Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som skal utføre kartleggingen i Innlandet, på vegne av Miljødirektoratet.


Publisert 01.04.2022

Trekkende kortnebbgås og hvitkinngås et flott eksempel på at tilpasset drift i åkerlandskapet kan gi stor miljømessig verdi

Imponerende store flokker av gjess på trekk gjennom Norge mellomlander ved Starene i Stange kommune. Der har lokale grunneiere tilrettelagt for at gjess og våtmarksfugl kan stoppe og hvile før ferden deres går videre. Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når natur- og landbruksinteresser går hånd i hånd!