Motorferdsel

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer


Sist endret 26.08.2021

Motorferdsel i utmark under elgjakt – hva er lov?

Om kort tid starter elgjakta. Før jaktlagene drar til skogs eller til fjells er det viktig å vite hva som er lov og ikke når det gjelder motorferdsel i utmark.


Publisert 18.06.2021

Når er motorferdsel i utmark tillat

Kort forklart


Publisert 18.06.2021

Snøskuter- og barmarksløyper

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper.


Publisert 18.06.2021

Myndighetenes ansvar

Hvilke myndigheter arbeider med motorferdsel i utmark?


Publisert 18.06.2021

Stenging av løyper/områder for motorferdsel

Kort forklart


Publisert 18.06.2021

Regler for søknad om dispensasjon/klage

Kort forklart


Publisert 15.04.2021

Snøskuter til hytta - hva er lov?

Eier du hytte kan du søke kommunen om dispensasjon for å transportere bagasje og utstyr til hytta. Kan bestemor, svigermor og barn kjøre for eier? Her finner du svaret! 


Publisert 16.03.2021

Samarbeid om motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark skal være lovlig og regulert. I Troms og Finnmark samarbeider Statsforvalteren, Politiet, Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten i et eget «motorforum».  


Publisert 15.05.2020

Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms

Vi har forlenget åpning av seks snøskuterløyper i Nord-Troms til og med 17. mai. Departementet endret sine føringer. Nå skal søknader om forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms og Finnmark behandles likt. 


Publisert 05.05.2020

Praksis for forlenget åpning av snøskuterløyper

Det er stilt spørsmål ved praksisen for forlenget åpning av snøskuterløyper i Troms og Finnmark. Dagens regelverk gir ikke rom for å gi dispensasjon til forlenget åpning av skuterløyper i Nord-Troms, da dette ikke tidligere har vært praksis der. Vi legger fram denne saken for Klima- og miljødepartementet.


Publisert 30.04.2020

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai

4. mai trer motorferdselforbudet i kraft, men kommunene kan søke om å få forlenget åpning av løypene. Her finner du oversikt over snøskuterløyper som er åpne etter 4. mai i Troms og Finnmark. 


Publisert 30.04.2020

Åpner løyper i Alta og Porsanger

Fra og med 30. april åpner løyper 9, 10 og 12 i Alta og løype 14 i Porsanger.


Publisert 30.04.2020

Åpner løyper i Porsanger og Kautokeino

Snøskuterløype 4 i Porsanger og løype 2 i Kautokeino er åpne fra og med 30. april. Løypene har vært midlertidig stengt av hensyn til sårbar rein. 


Publisert 29.04.2020

Skuterløyper i Kåfjord åpne til 5. mai

Oppdatert: 29. april varslet vi om mulig stenging, men reinbeitedistrikt 37 Skarfvaggi ønsker ikke å stenge løyper unødvendig. De gjør derfor alt de kan for å bremse flokken med tilleggsforing. Fylkesmannen vil derfor ikke fatte vedtak om motorferdselforbud i dag. 


Publisert 28.04.2020

Åpner og stenger løyper i Porsanger

På grunn av sårbar rein, stenges løype 4, 7, 8, 9 og 10 i Porsanger kommune fra og med 29. april og inntil videre. Samtidig åpnes løype 11 og 12 fra og med 28. april. Vi gjør oppmerksom på at løypene kan bli stengt igjen på kort varsel.