Naturmangfald

Sommerfugl på rødknapp
Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir


Publisert 24.05.2024

Åpen grunnlendt kalkmark – en naturtype som trenger litt kjærlighet!

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å finne ut hvordan det står til med de åpne grunnlendte kalkmarkene vi har i Innlandet, og har derfor satt i gang en nærmere undersøkelse av et utvalg områder i Hamar, Gran og Ringsaker kommuner. Formålet med undersøkelsen er å finne ut om noen av kalkmarkene har behov for at det gjennomføres tiltak for å ivareta naturtypen og det rike artsmangfoldet som er knytt til den.


Publisert 30.04.2024

Vi kartlegger landet – eller en liten del av det!

Statsforvalteren i Innlandet har den siste uka sendt ut 2000 brev med informasjon til aktuelle grunneiere om årets kartlegging av naturtyper i Innlandet. I år skal det kartlegges i Etnedal og Ringebu kommuner. Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for norsk natur, som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Kartleggingen gjennomføres av Natur og Samfunn, på oppdrag fra Miljødirektoratet.


Publisert 12.02.2024

Resultater fra naturtypekartleggingen i 2023 er nå tilgjengelige

Det ble i 2023 gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i to kommuner i Innlandet; Vestre og Østre Toten. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.


Publisert 02.02.2024

Hurra for verdens våtmarksdag!

2. februar er verdens våtmarksdag, og i år fyller Ramsarkonvensjonen 50 år!


Publisert 02.01.2024

Økt tilskudd til kommuner som prioriterer naturmangfold

I flere år har det vært mulig for kommuner å søke Miljødirektoratet om tilskudd til utarbeidelse av kommuneldeplaner for naturmangfold. Denne tilskuddsordningen utvides i 2024.


Publisert 18.12.2023

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak for 2024

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2024. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.


Publisert 07.07.2023

Tolvmilsmyra ble siste prosjekt for myrrestaurerer Vegard Wangen

Som ansatt i RagnSells Miljøsanering har Vegard gjennom rammeavtale for restaurering av myr vært med på å tette grøfter siden 2017. Nå skifter maskinføreren fra Skreia beite. 


Publisert 27.02.2023

Tiltaksplaner for villrein - Hvordan bedre forholdene for villreinen i Rondane?

Statsforvalteren i Innlandet starter nå arbeidet med tiltaksplaner for Rondane Nord og Rondane Sør villreinområder.


Publisert 02.02.2023

Hurra for verdens våtmarksdag!

Dagen feires for å øke kunnskapen om våtmarkene våre.


Publisert 02.01.2023

Naturforvaltningstiltak og småskala naturrestaurering for trua arter - en mulighet for å gjøre den lille (store) forskjellen!

Visste du at man som grunneier, privatperson, virksomhet, frivillig organisasjon, institusjon eller kommune kan søke midler til å ivareta og restaurere levesteder for trua arter? Våtmarksgruppa er et glimrende eksempel på hva man kan få til i fellesskap når den lokale naturen trenger til et løft.