Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


22.01.2021

Statsforvalteren åpner for felling av ytterligere en ulv i Kynna-reviret

Analyser av innsendte prøver har påvist at det er igjen ett dyr i Kynna-flokken. Prøvene viser også at det er minst to dyr i området som ikke tilhører Kynna-flokken. Statsforvalteren har utvidet kvoten i området med ett dyr. Fellingen skal rettes målrettet mot det gjenværende individet fra Kynna-flokken.


2. gangs høring - forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra, Rendalen og Åmot kommuner

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune legger med dette ut «Forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Innlandet» til 2. gangs offentlig høring. Statsforvalteren ønsker skriftlig tilbakemelding innen 20. februar 2020.


20.01.2021

Høring - TWI Eiendom AS søker om vaskeanlegg for forurensede jordmasser

TWI Eiendom AS søker om å etablere et vaskeanlegg for forurensede jordmasser i en eksisterende bygning på Disenå, Sør-Odal kommune.


15.01.2021

Erstatning for sau tapt til rovvilt 2020

Av Innlandets rundt 1700 saueprodusenter, har 300 søkt om rovvilterstatning i 2020. Det er fortsatt reduksjon i antall søknader og hvor mange dyr som søkes erstattes. 


13.01.2021

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 2021

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i Innlandet er 10. februar 2021.

 


12.01.2021

Høring av vern av 7 områder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 7 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 12. mars 2021.


04.01.2021

Søk om støtte til naturforvaltningstiltak i 2021

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfristen er 15. januar 2021.


21.12.2020

Søk om tilskudd til tiltak for å bedre tilstanden i vassdrag

Det er satt av 20 millioner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann i 2021. Søknadsfrist er 15. januar 2021.


17.12.2020

Nasjonal database over områder med forurenset grunn oppdateres

Databasen Grunnforurensning er kvalitetssikret og oppdatert. Prosjektet har gått bredt ut og det er innhentet informasjon fra kommuner og grunneiere. Berørte grunneiere i Innlandet vil motta brev om endringene.


16.12.2020

Storsalamander, sothøne og horndykker får nye boliger i Søndre Land, Nordre Land og Stange

Gravemaskinene har kjørt på høygir i løpet av denne våte høsten, for å etablere dammene. I dagligtale kaller vi dem «koronadammer», da finansieringen kom som en konsekvens av koronapandemien og Regjeringens grønne tiltakspakke.


15.12.2020

2020: Et annerledes tur-år

Covid-19 har ført til et annerledesår også for bruken av naturområdene i Innlandet. Covid-19 har vist hvor viktig nærturområdene er. I fjellområdene ser fraværet av utenlandske turister å ha slått ulikt ut for attraksjoner som moskustitting og fugletitting.


11.12.2020

Nye verneområder i Innlandet i desember

Fredag 11. desember 2020 ble 8 nye verneområder i Innlandet vedtatt av Kongen i statsråd.


10.12.2020

Kom med innspill til årets NiN-kartlegging

Miljødirektoratet ber om innspill til årets NiN-kartlegging. Frist er 17. desember 2020.


02.12.2020

Høring – FIAS AS søker om økt mengde til behandling på komposteringsanlegget på Torpet

FIAS AS søker om å øke årlig mengde til behandling gjennom kompostering fra 15400 tonn til 16900 tonn på Torpet komposteringsanlegg i Tolga kommune.


27.11.2020

Fylkesmannen har avholdt webinar om Natur i Norge (NiN)

Fylkesmannen avholdt 19. november et webinar om Natur i Norge.


11.11.2020

NAF Trafikksenter AS Vålerbanen søker om å endre utslippstillatelsen for støy

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives inn i skjema her eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 7. desember 2020.


05.11.2020

Høring - forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner

Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune legger med dette ut «Forskrift for fiske i Storsjøen, Rena og Mistra og deres ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Innlandet» til offentlig høring. Fylkesmannen ønsker skriftlig tilbakemelding innen 15. desember 2020.


29.10.2020

Natur i Norge - webinar

Fylkesmannen ønsker velkommen til webinar om Natur i Norge.


26.10.2020

Høring av forvaltningsplan for Bergevika naturreservat, Ringsaker

Kom med innspill til forvaltningsplanen for Bergevika naturreservat på Helgøya. Fristen er 10. desember 2020.


23.10.2020

Løyve til produksjon ved ARBA ONE AS i Eidskog kommune

Fylkesmannen har 20.10.2020 gjeve løyve til ARBA ONE AS etter forureiningslova. Dette gjeld produksjon av svartpellets på Matrand i Eidskog kommune. Vedtak og vilkår kan påklagst til Miljødirektoratet innan 3 veker. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel