Naturmangfold

Sommerfugl på rødknapp
Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


Publisert 24.05.2024

Åpen grunnlendt kalkmark – en naturtype som trenger litt kjærlighet!

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å finne ut hvordan det står til med de åpne grunnlendte kalkmarkene vi har i Innlandet, og har derfor satt i gang en nærmere undersøkelse av et utvalg områder i Hamar, Gran og Ringsaker kommuner. Formålet med undersøkelsen er å finne ut om noen av kalkmarkene har behov for at det gjennomføres tiltak for å ivareta naturtypen og det rike artsmangfoldet som er knytt til den.


Publisert 30.04.2024

Vi kartlegger landet – eller en liten del av det!

Statsforvalteren i Innlandet har den siste uka sendt ut 2000 brev med informasjon til aktuelle grunneiere om årets kartlegging av naturtyper i Innlandet. I år skal det kartlegges i Etnedal og Ringebu kommuner. Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for norsk natur, som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Kartleggingen gjennomføres av Natur og Samfunn, på oppdrag fra Miljødirektoratet.


Publisert 12.02.2024

Resultater fra naturtypekartleggingen i 2023 er nå tilgjengelige

Det ble i 2023 gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i to kommuner i Innlandet; Vestre og Østre Toten. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.


Publisert 02.02.2024

Hurra for verdens våtmarksdag!

2. februar er verdens våtmarksdag, og i år fyller Ramsarkonvensjonen 50 år!


Publisert 02.01.2024

Økt tilskudd til kommuner som prioriterer naturmangfold

I flere år har det vært mulig for kommuner å søke Miljødirektoratet om tilskudd til utarbeidelse av kommuneldeplaner for naturmangfold. Denne tilskuddsordningen utvides i 2024.


Publisert 18.12.2023

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak for 2024

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2024. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.


Publisert 07.07.2023

Tolvmilsmyra ble siste prosjekt for myrrestaurerer Vegard Wangen

Som ansatt i RagnSells Miljøsanering har Vegard gjennom rammeavtale for restaurering av myr vært med på å tette grøfter siden 2017. Nå skifter maskinføreren fra Skreia beite. 


Publisert 27.02.2023

Tiltaksplaner for villrein - Hvordan bedre forholdene for villreinen i Rondane?

Statsforvalteren i Innlandet starter nå arbeidet med tiltaksplaner for Rondane Nord og Rondane Sør villreinområder.


Publisert 02.02.2023

Hurra for verdens våtmarksdag!

Dagen feires for å øke kunnskapen om våtmarkene våre.


Publisert 02.01.2023

Naturforvaltningstiltak og småskala naturrestaurering for trua arter - en mulighet for å gjøre den lille (store) forskjellen!

Visste du at man som grunneier, privatperson, virksomhet, frivillig organisasjon, institusjon eller kommune kan søke midler til å ivareta og restaurere levesteder for trua arter? Våtmarksgruppa er et glimrende eksempel på hva man kan få til i fellesskap når den lokale naturen trenger til et løft.