Nettkurs

Snøskuter i vintermørke. Foto: Jan Harald Thomassen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget veiledningsmateriell som alle landets kommuner kan bruke. Veiledningen skal gjøre det lettere å lage lovlige og kontrollerbare vedtak. Målet er likebehandling av dispensasjonssaker og å ivareta natur, dyreliv, friluftslivinteresser og rein.

Opptak og presentasjoner fra kurs

Presentasjoner, videoopptak av innlegg, samt veiledningsmateriell fra gjennomførte kurs.  

Kurs 1. Introduksjon til regelverket, juridisk metode

Opptak Intro til prosjekt og Motorferdsellovens bakgrunn og oppbygging

Opptak juridisk metode 

Presentasjon Motorferdsellovens bakgrunn og oppbygging

Presentasjon Juridisk metode 

Kurs 2. Forvaltningsloven

Opptak Forvaltningsloven kort versjon

Opptak Forvaltningsloven del 1

Opptak Forvaltningsloven del 2

Mal saksframlegg etter nf § 6

Mal innvilgelsesvedtak etter nf § 6

Mal Avslagsvedtak etter nf § 6

Kurs 3. Skader og ulemper - med fokus på rein/reindrift 

Skader og ulemper, generelt

Opptak Reindrifta i Troms og Finnmark 

Opptak - tips for å oppnå god dialog med reindrifta 

Opptak samtale med reinbeitedistrikt 6, avrunding 

Presentasjon Reindrifta i Troms og Finnmark v/ reindriftsforvaltningen

Presentasjon - dialog med reindrifta om motorferdsel i utmark, avrunding

Kurs 4. Naturmangfoldloves prinsipper i praksis

Opptak intro og Naturmangfoldlovens prinsipper v/ Statsforvalteren

Opptak Naturmangfoldloven i praksis på 30 minutter. Ekstramateriale. v/ Statsforvalteren

Opptak Effekter av (motor)ferdsel på vilt v/NINA

Opptak Myra, en hemmelig superhelt /Sabima

Presentasjon intro v/Lise Sundelin, Statsforvalteren

Presentasjon Naturmangfoldlovens prinsipper v/ Anders Tandberg

Presentasjon Effekter av (motor) ferdsel på vilt v/ Oddgeir Andersen, NINA

NINA rapport 187 Effekter av motorferdsel i utmark på...

NINA rapport 1182. Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. 

Kurs 5. Bruk av vilkår. Kontrollerbare vedtak

Opptak. Bruk av vilkår v/ Statsforvalteren

Opptak. Kontrollerbare vedtak v/ reinpolitiet og fjelltjenesten. 

Opptak. Endring av praksis. Erfaringer fra Nordreisa kommune

Opptak. Motorferdsel.no v/ Digitalmedarbeider.no

Presentasjon bruk av vilkår v/Statsforvalteren

Presentasjon Erfaringer fra Nordreisa kommune

Presentasjon Kontrollerbare vedtak v/ Reinpolitiet og Fjelltjenesten

Mal søknad, dispensasjonsvedtak og sjekkliste, Miljødirektoratets versjon

Kurs 6. Transport til hytte og transport for/av varig funksjonshemmede

Opptak transport til hytte v/ Statsforvalteren og Klima og miljødepartementet 

Opptak Transport av/for varig funksjonshemmede v/ Statsforvalteren

Opptak Klagesakavgjørelse tema transport av varig funksjonshemmede v/ Miljødirektoratet

Presentasjon transport til hytte v/Statsforvalteren

Presentasjon transport til hytte v/ Klima og miljødepartementet

Presentasjon varig funksjonshemmede v/ Statsforvalteren

Presentasjon klagesakavgjørelser v/ Miljødirektoratet

Kurs 7. Barmarkskjøring

Opptak Barmarkskjøring v/ Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Opptak Klagesakavgjørelser tema Barmark v/Miljødirektoratet

Opptak Konsekvenser av barmarkskjøring v/ Reinpolitiet og Statens naturoppsyn

Opptak Ulovlig barmarkskjøring v/ Politiet og Statens naturoppsyn

Presentasjon Barmarkskjøring v/ Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Presentasjon Klagesakavgjørelser barmark v/ Miljødirektoratet 

Presentasjon Konsekvenser barmarkskjøring v/ Reinpolitiet og Statens naturoppsyn

Presentasjon Ulovlig barmarkskjøring v/ Politiet og Statens naturoppsyn 

Kurs 8. Maler til dispensasjonshjemlene og eksempelsaker

Opptak maler

Opptak eksempelsaker

Presentasjon maler

Maler og eksempelsaker

Kurs 9. Kommunale retningslinjer og forskrifter. 

Opptak Retningslinjer

Opptak Forskrifter

Opptak Tana kommune

Presentasjon Retningslinjer

Presentasjon Forskrifter 

Presentasjon Tana kommune. Om arbeid med vannskuterforskrift

Kurs 10. Vårforbud og annet. 

Opptak. Bakgrunnen for vårforbudet. v/Miljødirektoratet

Opptak. Forlenget åpning av skuterløyper v/ Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Opptak. Søknader etter 5. mai v/ Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Presentasjon. Bakgrunnen for vårforbudet. v/Miljødirektoratet

Presentasjon. Forlenget åpning av skuterløyper v/Statsforvalteren

Presentasjon. Søknader etter 5. mai v/Statsforvalteren

Kurs 11. Direktehjemler. Erfaring med retningslinjer - Nesseby kommune. 

Opptak erfaring med retningslinjer stenging av snøskuterløyper v/ Nesseby kommune

Opptak direktehjemler v/Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Presentasjon Direktehjemler 

 

Praktisk informasjon

Verktøy
Verktøy til saksbehandling finner du her

Hvordan bruke verktøyene?
Etter hvert kurs gir vi dere konkrete verktøy, som for eksempel presedensarkivet, eksempler på saksframlegg og eksempler på vedtak.

Veiledning for alle kommuner

I 2020-2022 fikk Statsforvalteren i Troms og Finnmark penger av Miljødirektoratet for å gjennomføre opplæring av kommunene på motorferdselloven, og for å lage veiledningsmateriell som alle landets kommuner kan dra nytte av.

Veiledningen skal sette kommunene i bedre stand til å fatte lovlige og kontrollerbare vedtak. Lovlig praksis gir likebehandling, ivaretar natur, dyreliv, friluftslivinteresser, rein og gir bedre omdømme. 

Vi ønsker lik praksis i hele fylket, selv om regelverket gjør at noe fortsatt vil være forskjellig. 

Er det noe kompetanse din kommune trenger for å fatte lovlige og kontrollerbare vedtak etter motorferdselregelverket? Ta kontakt med oss! 

Målgruppa

Kursene er for alle medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark.