Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

13.05.2022

Høring – Søknad om ny tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Bjorli renseanlegg

Asplan Viak AS søker på vegne av Lesja kommune om utslippstillatelse for tettbebyggelsen Bjorli-Lesjaskogen med rensing av avløpsvann på Bjorli renseanlegg. Renset avløpsvann vil ha grunnvannet som primærresipient og Rauma som sekundærresipient


29.04.2022

Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres i en landsomfattende tilsynsaksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet er å sjekke om eierne følger det nye regelverket som skal hindre at gummigranulat sprer seg i miljøet.


26.04.2022

Møte i rovviltnemnda - 2. mai

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 2.mai kl. 12. Møtet avholdes på Statens hus, Hamar, men det er også mulig å delta som tilhører via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet


26.04.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 2. mai

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 2. mai kl. 10.15. Møtet avholdes på Statens hus, Hamar, men det er også mulig å delta digitalt via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet


25.04.2022

Statsforvalteren tillater ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat - men setter omfattende vilkår

Nye Veier gis tillatelse til å fremføre ny, fire-felts E6 på bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Forutsatt at vilkårene som settes for å gi dispensasjon, innfris, er det mulig å ta vare på viktige verneinteresser og samtidig innfri Stortingets veivedtak for strekningen, som også er en vesentlig samfunnsinteresse. Det konkluderer Statsforvalteren i Innlandet med. Vern av et annet område skal sikre at naturverdier tilsvarende de som går tapt, tas vare på.


22.04.2022

Kan klarelvslaksen reetableres i Femund-Trysilvassdraget?

Prosjektet «Två länder - én elv» har sett på om det er mulig å reetablere den tidligere rike stammen med klarelvslaks i Femund-Trysilvassdraget. Den 28. april presenteres resultatet på et seminar i Trysil. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen er til stede. 


08.04.2022

Høring - Endring i utslippstillatelse for Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (GIR) har søkt Statsforvalteren i Innlandet om endringer i sin utslippstillatelse for Hernesmoen sorteringsanlegg. Omsøkte endringer innebærer blant annet behandling av nye avfallsfraksjoner og mottak av smittefarlig avfall.


01.04.2022

Trekkende kortnebbgås og hvitkinngås et flott eksempel på at tilpasset drift i åkerlandskapet kan gi stor miljømessig verdi

Imponerende store flokker av gjess på trekk gjennom Norge mellomlander ved Starene i Stange kommune. Der har lokale grunneiere tilrettelagt for at gjess og våtmarksfugl kan stoppe og hvile før ferden deres går videre. Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når natur- og landbruksinteresser går hånd i hånd!


23.03.2022

Resultater fra naturtypekartlegging 2021

I 2021 ble det gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i flere kommuner i Innlandet. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.


10.03.2022

Møte i rovviltnemnda 16. mars

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 16. mars kl. 10, på besøkssenter Rovvilt på Koppang. Det er mulig å delta som tilhører på Teams her:

Klikk her for å delta i møtet


09.03.2022

Varsler nye pålegg til grunneiere på industriområdet til tidligere Toten Cellulose

Vi har sendt ut varsel til seks grunneiere om at de vil bli pålagt å utarbeide tiltaksplaner for å rydde opp i grunnforurensning på egen eiendom. Én grunneier får varsel om å gjennomføre ytterligere undersøkelser.


11.02.2022

Det åpnes for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

Etter kjennelse i Borgarting lagmannsrett 11.februar åpnes det for lisensfelling av inntil 28 ulv innenfor ulvesona. Statsforvalteren åpner for lisensfelling fra og med lørdag 12. februar kl. 08:00.


11.02.2022

Nye verneområder i Innlandet februar 2022

Kongen har i dag 11. februar 2022 vedtatt å opprette syv helt nye naturreservat i Innlandet og å utvide ett eksisterende naturreservat.


11.02.2022

Nasjonal tilsynsaksjon av kommunale avløpssystemer - alle åtte fikk avvik

I 2021 deltok vi i en nasjonal tilsynsaksjon for større kommunale avløpsanlegg. Vi gjennomførte åtte tilsyn i perioden august til oktober, og fant avvik i alle besøkte kommuner i Innlandet.


09.02.2022

Høring - forvaltningsplan for Kile naturreservat - Østre Toten

Utkast til forvaltningsplan for Kile naturreservat, Østre Toten, er lagt ut på høring. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.

 

 


08.02.2022

Ny fiskeforskrift for Randsfjorden er vedtatt

Den nye forskriften om fiske i Randsfjorden og tilløpselvene gjelder fra 1. mars 2022


31.01.2022

Mangeårig fiskeforvalter Tore Qvenild (76) tar doktorgrad som kan forutse klimaeffekter på aure i høyfjellet

Over flere tiår har fiskeforvalter Tore Qvenild (76) forsket på hvordan klimaforhold påvirker krepsdyr og ørretproduksjon i høyfjellet. Den langvarige forskningen er nå blitt en doktorgrad, som gir mulighet til å forutse hva slags økologiske følger klimaendringene kan få.


25.01.2022

Innlandsstatistikk lanseres

Statsforvalteren i Innlandet har jobbet sammen med gode samarbeidspartnere om Innlandsstatistikk. 25. januar lanseres nettsidene som vil være en viktig fakta- og kunnskapsbank for hele Innlandet.


24.01.2022

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) i 2022

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2022. Kvoten er på 10 dyr.


19.01.2022

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2021

Av Innlandets rundt 1700 saueprodusenter, har 347 søkt om rovvilterstatning i 2021. Det er en øking i antall søknader og antall sau som søkes erstattet sammenlignet med fjoråret.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel