Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


17.01.2022

Høring - Frivillig vern av skog - Vassfaret naturreservat og omgjøring av Indre Vassfaret landskapsvernområde

Et forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret er nå sendt på høring. Arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde, og foreslås nå vernet som naturreservat, kalt Vassfaret naturreservat. Du kan gi dine innspill innen 20. april 2022.


11.01.2022

Bruk av motorkjøretøy for å kjøre opp hundespannløyper

Adgangen til å bruke motorkjøretøy til å kjøre opp hundespannløype er begrenset. Hovedregelen etter  lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er at motorferdsel i utmark er forbudt. Dette er for å ivareta hensynet til friluftsliv, sårbar natur, vilt og annet dyreliv. Motorferdselregelverket inneholder flere unntak fra dette forbudet og aktiviteten må komme under ett av unntakene for å være lovlig.


04.01.2022

Ny våtmarksfuglrapport for 20 verneområder i Innlandet

Rapporten beskriver forekomsten av fugler i 20 naturreservat i gamle Hedmark fylke i perioden 2013-2020, med hovedvekt på våtmarksfugler.


30.12.2021

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2022

Oslo tingrett fattet den 29. desember beslutning om midlertidig forføyning, som innebærer at lisensfelling innenfor ulvesonen forbys inntil videre. Dermed blir det inntil videre ikke åpnet for lisensfelling av 4 flokker innenfor ulvesona som Klima- og miljødepartementet vedtok den 21. desember. 


17.12.2021

Nye verneområder i Innlandet desember 2021

Kongen har i dag 17. desember 2021 vedtatt å opprette to helt nye naturreservat i Innlandet og å utvide ett eksisterende naturreservat.


16.12.2021

Undersøkelse av edelkreps i Hunnselva

Det ble ikke påvist edelkreps i Hunnselva nedstrøms Raufoss industripark. Bestander av edelkreps ble påvist øst og sør for industriparken.


15.12.2021

Søk om støtte til naturforvaltningstiltak for 2022

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2022. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.


14.12.2021

Restaurering av beiteareal i Åkersvika naturreservat

For å gjøre Åkersvika naturreservat mer attraktivt for våtmarksfugl, vil vi i løpet av vinteren og våren restaurere Børstadstranda tilbake til beiteområde for storfe og vadefugl.


10.12.2021

Høring - Forslag om vern av Rykkhustjønnin naturreservat

Statsforvalteren legger med dette ut forslag til vern av Rykkhustjønnin naturreservat i Sør-Fron kommune på høring.


10.12.2021

Tillatelse til massehåndtering ved utbyggingen av Dovrebanen gjennom Stange

Vi har gitt Bane NOR SF tillatelse til å grave i forurenset grunn og potensielt syredannende berg og løsmasser under utbyggingen av nytt dobbeltspor for Intercity Dovrebanen gjennom Stange kommune.


03.12.2021

Full fart framover i Sør-Østerdalen

Sør-Østerdal er som region langt framme i skoa, og de viser veien videre. Offensivt klimasamarbeid, solcellekraft og omstilling som er drevet av de digitale mulighetene skal være med på å ta kommunene inn i framtida.


26.11.2021

Høring av ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5

Rovviltnemnda i region 5 har sendt ut forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 18. januar 2022.


26.11.2021

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 2021 - 2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Vedtatt kvote er på 12 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 7 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


26.11.2021

Tilskudd til kommunedelplaner for naturmangfold

Tilskuddsordningen for utarbeidelse av kommunedelplaner for naturmangfold videreføres i 2022. Søknadsfristen er 1. februar 2022, men Miljødirektoratet oppfordrer til å starte søknadsprosessen allerede nå.


24.11.2021

Villreinen på rødlista for første gang

Hvert 6. år blir utdøingsrisikoen for arter i Norge vurdert. Ei revidert rødliste ble framlagt i dag. For første gang er villreinen med på rødlista. Villreinen er nå vurdert som "nær truet".


12.11.2021

Glasgow, Gjøvik, Grue og Gran. Klimainnsats nå!

Når verdens ledere møtes på siste dag i Glasgow, samler Statsforvalteren i Innlandet kommunene for å oppsummere status for klimaarbeidet lokalt og dele erfaringer. Vi sitter alle i samme båt. Kommuner, nasjoner og det globale samfunn må alle gjøre en stor innsats, og klimaminister Barth Eide vil også delta på video. For – vi er på «kode rød», og vi må tenke globalt og handle lokalt.


08.11.2021

Webinar om grunnforurensning

Vi ønsker velkommen til webinar om grunnforurensning den 24. november. Målgruppen er saksbehandlere og ledere med ansvar for dette saksområdet i kommunene i Innlandet.


08.11.2021

Godkjent besøksstrategi Åkersvika naturreservat

Åkersvika naturreservat er et Ramsarområde, derfor er det Miljødirektoratet som har godkjent strategien.


07.11.2021

Tap av sau til rovvilt i Innlandet

I denne artikkelen presenterer vi tall for dokumenterte tap av sau til rovvilt for årene 2019 til 2021.


05.11.2021

Fellesmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 - 11. november

Det avholdes møte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 11. november kl. 10.15. De som ønsker å delta som tilhørere kan gå inn via denne lenken:

Klikk her for å delta i møtet


Flere nyheter Få nyhetsvarsel