Droneregler i naturen og verneområder

Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur. Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelser uansett hvor. I mange verneområder og nasjonalparker er dronebruk forbudt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelse og unødig jaging – uansett om det er i et verneområde eller utenom. Dette står i naturmangfoldloven som gjelder i hele Norge. Det betyr at selv om det ikke er forbudt å fly drone der du er, må du vise hensyn og ikke forstyrre.

Verneområder og nasjonalparker har egne verneforskrifter med regler, i tillegg til naturmangfoldloven. Reglene varierer fra område til område, og er tilpasset naturverdiene som vernes i hvert enkelt område.


Interaktivt kart fra Miljøstatus/Miljødirektoratet


Verner fugle- og dyreliv

I Lyngen landskapsvernområde er det forbudt med droneflyvning. I verneforskriften står det at det er forbud mot modellfly. Det inkluderer drone. «Unødvendig støy er forbudt. Eksempel på dette er motor på modellfly og modellbåter. Listen er ikke uttømmende.»

Mange områder er blant annet vernet for å hindre skade og unødvendig forstyrrelse av dyrelivet med hi, reir, hekkeplasser og yngleplasser.

Ni av mest vanlige rovfuglene i Norge hekker i Lyngsalpan. Alle ugleartene som finnes i Nord-Norge er sett i Lyngsalpan. I Rohkunborri finner vi jaktfalk. Den er på rødlista over arter som kan dø ut i norsk natur.

- Om en jaktfalk angriper en drone, vil både fuglen og dronen bli skadet. Droner kan også skremme fugl av reiret. Eggene eller ungene kan bli kalde og dø. Det skal ikke så mye til, sier tidligere nasjonalparkforvalter i Rohkunborri/nå nasjonalparkforvalter i Reisa, Asgeir Blixgård.


Droner regnes som modellfly

Vi verner områder for å kunne ta vare på spesielle og viktige naturverdier i lang tid framover. Om du lurer på om det er lov med droneflygning, må du se om det er tillatt med modellfly i forskriftene.

Drone er et luftfartsfartøy uten fører om bord, og derfor er de likestilt med modellfly i lovverket.

- Det er ikke et generelt forbud mot modellfly i nasjonalparker. For eksempel i Reisa nasjonalpark så er ikke flygning med modellfly forbudt i forskriften. Likevel er det et generelt punkt i forskriften om ferdsel. All ferdsel og aktivitet skal være hensynsfull og varsom så man ikke skader noe, som for eksempel vilt, sier Blixgård.


Søk til myndigheten for verneområdet

Om du likevel vil fly drone, der det ikke er tillatt, kan du søke om dispensasjon. Du må søke til den som har forvaltningsmyndigheten for området.

I mindre verneområder er det Statsforvalteren eller kommunen som har myndighet.

I nasjonalparkene og noen av de store landskapsvernområdene i Troms og Finnmark er det det enkelte nasjonalparkstyret eller verneområdestyret som har myndighet.

Den som har forvaltningsmyndighet vurderer søknader om å fly drone etter naturmangfoldloven og om verdiene i verneområdet vil påvirkes negativt av droneflyging. Tid på året, hvilke område og formålet med flyvingen spiller også en rolle for om man kan få lov.

Du finner ut hvem som har forvaltningsmyndigheten for området, hva reglene er og hva som eventuelt er forbudt, blant annet på Miljøstatus, Naturbase og Lovdata.Vis hensyn til folk og dyr overalt - alltid

Har du planlagt å fly drone i et område der det ikke er forbudt, må du likevel vurdere om dronebruken gjør skade, jager, forstyrrer unødvendig eller negativt. Du må ta hensyn til dyrelivet, i tillegg til andre folk som er på tur.

- En del av formålet med mange verneområder og nasjonalparker er friluftsliv. Det er ikke sikkert alle synes det er like greit at det kommer flygende en drone rett over hodet når man er på tur eller spiser lunsj, sier Blixgård.

- Vi har gjort en brukerundersøkelse i Lyngsalpan. På veldig mange av svarene vi fikk inn der, så folk på drone som en negativ ting, sier Oddrun Skjemstad som er verneområdeforvalter for Lyngsalpan landskapsvernområde.

- En mer indirekte konsekvens kan være markedsføringen av området. Dronebilder er ofte spektakulære. Besøkstallene kan gå opp i områder som er sårbare og ikke tåler så mye ferdsel og tråkk, sier Ingunn Ims Vistnes som er nasjonalparkforvalter for Seiland nasjonalpark.


Spesielt ansvar for turistbedrifter og kommuner

- Det er et spesielt ansvar for dem som har turister på besøk. Turistbedriftene, kommunene og andre. De må informere om forbudet mot å bruke drone og konsekvensene de kan få med å bruke drone i et område hvor det ikke er lov, sier Skjemstad.


Regelverk


Mindre verneområder

Sjekk alltid reglene i verneforskriftene på Lovdata – Lokale forskrifter. Her kan du sortere forskrifter på fylke, kommune og verneform.

Det er ulike regler fra område til område. Husk på at naturmangfoldloven gjelder uansett regler i forskriftene, og at alt fugle- og dyreliv alltid er vernet mot forstyrrelse og unødig jaging.

Kart og oversikt over alle verneområder i Troms og Finnmark og hele Norge (Miljøstatus).


Prestvatn landskapsvernområde på Tromsøya

Forbudt med modellfly (inkludert drone) og annet. I forskriften står det: «Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.»


Større verneområder i Troms og Finnmark

Lyngsalpan landskapsvernområde

Forbudt med modellfly (inkludert drone). I forskriften står det: «Unødvendig støy er forbudt. Eksempel på dette er motor på modellfly og modellbåter. Listen er ikke uttømmende.»

Øvre Dividal nasjonalpark

Forbudt med modellfly (inkludert drone). I forskriften står det: «Unødig støy skal unngås. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt.»

Dividalen landskapsvernområde

Unødig støy er forbudt.

Rohkunborri nasjonalpark

Forbudt med modellfly (inkludert drone). I forskriften står det: «Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly er forbudt.»

Ånderdalen nasjonalpark

I verneforskriften står det: «All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.» «Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelser.»

Det er ikke søknadsplikt for å fly drone her, men verneforskriften og naturmangfoldloven gjelder som alltid, og sier at du alltid skal være forsiktig og ta hensyn til sårbart dyreliv.

Vi anbefaler at du kontakter nasjonalparkstyret for råd og veiledning.

Reisa nasjonalpark

I verneforskriften står det: «All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre.»

Det er ikke søknadsplikt for å fly drone her, men verneforskriften og naturmangfoldloven gjelder som alltid, og sier at du alltid skal være forsiktig og ta hensyn til sårbart dyreliv.

Vi anbefaler at du kontakter nasjonalparkstyret for råd og veiledning.

Kvænangsbotn landskapsvernområde

I verneforskriften står det: «Unødvendig støy skal unngås.» «All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.»

Det er ikke søknadsplikt for å fly drone her, men verneforskriften og naturmangfoldloven gjelder som alltid, og sier at du alltid skal være forsiktig og ta hensyn til sårbart dyreliv.

Vi anbefaler at du kontakter verneområdestyret for råd og veiledning.

Navitdalen landskapsvernområde

I verneforskriften står det: «Unødvendig støy skal unngås.» «All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.»

Det er ikke søknadsplikt for å fly drone her, men verneforskriften og naturmangfoldloven gjelder som alltid, og sier at du alltid skal være forsiktig og ta hensyn til sårbart dyreliv.

Vi anbefaler at du kontakter verneområdestyret for råd og veiledning.

Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

I verneforskriften står det: «Unødvendig støy skal unngås.» «All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.»

Det er ikke søknadsplikt for å fly drone her, men verneforskriften og naturmangfoldloven gjelder som alltid, og sier at du alltid skal være forsiktig og ta hensyn til sårbart dyreliv.

Vi anbefaler at du kontakter verneområdestyret for råd og veiledning.

Øvre Pasvik nasjonalpark

Bruk av motordrevet modellfly (inkludert drone) og liknende er forbudt. Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke- og yngleplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse.

Øvre Pasvik landskapsvernområde

Bruk av motordrevet modellfly (inkludert drone) og liknende er forbudt. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Varangerhalvøya nasjonalpark

Bruk av motordrevet modellfly (inkludert drone) og liknende er forbudt. All ferdsel skal skje varsomt slik at det ikke skjer skade på vegetasjon og kulturminner. Dyrelivet må ikke forstyrres

Dyrelivet, også hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. 

Stabbursdalen nasjonalpark

Forbudt med motordrevet modellfly (inkludert drone) og liknende modellfly er forbudt. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Seiland nasjonalpark

Forbudt med motordrevet modellfly (inkludert drone), modellbåt, isbor og liknende. Dyrelivet med hi, reir, hekke-, gyte- og yngleplasser er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse. 

Øvre Anárjohka nasjonalpark

I verneforskriften står det at dyr og fugler og deres bo og reir er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er ikke søknadsplikt for å fly drone her, men verneforskriften og naturmangfoldloven gjelder som alltid, og sier at du alltid skal være forsiktig og ta hensyn.

Vi anbefaler at du kontakter nasjonalparkstyret for råd og veiledning.

Droneflyging i Lyngen

Droneflyging i Rohkunborri