Resultater fra naturtypekartleggingen i 2023 er nå tilgjengelige

Illustrasjonsbilde kartlegging.
Illustrasjonsbilde kartlegging. Foto: Victoria Marie Kristiansen / Victoria Marie Kristiansen.

Det ble i 2023 gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i to kommuner i Innlandet; Vestre og Østre Toten. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.

Publisert 12.02.2024

Kartlegging i Norge 2023

Naturtyperegistreringene fra 2023 er tilgjengelige for alle gjennom Naturbase (se etter kartlaget Naturtyper - Miljødirektoratets instruks i venstremenyen). I tillegg er artsregistreringer gjort i forbindelse med naturtypekartleggingen gjort tilgjengelig for allmennheten i Artskart.

Kartlegging i Innlandet 2023

Det ble i 2023 kartlagt naturtyper i utvalgte områder i Østre Toten og Vestre Toten kommuner.

Se kartutsnitt for kartleggingsområdene i høyremenyen.

Det ble sendt ut informasjon til berørte grunneier og kommuner i forkant av kartleggingen.

Bruk av naturtypedata i arealforvaltningen

På Miljødirektoratets nettsider finner du mer informasjon om kartleggingen, og her finnes også veiledning i å bruke naturtypedata i arealforvaltningen.