Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

03.02.2023

Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren har sendt sin anbefaling om vern av skog i Vassfaret til Miljødirektoratet. En lang verneprosess har dermed kommet et skritt videre.


02.02.2023

Entreprenør bøtelagt for ulovlig inngrep i naturreservat i Moelv

Det er ikke lov å kjøre eller gjøre inngrep i naturreservater. Et entreprenørfirma som brøt disse reglene da de jobbet ved et reservat i Moelv, får nå bot.


02.02.2023

Hurra for verdens våtmarksdag!

Dagen feires for å øke kunnskapen om våtmarkene våre.


01.02.2023

Hensynet til matjorda må være tydelig i kommunens praksis

Lesja og Dovre bad Statsforvalteren om veiledning på hvordan søknader om å ta ut torv på dyrka mark skal behandles. Å ta vare på matjord er et nasjonalt mål, fordi det er en knapp ressurs som det tar århundrer å lage. Statsforvalterens vurdering er at jordvernet må vektlegges mer i saksbehandlingen, men uttak av torv kan tillates i spesielle tilfeller hvis andre hensyn veier så tungt at jordbruksinteressene bør vike.


30.01.2023

Høring – Søknad om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Gamlestølen renseanlegg

Norconsult AS søker på vegne av Etnedal kommune om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Bakkebygde tettbebyggelse, med rensing av avløpsvannet i Gamlestølen renseanlegg. Frist for merknader er 22. februar 2023.


18.01.2023

Ny forvaltningsplan for rovvilt og samfunn i region 5-Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 vedtok i møte den 19. desember 2022 ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5-Hedmark.


18.01.2023

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2022

Av Innlandets i underkant av 1700 saueprodusenter, har 342 søkt om rovvilterstatning i 2022. Antallet søknader og sau søkt erstattet er omtrent på nivå som i 2021.


17.01.2023

Båndtvang for hunder under ekstraordinære forhold for å beskytte vilt

Ved store snømengder kan kommunene innføre ekstraordinær båndtvang for hund. Her kan du lese mer om rammene for slike bestemmelser.


16.01.2023

Hogst og stiforbedring i Furuberget

I vinter og månedene frem mot sommeren vil det skje en del skjøtselstiltak i Furuberget naturreservat i Hamar kommune.


04.01.2023

Tillatelse til bygging av dobbeltspor i Åkersvika

Statsforvalteren i Innlandet har gitt dispensasjon til bygging av dobbeltspor gjennom Åkersvika naturreservat.


02.01.2023

Naturforvaltningstiltak og småskala naturrestaurering for trua arter - en mulighet for å gjøre den lille (store) forskjellen!

Visste du at man som grunneier, privatperson, virksomhet, frivillig organisasjon, institusjon eller kommune kan søke midler til å ivareta og restaurere levesteder for trua arter? Våtmarksgruppa er et glimrende eksempel på hva man kan få til i fellesskap når den lokale naturen trenger til et løft.


15.12.2022

Høring av 14 nye verneområder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.


06.12.2022

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak for 2023

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2023. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.


23.11.2022

Nasjonal tilsynsaksjon av kunstgrasbanar – alle ni kontrollar avdekka avvik

I 2022 deltok vi i ein landsomfattande tilsynsaksjon om handtering av plastholdig laust fyllmateriale på idrettsbanar. Vi gjennomførte ni tilsyn i mai-juni 2022, og avdekka avvik ved alle tilsyna.


23.11.2022

Høring - Gudbrandsdal Slakteri AS

Gudbrandsdal Slakteri AS søker om å tillatelse etter forurensningsloven. Det planlegges å etablere et nytt slakteri på gårds- og bruksnummer 315 og 152 i Sel kommune.

 


11.11.2022

Bevaring av verdifull natur - Utvidelser av Jotunheimen nasjonalpark?

Statsforvalteren i Innlandet fikk i november 2021 oppdrag fra Miljødirektoratet å vurdere utvidelser av flere nasjonalparker i Innlandet. En av disse var å utrede mulighetene for utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark. Statsforvalteren har nå levert sin foreløpige innstilling til de seks kommunene Vang, Øystre Slidre, Vågå, Lom, Nord-Fron og Sel.


11.11.2022

Webinar om naturrestaurering

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinar om naturrestaurering.

Målgruppe er politisk og administrativt nivå i kommunene.


10.11.2022

Offentlige anskaffelser som klimatiltak

Samarbeid, kunnskap og innovasjon må til for å skape grønnere innkjøp og et grønnere Innlandet. Dette var i fokus på klimakonferansen InnSats 2022.


03.11.2022

Webinar om grunnforurensning

Vi ønsker på nytt velkommen til webinar om grunnforurensning den 24. november 2022. Målgruppen er saksbehandlere og ledere med ansvar for dette saksområdet i kommunene i Innlandet.


30.10.2022

Statsforvalteren gir tillatelse til midlertidig bru på Tretten

Statsforvalteren i Innlandet har i dag, med hjemmel i verneforskriften og naturmangfoldloven, tillatt bygging av ei midlertidig bru over Trettensstryka fuglefredningsområde. I samarbeid med andre myndigheter er det funnet løsninger for å trygge bygging og bruk av brua, samtidig som naturverdiene sikres.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel