176 skuterløyper får lenger åpning

Et stort flertall av skuterløypene i Troms og Finnmark får forlenga åpningstid etter 4. mai.

Totalt 176 skuterløyper i Troms og Finnmark får forlenga åpningstid etter 4. mai.

Publisert 02.05.2024

Oppdatering 3. mai:
Dessverre var oversikten over forlengede løyper ikke helt fullstendig. Et korrigert vedtak ligger derfor vedlagt.

Korrigeringene er som følger:
Vadsø kommune
For Vadsø kommune var løypene falt ut av listene i vårt vedtak. Hvilke løyper som er forlenget
åpnet kommer frem av dette vedtaket.

Tana kommune
I Tana kommune har det vært upresis beskrivelse av til og fra for løype 6A, og hvor det bare er
deler av løypene som er forlenget til og med 12. mai.

Karasjok kommune
I Karasjok kommune var det forveksling av like stedsnavn for løype 2 slik at det ble avvik mellom
kart og vedtak. Dette medførte en vurdering av løype 4 på feil grunnlag.

Lebesby kommune
I Lebesby var det gjort en feil ved vurdering av formålet til løype 8 da den ble vurdert med feil
omsøkt løypestrekning.
Ved en inkurie har løype 14 som ikke var omsøkt blitt forlenget, denne forlengelsen blir trukket
tilbake i dette vedtaket.

Berlevåg kommune
I Berlevåg kom det inn tilbakemeldinger fra reindrifta, hvor endringene om løypene som kunne
forlenges ikke kom med i vårt vedtak 02.05.2024.Side: 2/3

Hasvik kommune
Ved en inkurie har løype 3 som ikke var omsøkt blitt forlenget, denne forlengelsen blir trukket
tilbake i dette vedtaket.

Totalt var det kommet inn 203 søknader om å få kjøre lenger enn det nasjonale forbudet mot motorferdsel etter 4. mai, fordelt på 21 kommuner. Etter denne datoen er det i utgangspunktet et generelt forbud mot skuterkjøring av hensyn til dyrelivets hekke- og yngleperiode.

Det er gitt avslag på forlenget kjøring på 27 løyper.

- God jobb i kommunene

- Enkelte søknader har vi måttet avslå fordi en fortsatt åpen skuterløype vil forstyrre rein i en krevende kalvingsperiode. Og jeg vil her berømme kommunene for å ha gjort en god jobb i dialog med reindrifta for å kartlegge hvile løyper og områder dette gjelder, sier miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason.

Hun forklarer at våren er en tid der vilt og fugl trenger ro. Forstyrrelser kan i verste fall føre til at dyrene trekker vekk fra beiteområder og hekke- og yngleplasser.

- Naturen har ingen egen stemme, og derfor er offentlige myndigheter forplikta til å ta hensyn til naturen når vi gjør disse vedtakene, forklarer hun.

I vurderingene som Statsforvalteren har foretatt er det i tillegg til hensynet til reindrifta også lagt vekt på at det skal være et bærende snølag i hele skuterløypa. Vurderingen er gjort i samarbeid med kommunene, Statens Naturoppsyn, fjelltjenesten og de aktuelle kommunene.

Sårbar tid

Flere av løypene som ikke får forlenga åpningstid går gjennom kalvingsområder, og hensynet til reindrifta går foran forlenget åpning av skuterløyper.

Våren er den tida på året som er mest sårbar for reinen, og vi har bak oss en krevende vinter med omfattende beitekrise. Nå trenger reinen ro. Vi oppfordrer derfor generelt folk til å vente eller snu dersom man møter rein ute i terrenget, sier reindriftsdirektør Torhild Gjølme.

Hele løypeoversikten finnes vedlagt.