Naturmangfold

Sommerfugl på rødknapp
Oppdatert 14.11.2023

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 07.07.2023

Tolvmilsmyra ble siste prosjekt for myrrestaurerer Vegard Wangen

Som ansatt i RagnSells Miljøsanering har Vegard gjennom rammeavtale for restaurering av myr vært med på å tette grøfter siden 2017. Nå skifter maskinføreren fra Skreia beite. 


Publisert 27.02.2023

Tiltaksplaner for villrein - Hvordan bedre forholdene for villreinen i Rondane?

Statsforvalteren i Innlandet starter nå arbeidet med tiltaksplaner for Rondane Nord og Rondane Sør villreinområder.


Publisert 02.02.2023

Hurra for verdens våtmarksdag!

Dagen feires for å øke kunnskapen om våtmarkene våre.


Publisert 02.01.2023

Naturforvaltningstiltak og småskala naturrestaurering for trua arter - en mulighet for å gjøre den lille (store) forskjellen!

Visste du at man som grunneier, privatperson, virksomhet, frivillig organisasjon, institusjon eller kommune kan søke midler til å ivareta og restaurere levesteder for trua arter? Våtmarksgruppa er et glimrende eksempel på hva man kan få til i fellesskap når den lokale naturen trenger til et løft.


Publisert 06.12.2022

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak for 2023

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2023. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.


Publisert 04.10.2022

Slåttemarkenes unike historie

Har du stått i ei blomstereng en varm sommerdag, sett det fargesprakende blomsterhavet og hørt på det yrende og summende livet i enga? Visste du at blomsterengene er et resultat av århundrer med samspill mellom mennesker og natur, og at artene som lever der trenger vår hjelp for å overleve?


Publisert 25.08.2022

Klima og miljødepartementet på myrtur

I forrige uke fikk vi besøk av ekspedisjonssjef Lene Lyngby og kompani. Vi tok dem med til Regnåsen-Hiåsen naturreservat i Trysil for å vise frem eksempler på restaurering av natur, og utviklingen som har skjedd de siste syv årene.


Publisert 28.06.2022

Naturrestaurering

Statsforvalteren i Innlandet er tildelt 13 millioner kroner til restaurering av natur i 2022.


Publisert 19.05.2022

Naturtypekartlegging i Innlandet 2022

I perioden mai - oktober 2022 vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Kongsvinger, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Kartleggingen er en del kunnskapsløftet for norsk natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Det er Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som skal utføre kartleggingen i Innlandet, på vegne av Miljødirektoratet.


Publisert 01.04.2022

Trekkende kortnebbgås og hvitkinngås et flott eksempel på at tilpasset drift i åkerlandskapet kan gi stor miljømessig verdi

Imponerende store flokker av gjess på trekk gjennom Norge mellomlander ved Starene i Stange kommune. Der har lokale grunneiere tilrettelagt for at gjess og våtmarksfugl kan stoppe og hvile før ferden deres går videre. Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når natur- og landbruksinteresser går hånd i hånd!