Miljø og klima

Gravmaskin ute på myr
Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


28.11.2023

Afrikansk svinepest : Mulig smittespredning via mat- og restavfall

Afrikansk svinepest er nå påvist på villsvin i Sverige. For å redusere risikoen for utbrudd av sykdkommen t i Norge har vi på oppfordring fra mattilsynet sendt ut brev til alle kommunene og alle avfallsselskaper i Innlandet.

I brevene påpeker vi at det er viktig å sørge for at villsvin og andre ville dyr ikke får tilgang på mat- og restavfall som samles inn og mellomlagres. 


23.11.2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona 2023-2024

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember. Gjenværende kvote er på 13 dyr i region 4 og region 5 (gamle Hedmark og Akershus), og 5 dyr i region 3 (gamle Oppland). Lisensfelling er tillatt i hele Innlandet utenfor ulvesonen.


17.11.2023

Høyring om utsleppsløyve for Nedrefoss RA i Øystre Slidre

Øystre Slidre kommune søker Statsforvaltaren i Innlandet om løyve til utslepp av avlaupsvatn frå Nedrefoss reinseanlegg. Frist for å gje uttale er 18. desember 2023.


16.11.2023

Ikke i rute med å gjøre Oslofjorden frisk

Sekretariatet for Oslofjordrådet la frem rapporten «Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden» 7. november 2023. Rapporten gir innsikt i pågående tiltak for å forbedre tilstanden i Oslofjorden. Selv om det er gjort en betydelig innsats på mange fronter, er ikke fremdriften i takt med regjeringens ambisjoner om en ren og rik fjord innen 2026.


13.11.2023

Bevaring av verdifull natur – Oppstart av verneprosess

Statsforvalteren har sendt ut oppstartsmelding av verneprosesse for utvidelse av Fokstumyra naturreservat i Dovre kommune.


09.11.2023

– Vår tids største utfordring

Flere el-biler og forbud mot nedbygging av myr. Det var noe av det som kom på bordet under Natur- og klimakonferansen. 


25.10.2023

Nå får Innlandsungdommen en helt spesiell skoletime

Kronprinsparet ville at de unge skulle få gavene da de fylte 50. Nå er gaven fra Statsforvalteren i Innlandet klar – en digital skoletime om trygghet, beredskap og sikker informasjon, som er laget av og for ungdommer fra Innlandet.


16.10.2023

Søk om tilskudd til tiltak for å bedre tilstanden i vassdrag

Det er satt av 15 millioner kroner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann i 2024, og restaureringstiltak er høyt prioritert. Søknadsfrist er 15. november 2023.


12.10.2023

Nedgang i antall påviste rovviltskader i Innlandet

Antallet påviste skader forårsaket av rovvilt i Innlandet har gått ned i 2023.


06.10.2023

E6 mellom Roterud og Storhove – Statsforvalteren har gitt tillatelse

Statsforvalteren har gitt Nye Veier AS tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i forbindelse med utbygging av ny E6 mellom Roterud i Gjøvik og Storhove i Lillehammer, og til fysiske tiltak i Lågen etter lakse- og innlandsfiskloven.


04.10.2023

Bevaring av verdifull natur – Oppstart av verneprosesser

Statsforvalteren har sendt ut oppstartsmeldinger av verneprosesser for to områder i Vågå kommune.


25.09.2023

Konferanse om arbeid med regionale miljøkrav i jordbruket

Statsforvalteren inviterer til konferanse om arbeidet med regionale miljøkrav i Innlandet. Konferansen finner sted på Honne hotell- og konferansesenter 11. oktober. Målgruppen er kommuner og jordbruksorganisasjoner i Innlandet.


20.09.2023

Resultater fra vannovervåking i Innlandet fylke i 2022

Norconsult har på oppdrag for Statsforvalteren utført undersøkelser av totalt 15 innsjøer og 54 stasjoner i elver og bekker i Innlandet fylke og to i Viken fylke i 2022. Resultatene fra vannovervåkingen er nå tilgjengelig på Statsforvalterens hjemmeside.


05.09.2023

Høring - Søknad om utslipp til Randsfjorden fra Brandbu vannbehandlingsanlegg

Gran kommune søker Statsforvalteren i Innlandet om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av prosessvann fra nye Brandbu vannbehandlingsanlegg til Randsfjorden. Frist for å gi innspill er 1. oktober 2023.


01.09.2023

Høring - Søknad om tillatelse til massemottak i Bottum Grustak

Sigurd & Ola Grimstad AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av ca. 350 000 m3 jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Mottaket planlegges Bottum Grustak, Lillehammer kommune.


01.09.2023

Høring - Søknad om tillatelse til massemottak på Seberg

Rolstad Miljø AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av jord - og steinmasser som ikke er forurenset. Mottaket planlegges på Seberg i Ringsaker kommune. Her er det igjen et restvolum på 225 000 m3 av totalt 250 000 m3 som skal fylles opp.


01.09.2023

Høyring - søknad om utsleppsløyve for Tyinkrysset reinseanlegg i Vang

Vang kommune søker Statsforvaltaren i Innlandet om løyve til utslepp av avlaupsvatn frå Tyinkrysset reinseanlegg. Frist for å gje uttale er 1. oktober 2023.

 


31.08.2023

Har du meldt deg på Natur- og klimakonferansen 2023?

Vi står midt i en klima- og naturkrise der klimaendringer og tap av natur og biomangfold er noen av vår tids største utfordringer. Derfor er det viktig å lære mer om sammenhengene, og hvordan vi kan ta grep for å reversere utviklingen. Meld deg på Natur- og klimakonferansen 8. og 9. november på Scandic Hamar!


30.08.2023

Mekling om Hamar strandsone førte ikke fram

Statsforvalteren og Hamar kommune er ikke enige om hvilke krav som skal stilles til vegetasjonsskjerming mot Åkersvika naturreservat når det nå planlegges ny utbygging og strandpromenade langs Mjøsa mellom Espern og Tjuvholmen.


29.08.2023

Høring - Søknad om tillatelse til massemottak på Eidesand

Rolstad Miljø AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av jord - og steinmasser som ikke er forurenset. Mottaket planlegges på Eidesand i Nord-Fron kommune. Her er det igjen et restvolum på 11 000 m3 av totalt 15 000 m3 som skal fylles opp.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel