Motorferdsel

Oppdatert 03.01.2023

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Kommunen kan dessuten legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer


Publisert 11.01.2022

Bruk av motorkjøretøy for å kjøre opp hundespannløyper

Adgangen til å bruke motorkjøretøy til å kjøre opp hundespannløype er begrenset. Hovedregelen etter  lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er at motorferdsel i utmark er forbudt. Dette er for å ivareta hensynet til friluftsliv, sårbar natur, vilt og annet dyreliv. Motorferdselregelverket inneholder flere unntak fra dette forbudet og aktiviteten må komme under ett av unntakene for å være lovlig.


Publisert 07.05.2021

Endringer i motorferdselregelverket

Den 16. april 2021 ble lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1988 endret.


Publisert 23.06.2020

Fylkesmannen opphever Åmot kommunes vedtak om tillatelse til motorferdsel i utmark i Digeråsen Wolfroad

Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak av 2.6.2020 om å gi Tri-Event AS tillatelse til å gjennomføre to offroad-arrangement. Det er ikke hjemmel i dagens regelverk for å tillate denne typen arrangementer.


Publisert 19.11.2019

Avgjørelse om beltebilbruk på Tronfjelltoppen

Fylkesmannen opphever Alvdal kommunes tillatelse til persontransport med beltebil til Tronfjell.