Verneområder

Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer

Her kan du lese om:

Ulike naturvernområder

Kart over verneområder i Troms og Finnmark   

Oversikt over verneområder i Troms

Oversikt over verneområder i Finnmark


Fem typer naturvernområder 

Naturreservat og biotopvernområde 

er det strengeste vernet vi har. Dette er mindre områder med høy verdi. Noen områder har så stor verdi at de også har internasjonal status.  I disse områdene vernes én type natur som er truet, sårbar, sjelden, typisk eller spesiell. Naturen kan være et «økologisk funksjonsområde» for en eller flere arter, som for eksempel hekkeområde for fugl. Området kan ha spesiell vitenskapelig verdi for forskning.  

Marine verneområder

er den eneste som verner områder i sjøen. Vernet likner på naturreservat og er like strengt.

Nasjonalpark

inneholder flere typer natur, hele økosystemer og store landskap med planter og dyr. Områdene er viktige for friluftsliv. Nasjonalparker er middels strengt vernet. Her kan du ferdes til fots og som hovedregel gjelder friluftsloven. Spesielle regler står i verneforskriften på lovdata.no.

Landskapsvernområder

er veldig forskjellige i innhold og størrelse. I områdene er det ofte en kombinasjon av natur- og kulturlandskap. Områdene er påvirket av bruk, for eksempel gamle jordbrukslandskap eller gamle fiskevær som er hekkeområder for fugl. Her kan man finne kulturminner, som rester etter tidligere bosetting eller gamle gårdsbruk, som gir området en ekstra dimensjon. Landskapsvernområde er det minst strengt vernet, men områdene kan likevel ha spesielle regler som man finner på lovdata.no.

Definisjon på de ulike verneformene står i naturmangfoldloven.


Kart over verneområder:

Klikk her for å åpne interaktivt kart (Miljøstatus.no)


Verneområder i Troms

Områdenavn

Totalareal

Verneform

Kommune

Gravrok

542

naturreservat

Balsfjord

Nordkjosbotn

640

naturreservat

Balsfjord

Nordbyvatn

853

naturreservat

Balsfjord

Sagelvvatn

288

naturreservat

Balsfjord

Sørkjosleira

3725

naturreservat

Balsfjord

Spilderøya

341

naturreservat

Balsfjord

Forøya

473

naturreservat

Balsfjord

Lavangselva

2201

naturreservat

Balsfjord

Skardet

7777

naturreservat

Balsfjord

Lyngsalpan

961061

landskapsvernområde

Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Tromsø

Floan

1013

naturreservat

Bardu

Astujeaggi

5723

naturreservat

Bardu

Rohkunborri

555908

nasjonalpark

Bardu

Blåberget / Geavstoaivvi

958

naturreservat

Bardu

Grønlia

576

naturreservat

Bardu

Kastnesåsen og Grønlikollen

2219

naturreservat

Dyrøy

Laugen

152

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Harstad

Kvannesvatn

124

naturreservat

Harstad

Sundsvollsundet

234

naturreservat

Harstad

Froholman

432

naturreservat

Harstad

Steinavær

5766

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Harstad

Flatøya

1468

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Harstad

Dyngeneset

3207

naturreservat

Ibestad

Lomtjønnmyran

836

naturreservat

Ibestad

Store Tømmervika

1244

naturreservat

Ibestad

Bogen

193

naturreservat

Karlsøy

Skipsfjord

54123

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Karlsøy

Nord-Fugløya

24438

naturreservat

Karlsøy

Lågmyra

519

naturreservat

Karlsøy

Måsvær

21276

naturreservat

Karlsøy

Nordkvaløya - Rebbenesøya

286331

landskapsvernområde

Karlsøy

Sørfugløya

7593

naturreservat

Karlsøy

Flatvær

14245

naturreservat

Karlsøy

Breivika

9620

naturreservat

Karlsøy

Kvitvær

4446

naturreservat

Karlsøy

Karlsøy prestegård

3635

naturreservat

Karlsøy

Gapøya

4398

naturreservat

Kvæfjord

Gullesfjordbotn

317

naturreservat

Kvæfjord

Gapøyholman

736

naturreservat

Kvæfjord

Bekkamyra

689

naturreservat

Kvænangen

Skorpa-Nøklan

12712

landskapsvernområde med plantelivsfredning

Kvænangen

Navitdalen

187446

landskapsvernområde

Kvænangen

Kvænangsbotn

104561

landskapsvernområde

Kvænangen

Njemenjâikojohka

3822

naturreservat

Kvænangen

Stormyra (Lapphaugen)

2449

naturreservat

Loabák – Lavangen

Sørlenangsbotn

3053

naturreservat

Lyngen

Stormyra (Jægervatn)

1144

naturreservat

Lyngen

Årøya

2946

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Lyngen

Karnes

1527

naturreservat

Lyngen

Øvre Dividal

769129

nasjonalpark

Målselv

Stormyra (Rossvoll)

1399

naturreservat

Målselv

Langmyra

270

naturreservat

Målselv

Ringmyra

402

naturreservat

Målselv

Dividalen

18946

landskapsvernområde

Målselv

Tverrelvdalen

2937

naturreservat

Målselv

Revelva

2792

naturreservat

Målselv

Skjelbekken

3749

naturreservat

Målselv

Brennskoglia

3563

naturreservat

Målselv

Sanddalen

20956

naturreservat

Målselv

Målselvutløpet

12575

naturreservat

Målselv, Senja

Reisa

803661

nasjonalpark

Nordreisa

Ráisduottarháldi

83415

landskapsvernområde

Nordreisa

Spåkenesøra

5402

naturreservat

Nordreisa

Reisautløpet

6010

naturreservat

Nordreisa

Jávreoaivvit

31979

naturreservat

Nordreisa

Oksfjorddalen

3248

naturreservat

Nordreisa

Lindovara

2872

naturreservat

Nordreisa

Pihkahistamaelva

587

naturreservat

Nordreisa

Gearpmesorda

3428

naturreservat

Nordreisa

Eggøya

738

dyrefredningsområde

Senja

Grunnvågvatn

607

naturreservat

Senja

Jøtulhaugvatn

166

naturreservat

Senja

Grasmyrskogvatn

1912

naturreservat

Senja

Skognesvågen

1603

naturreservat

Senja

Hekkingen

919

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Senja

Heggedalen

19515

naturreservat

Senja

Svandalen

3891

naturreservat

Senja

Lavollskjosen

1082

plantefredningsområde

Senja

Bergsøyan

15301

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Senja

Teistevika

14623

landskapsvernområde

Senja

Sandsvika

5214

naturreservat

Senja

Holmenvær

2154

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Senja

Ånderdalen

133996

nasjonalpark

Senja

Stongodden

1881

naturreservat

Senja

Forøya

588

naturreservat

Senja

Brannmyra

1555

naturreservat

Senja

Skatvikfjellet

4456

naturreservat

Senja

Vardnesmyra

2702

naturreservat

Senja

Leirpollen-Halsvatnet

124

naturreservat

Senja

Lekangsøya

203

naturreservat

Senja

Lemmingvær

3669

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Senja

Tennelia

214

naturreservat

Senja

Nordneset og Akkarvika

322

naturreservat

Senja

Lille Follesøya

578

dyrefredningsområde

Skjervøy

Store Follesøya

1291

naturreservat

Skjervøy

Tjuvdalen

12494

landskapsvernområde

Skjervøy

Hakstein

663

naturreservat

Skjervøy

Myrvatn

917

naturreservat

Skånland

Tennvatn

624

naturreservat

Skånland

Balteskardvatnet

1223

naturreservat

Skånland

Kjellåsen

8

naturminne

Skånland

Lullefjellet

5619

naturreservat

Storfjord

Røykeneselva

6200

naturreservat

Storfjord

Skibotnutløpet

1749

naturreservat

Storfjord

Lakselvbukt

559

naturreservat

Tromsø

Dankarvågvatn

963

naturreservat

Tromsø

Prestvatn

175

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Tromsø

Risøya

13982

naturreservat

Tromsø

Store Risøya

1212

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Tromsø

Rakkfjordmyran

1549

naturreservat

Tromsø

Håkøybotn

243

naturreservat

Tromsø

Kobbevågen

6239

naturreservat

Tromsø

Grindøysundet

7985

naturreservat

Tromsø

Faueldalen

3345

naturreservat

Tromsø

Storhaugen

0

naturminne

Tromsø

Sandbukta

1659

naturreservat

Tromsø

Håja-Røssholmen

7478

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Tromsø

Edøya

1615

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Tromsø

Auvær

25440

naturreservat

Tromsø

Kilde: Miljødirektoratets naturbase


 

Verneområder i Finnmark

Områdenavn

Totalareal

Verneform

Kommune

Langsua

538329

nasjonalpark

Alta

Goskamark

4083

naturreservat

Alta

Auskarnes

65

landskapsvernområde

Alta

Leirbotndalen

1159

naturreservat

Alta

Latharimoen

178

naturreservat

Alta

Isberglia

1179

naturreservat

Alta

Vassbotndalen

1459

naturreservat

Alta

Tverrelvdalen

2382

naturreservat

Alta

Korsfjorden

520

naturreservat

Alta

Krokelvosen

137

naturreservat

Alta

Vassbotndalen

76959

landskapsvernområde

Alta

Seiland

316903

nasjonalpark

Alta, Hammerfest

Straumen

5057

landskapsvernområde

Berlevåg

Sandfjorden

4837

landskapsvernområde

Berlevåg

Trollfjorddalen/Gulgo

11361

naturreservat

Berlevåg

Kongsøya, Helløya og Skarholmen

2869

naturreservat

Berlevåg

Sandfjordneset

565

naturreservat

Båtsfjord

Makkaurhalvøya

117483

naturreservat

Båtsfjord

Ytre Syltevika

8672

naturreservat

Båtsfjord

Syltefjorddalen

19169

naturreservat

Båtsfjord

Varangerhalvøya

1818110

nasjonalpark

Båtsfjord, Unjárga – Nesseby, Vadsø, Vardø

Persfjorden-Syltefjorden

249166

landskapsvernområde

Båtsfjord, Vardø

Vestertana

847

naturreservat

Deatnu – Tana

Ovdaldasvarri

13927

naturreservat

Deatnu – Tana

Harrelv

687

naturreservat

Deatnu – Tana

Tanamunningen

34091

naturreservat

Deatnu – Tana

Hanadalen

2759

naturreservat

Deatnu – Tana

Julelvdalen

304

naturreservat

Deatnu – Tana

Omgangsstauran

7502

naturreservat

Gamvik

Slettnes

12104

naturreservat

Gamvik

Langfjorddalen/Laggu

28117

naturreservat

Gamvik, Lebesby

Máze

229

naturreservat

Guovdageaidnu – Kautokeino

Øvre Anarjokka

1414301

nasjonalpark

Guovdageaidnu – Kautokeino, Kárásjohka – Karasjok

Lille Kamøya

1584

naturreservat

Hammerfest

Eidvågen

302

naturreservat

Hammerfest

Svartbotn

2231

naturreservat

Hammerfest

Saksfjorden

992

naturreservat

Hammerfest

Storgalten

1065

naturreservat

Hasvik

Nordsandfjorden

895

naturreservat

Hasvik

Sørsandfjorden

1812

naturreservat

Hasvik

Andotten

303

naturreservat

Hasvik

Oahcesaisuolo

333

naturreservat

Kárásjohka – Karasjok

Goššjohka

1290

naturreservat

Kárásjohka – Karasjok

Repparfjord

338

naturminne

Hammerfest

Stabbursdalen

748983

nasjonalpark

Hammerfest, Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Torskefjorddalen

5720

naturreservat

Lebesby

Oksevågdalen

1639

naturreservat

Lebesby

Kinaroddsandfjorden

1659

naturreservat

Lebesby

Adamsfjord

1329

naturreservat

Lebesby

Sværholtklubben

2446

naturreservat

Lebesby, Nordkapp

Loppa

6329

naturreservat

Loppa

Sanden

883

naturreservat

Måsøy

Hjelmsøysandfjorden

1304

naturreservat

Måsøy

Hjelmsøya

4416

naturreservat

Måsøy

Reinøykalven

1735

naturreservat

Måsøy

Nordkapp m/Hornvika

2618

plante- og dyrelivsfredning

Nordkapp

Djupvika

2697

naturreservat

Nordkapp

Gjesværstappan

7154

naturreservat

Nordkapp

Stabbursnes

15817

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Børselvdalen

7974

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Roddinesset

1533

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Stabbursdalen

189410

landskapsvernområde med plantelivsfredning

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Børselvosen

3552

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Bihkkacohkka

995

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Vækker/Väkkärä

618

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Reinøya

12769

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Skoganvarre

9345

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Øvre Pasvik

119903

nasjonalpark

Sør-Varanger

Garsjøen

20173

landskapsvernområde

Sør-Varanger

Store Sametti - Skjelvatnet

73933

naturreservat

Sør-Varanger

Øvre Pasvik

54618

landskapsvernområde med plantelivsfredning

Sør-Varanger

Pasvik

18967

naturreservat

Sør-Varanger

Kirkeneshalvøya

57831

dyrelivsfredning

Sør-Varanger

Færdesmyra

14243

naturreservat

Sør-Varanger

Neiden- og Munkefjord

11872

naturreservat

Sør-Varanger

Bugøynes

2

plantelivsfredning

Sør-Varanger

Gjøkvassneset

89

naturreservat

Sør-Varanger

Brannsletta

19010

landskapsvernområde

Sør-Varanger, Unjárga – Nesseby

Bigganjarga

11

naturminne

Unjárga – Nesseby

Nesseby

752

naturreservat

Unjárga – Nesseby

Varangerbotn

1183

naturreservat

Unjárga – Nesseby

Storelvosen

220

naturreservat

Vadsø

Ekkerøya

1647

naturreservat

Vadsø

Barvikmyran og Blodskytodden

26529

naturreservat

Vardø

Oksevatnet

5465

landskapsvernområde

Vardø

Komagværstranda

6485

naturreservat

Vardø

Hornøya og Reinøya

1967

naturreservat

Vardø

Kilde: Miljødirektoratets naturbase 

 


Publisert 13.02.2024

Plan for Reisautløpet naturreservat

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utarbeidet forslag til forvaltningsplan og besøksstrategi for Reisautløpet naturreservat i Nordreisa kommune.


Publisert 04.01.2024

Plan for Balteskardvatnet naturreservat

Nå starter arbeidet med en forvaltningsplan for Balteskardvatnet naturreservat i Tjeldsund kommune - og du kan komme med innspill!


Publisert 03.01.2024

Nytt skogområde vernet på Senja

Nå er 27 nye skogområder vernet i åtte fylker, ett av disse på Senja i Troms. Nordneset og Akkarvika naturreservat ble vernet i statsråd i slutten av desember i fjor, og har kommet til gjennom ordningen frivillig skogvern. 


Publisert 11.10.2023

Pasvik naturreservat er 30 år

I høst er det 30 år siden Pasvik naturreservat ble oppretta. Dette er et våtmarksområde med viktige hekkeområder for både ender, gjess og svaner. Naturreservatet strekker seg på begge sider av den norsk-russiske grensen.


Publisert 16.12.2022

To nye skogområder i Dyrøy og Senja er vernet

54 nye skogområder i ti fylker er nå vernet. To av disse ligger i Dyrøy og på Senja, nemlig Kastnesåsen og Grønlikollen og Tennelia naturreservat. 


Publisert 28.02.2022

Statsforvalteren tilrår vern av to rike skogområder på Senja

Statsforvalteren har nå oversendt sin tilrådning om vern av Nordneset og Akkarvika samt Tennelia naturreservat til Miljødirektoratet. Verneområdene er foreslått gjennom ordningen frivillig skogvern.


Publisert 17.08.2021

Statsforvalteren tilrår vern av Kastnesåsen - Grønlikollen

Statsforvalteren har nå oversendt sin tilrådning om vern av Kastnesåsen - Grønlikollen naturreservat til Miljødirektoratet. Verneforslaget har også med et område foreslått i 2018, kalt Grønlikollen. 


Publisert 19.07.2021

Unge hjelpere på Bergsøyan

Elevene Kaja Kulsvehagen og Markus Knudsen Wang er blitt forvaltningsassistenter for Bergsøyan på Senja. Nå skal elevene være med på praktisk arbeid i verneområdet og gi innspill til Statsforvalteren. 


Publisert 16.06.2021

Tar var på verdifulle skogsområder

Vi starter nå arbeidet med frivillig vern av to skogsområder på Senja, Tennelia og Nordneset - Akkarvika. Områdene er vurdert å ha verneverdig skog, og vi ber nå om innspill til prosessen. 


Publisert 26.04.2021

Sjekk hvor fuglene skal få hekke i fred

Når du er i naturen må du ta hensyn til fuglelivet. Nå er det lansert et kart hvor du kan se hvor det er spesielt viktig å passe på.


Vi forvalter verneområdene

Nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene blir forvaltet av lokale verneområdestyrer. Statsforvalteren forvalter de andre verneområdene.

Enkelte kommuner har ansvaret for egne områder. For eksempel har Lyngen og Hammerfest ansvaret for de små verneområdene i sin kommune og Tromsø kommune har ansvaret for Prestvatnet. Les mer om verneområdestyrene her:

Reisa nasjonalparkstyre

Rohkunborri nasjonalparkstyre

Øvre Dividal nasjonalparkstyre

Ånderdalen nasjonalparkstyre

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområdestyre

Lyngsalpan landskapsvernområdestyre/ Ittugáissáid suodjemeahcci

Nordkvaløy - Rebbenesøy landskapsvernområdestyre

Seiland nasjonalparkstyre

Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre

Øvre Anárjohka nasjonalpark (Miljødirektoratet.no) har ikke egen hjemmeside. Nasjonalparkforvalter er Jørgen Eira Solbakke (telefon: 78 48 46 05/913 22 782).

Skal du ferdes i verneområder gjelder friluftsloven

Mange områder har strengere regler for ferdsel fordi det er nødvendig for å ta vare på naturverdiene.

  • Noen områder har spesielle regler for jakt, båndtvang, motorferdsel og for hva du kan bruke som bålved.
  • Reglene er tilpasset naturverdiene i området. Alle regler står i verneforskriften for hvert enkelt område.
  • Vernereglene erstatter ikke andre lover og regler, men gjelder side om side. Når det ikke står noe i verneforskriften, gjelder andre lover.
  • Verneområdene er merket med skilt som viser verneformen. Dersom det er ferdselsforbud i hekketida, står det et underskilt med tidspunkt.

Les mer i friluftsloven.