Miljø og klima

Gravmaskin ute på myr
Oppdatert 20.12.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


22.05.2024

Trettenstryka - Høring av ny verneforskrift for biotopvernområde

Statsforvalteren sender med dette på høring forslag til ny verneforskrift for Trettenstryka. Hovedhensikten med endringen er å få inn en egen hjemmel for å kunne tillate en ny, permanent bru på Tretten etter brukollapsen i 2022. Høringsfristen er 10. august 2024.


08.05.2024

Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder i Innlandet

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater. Høringsfristen er 10. juli 2024.


30.04.2024

Vi kartlegger landet – eller en liten del av det!

Statsforvalteren i Innlandet har den siste uka sendt ut 2000 brev med informasjon til aktuelle grunneiere om årets kartlegging av naturtyper i Innlandet. I år skal det kartlegges i Etnedal og Ringebu kommuner. Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for norsk natur, som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Kartleggingen gjennomføres av Natur og Samfunn, på oppdrag fra Miljødirektoratet.


24.04.2024

Høring – Bevaring av verdifull natur - Utvidelse av Fokstumyra naturreservat

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for utvidelse av Fokstumyra naturreservat i Innlandet. Høringsfristen er 20. juni 2024.


24.04.2024

Høring: Tillatelse til mottak av jord- og steinmasser i Gjefle Næringspark

Vi har sendt ut forhåndsvarsel om krav i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Åse Gjefle. Tillatelsen gjelder mottak av masser som ikke er forurenset for utfylling/deponering.


12.04.2024

Oppstart av verneprosess - To mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat

Statsforvalteren varsler oppstart for to mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Frist for å gi innspill er 3. mai 2024. 


22.03.2024

Webinar om naturrestaurering 2024

Statsforvalteren ønsker velkommen til webinar om naturrestaurering 2024! 


20.03.2024

Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for tolv områder i Hamar, Stor-Elvdal, Trysil, Rendalen, Nord-Aurdal, Eidskog, Nord-Odal, Sel, Vågå, Gausdal, Gran og Alvdal kommuner. 


14.03.2024

Oslofjordplanen - forventninger til tiltaksgjennomføring

Miljødirektoratet ber hovedansvarlige myndigheter revidere tiltakskort for de tiltak som framkommer i regjeringens plan: "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv" innen 1. mai 2024. Viktig at tiltakene forankres i ledelsen hos de ulike virksomhetene, eventuelt politikere i kommune og fylkeskommune.


14.03.2024

Bevaring av verdifull natur – Oppstart av verneprosess

Statsforvalteren har sendt ut oppstartsmelding av verneprosess for utvidelse av Meløyfloen naturreservat i Folldal kommune.


13.03.2024

Åkersvika - viktig rasteplass for våtmarksfuglene

Hvis du vandrer langs grensene til Åkersvika naturreservat en vårdag i april, vil du oppleve et yrende fugleliv. Mange våtmarksfugler raster her, i de næringsrike deltaområdene der Svartelva og Flagstadelva møter Mjøsa. For de fleste av oss vil antallet fugler være et imponerende skue, men hva sier egentlig tellingene om fuglene i verneområdet?


08.03.2024

Resultater fra nasjonal tilsynsaksjon på anlegg for kasserte kjøretøy

Statsforvaltere over hele Norge gjennomførte en nasjonal tilsynaksjon på anlegg for kasserte kjøretøy sommeren og høsten 2023.

Resultatene viser at mange ikke følger miljøkravene for forsvarlig behandling, men forholden har jevnt over bedret seg siden forrige aksjon i 2015.


08.03.2024, Endret 08.03.2024

Tilsynsaksjon på anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall

Statsforvalterne over hele landet fører i år tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall.


28.02.2024

Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater i Innlandet og Akerskus. Høringsfristen er 28. april 2024.


26.02.2024

Høring - First Seafood AS avd Kongsvinger søker om tillatelse etter forurensningsloven

First Seafood AS avd Kongsvinger søker om ny tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet.
Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren. Frist for innsending er 10. april 2024.


16.02.2024

Webinar om mindre avløpsanlegg

Vannområdene i Innlandet, Statsforvalteren og fylkeskommunen inviterer til webinar hvor status for mindre avløpsanlegg i Innlandet, arbeidet med opprydding i enkeltkommuner og i kommunesamarbeid settes på agendaen. Vi oppfordrer kommunal og politisk ledelse i kommunene til å stille.


15.02.2024

Høring - Krabyskogen motorsenter

Norsk Motor Klubb Krabyskogen (NMKK) søker om ny tillatelse for Krabyskogen motorsenter i Østre Toten kommune. Søknad og gjeldene tillatelse ligger til høyre på denne siden. Vi ber om høringsinnspill innen 15. mars 2024. 

 

 


12.02.2024

Resultater fra naturtypekartleggingen i 2023 er nå tilgjengelige

Det ble i 2023 gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i to kommuner i Innlandet; Vestre og Østre Toten. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.


06.02.2024

Høring - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven for Maarud AS Disenå

Maarud AS avd. Disenå søker om tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet. Søknaden gjelder fornyelse av utslippstillatelse for bedriftens potetbearbeidende virksomhet og for mellomlagring av kloakk-/produksjonsslam og deponering av jordavfall. Det er videre søkt om ny tillatelse for etablert komposteringsvirksomhet.
Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren. Frist for innsending er 1. mars 2024.


02.02.2024

Utkast til tillatelse for mottak av jord- og steinmasser på Brøtaskogen

Vi har sendt ut forhåndsvarsel om krav i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Fagernes Utvikling AS. Tillatelsen gjelder mottak av masser som ikke er forurenset for utfylling/deponering eller gjenbruk, samt drift av snødeponi på deler av området. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel