Pukkellaks og motorferdsel: Dette må du huske

Fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Pukkellaksen regnes som en invaderende art. I år forventes det store mengder pukkellaks til Finnmarks elver. Foto: Lars Åke Andersen / Statsforfvalteren i Troms og Finnmark.

Kampen mot årets invasjon av pukkellaks nærmer seg. Men husk at dersom du skal bruke motoriserte framkomstmidler i utmark må du ha tillatelsen i orden.  Les mer her hva som gjelder!

Publisert 20.04.2023

Hva er pukkellaks?

Pukkellaksen vi finner i Norge er et resultat av russisk utsetting på 1960-tallet. Den er i dag mest tallrik i Nord-Norge, og regnes som en invaderende art. Det er flere utfordringer knyttet til bestanden, bl.a.:

 • De store stimene kan fortrenge og forstyrre lokale arter av laks, ørret og sjørøye.
 • Pukkellaksen dør etter gyting, og mange tusen døde pukkellaks i elva kan påvirke hele økosystemet grunnet forråtnelsen, sopp, næringstilførsel etc.

Årets aksjon

Statsforvalteren har kjøpt inn ca. 30 fiskefeller som blir plassert i utvalgte elver i Finnmark. I forbindelse med drift av disse fellene har Statsforvalteren inngått kontrakter med lokale foreninger. Det er også delt ut rundt 1,7 millioner kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til foreninger som ikke har fått fullfinansierte tiltak fra Statsforvalteren. Miljødirektoratet har også utlyst 30 stillinger som personell til uttak av pukkellaks i Tanaelva.

Dette blir med andre ord et år der vi er helt avhengig av lokalt initiativ, dugnad og kompetanse for å bremse utviklingen av pukkellaks i elvene våre.

Motorferdsel i forbudstiden

I Finnmark og Nord-Troms er det et forbud mot motorferdsel i tidsrommet 5. mai til 30. juni. Dette gjelder all kjøring etter Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I denne perioden må dere dermed søke om dispensasjon hos Statsforvalteren.

Vi anmoder alle å planlegge motorferdsel på snødekt mark før 5. mai, eller på barmark etter 30. juni. Transport på snødekt mark er mer skånsomt for underlaget, og derfor anbefaler vi at det som kan transporteres på vinterføre gjøres før 5. mai. Hvis dere likevel er helt nødt til å gjennomføre transport under forbudstiden bør dette skje på snødekt mark.

Bruk av båt

Bruk av motorfartøy er regulert gjennom motorferdselloven § 4 tredje ledd. Ferdsel er tillatt på innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag.

Men: kommunen kan lage egen forskrift for bruk av motorfartøy. Denne kan begrense ferdsel i tidsrom, type fartøy, hastighet etc. Da er det viktig at dere sjekker med kommunen om de har en slik forskrift og hva som er tillatt. Kommunen har anledning til å gi dispensasjon etter motorferdselloven § 6, om behovet ikke dekkes via lovens § 4 tredje ledd eller lokale forskrifter.

Hvordan skrive søknad?

Søknaden fra dere må komme via kommunen. I søknaden må dere inkludere følgende:

 • Hvem dispensasjonen skal gjelde for
 • Tidsrom dere søker om, antall turer, type kjøretøy og antall kjøretøy
 • Kart med inntegnet kjøretrasée, alternativ(e) kjøretrasée(r) og plassering av fiskefella
 • Hvorfor dere søker
 • En vurdering fra kommunen om de anbefaler at søknaden blir innvilget eller ikke, og hvorfor de anbefaler/ikke anbefaler

Søknaden sendes til sftfpost@statsforvalteren.no.

Kjøreregler

Kjøring på barmark regnes som mer skadelig enn kjøring på snødekt mark. Dette er fordi det lett kan oppstå kjørespor, særlig i myrområder og på løst underlag med lyng oppå. Derfor ønsker vi at dere følger følgende regler så godt det lar seg gjøre:

 • Benytt båt fremfor barmarkskjøretøy der det er lov.
 • Kjøring skal foregår i eksisterende kjørespor.
 • Om kjøring i eksisterende kjørespor ikke er mulig, ber vi om at dere vurderer andre alternativer for transport over den strekningen det gjelder. Ikke kjør utenom sporet – da vil det oppstå «vifter» med mange spor på rad.
 • Om planlagt kjøretrasée går gjennom et verneområde, må dere søke separat til Statsforvalterens verneseksjon om å få kjøre der (se nettsidene "Verneområder").
 • Motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, jf. motorferdselloven § 8.
 • Ta kloke trasévalg – kjøring gjennom myr er lite gunstig og vil resultere i store skader.
 • Dere må ha grunneiers tillatelse før dere kan kjøre over eiendommen.