Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Her kan du lese om:

Ulike naturvernområder

Kart over verneområder i Troms og Finnmark   

Oversikt over verneområder i Troms

Oversikt over verneområder i Finnmark


Fem typer naturvernområder 

Naturreservat og biotopvernområde 

er det strengeste vernet vi har. Dette er mindre områder med høy verdi. Noen områder har så stor verdi at de også har internasjonal status.  I disse områdene vernes én type natur som er truet, sårbar, sjelden, typisk eller spesiell. Naturen kan være et «økologisk funksjonsområde» for en eller flere arter, som for eksempel hekkeområde for fugl. Området kan ha spesiell vitenskapelig verdi for forskning.  

Marine verneområder

er den eneste som verner områder i sjøen. Vernet likner på naturreservat og er like strengt.

Nasjonalpark

inneholder flere typer natur, hele økosystemer og store landskap med planter og dyr. Områdene er viktige for friluftsliv. Nasjonalparker er middels strengt vernet. Her kan du ferdes til fots og som hovedregel gjelder friluftsloven. Spesielle regler står i verneforskriften på lovdata.no.

Landskapsvernområder

er veldig forskjellige i innhold og størrelse. I områdene er det ofte en kombinasjon av natur- og kulturlandskap. Områdene er påvirket av bruk, for eksempel gamle jordbrukslandskap eller gamle fiskevær som er hekkeområder for fugl. Her kan man finne kulturminner, som rester etter tidligere bosetting eller gamle gårdsbruk, som gir området en ekstra dimensjon. Landskapsvernområde er det minst strengt vernet, men områdene kan likevel ha spesielle regler som man finner på lovdata.no.

Definisjon på de ulike verneformene står i naturmangfoldloven.


Kart over verneområder:

Klikk her for å åpne interaktivt kart (Miljøstatus.no)


Verneområder i Troms

Områdenavn

Totalareal

Verneform

Kommune

Gravrok

542

naturreservat

Balsfjord

Nordkjosbotn

640

naturreservat

Balsfjord

Nordbyvatn

853

naturreservat

Balsfjord

Sagelvvatn

288

naturreservat

Balsfjord

Sørkjosleira

3725

naturreservat

Balsfjord

Spilderøya

341

naturreservat

Balsfjord

Forøya

473

naturreservat

Balsfjord

Lavangselva

2201

naturreservat

Balsfjord

Skardet

7777

naturreservat

Balsfjord

Lyngsalpan

961061

landskapsvernområde

Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Tromsø

Floan

1013

naturreservat

Bardu

Astujeaggi

5723

naturreservat

Bardu

Rohkunborri

555908

nasjonalpark

Bardu

Blåberget

958

naturreservat

Bardu

Grønlia

576

naturreservat

Bardu

Svandalen

3891

naturreservat

Berg

Lavollskjosen

1082

plantefredningsområde

Berg

Bergsøyan

15301

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Berg

Laugen

152

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Harstad

Kvannesvatn

124

naturreservat

Harstad

Sundsvollsundet

234

naturreservat

Harstad

Froholman

432

naturreservat

Harstad

Steinavær

5766

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Harstad

Flatøya

1468

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Harstad

Dyngeneset

3207

naturreservat

Ibestad

Lomtjønnmyran

836

naturreservat

Ibestad

Store Tømmervika

1244

naturreservat

Ibestad

Bogen

193

naturreservat

Karlsøy

Skipsfjord

54123

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Karlsøy

Nord-Fugløya

24438

naturreservat

Karlsøy

Lågmyra

519

naturreservat

Karlsøy

Måsvær

21276

naturreservat

Karlsøy

Nordkvaløya - Rebbenesøya

286331

landskapsvernområde

Karlsøy

Sørfugløya

7593

naturreservat

Karlsøy

Flatvær

14245

naturreservat

Karlsøy

Breivika

9620

naturreservat

Karlsøy

Kvitvær

4446

naturreservat

Karlsøy

Karlsøy prestegård

3635

naturreservat

Karlsøy

Gapøya

4398

naturreservat

Kvæfjord

Gullesfjordbotn

317

naturreservat

Kvæfjord

Gapøyholman

736

naturreservat

Kvæfjord

Bekkamyra

689

naturreservat

Kvænangen

Skorpa-Nøklan

12712

landskapsvernområde med plantelivsfredning

Kvænangen

Navitdalen

187446

landskapsvernområde

Kvænangen

Kvænangsbotn

104561

landskapsvernområde

Kvænangen

Njemenjâikojohka

3822

naturreservat

Kvænangen

Eggøya

738

dyrefredningsområde

Lenvik

Grunnvågvatn

607

naturreservat

Lenvik

Jøtulhaugvatn

166

naturreservat

Lenvik

Grasmyrskogvatn

1912

naturreservat

Lenvik

Skognesvågen

1603

naturreservat

Lenvik

Hekkingen

919

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Lenvik

Heggedalen

19515

naturreservat

Lenvik

Målselvutløpet

12575

naturreservat

Lenvik, Målselv

Stormyra (Lapphaugen)

2449

naturreservat

Loabák – Lavangen

Sørlenangsbotn

3053

naturreservat

Lyngen

Stormyra (Jægervatn)

1144

naturreservat

Lyngen

Årøya

2946

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Lyngen

Karnes

1527

naturreservat

Lyngen

Øvre Dividal

769129

nasjonalpark

Målselv

Stormyra (Rossvoll)

1399

naturreservat

Målselv

Langmyra

270

naturreservat

Målselv

Ringmyra

402

naturreservat

Målselv

Dividalen

18946

landskapsvernområde

Målselv

Tverrelvdalen

2937

naturreservat

Målselv

Revelva

2792

naturreservat

Målselv

Skjelbekken

3749

naturreservat

Målselv

Brennskoglia

3563

naturreservat

Målselv

Sanddalen

20956

naturreservat

Målselv

Reisa

803661

nasjonalpark

Nordreisa

Ráisduottarháldi

83415

landskapsvernområde

Nordreisa

Spåkenesøra

5402

naturreservat

Nordreisa

Reisautløpet

6010

naturreservat

Nordreisa

Jávreoaivvit

31979

naturreservat

Nordreisa

Oksfjorddalen

3248

naturreservat

Nordreisa

Lindovara

2872

naturreservat

Nordreisa

Pihkahistamaelva

587

naturreservat

Nordreisa

Gearpmesorda

3428

naturreservat

Nordreisa

Lille Follesøya

578

dyrefredningsområde

Skjervøy

Store Follesøya

1291

naturreservat

Skjervøy

Tjuvdalen

12494

landskapsvernområde

Skjervøy

Hakstein

663

naturreservat

Skjervøy

Myrvatn

917

naturreservat

Skånland

Tennvatn

624

naturreservat

Skånland

Balteskardvatnet

1223

naturreservat

Skånland

Kjellåsen

8

naturminne

Skånland

Lullefjellet

5619

naturreservat

Storfjord

Røykeneselva

6200

naturreservat

Storfjord

Skibotnutløpet

1749

naturreservat

Storfjord

Teistevika

14623

landskapsvernområde

Torsken

Sandsvika

5214

naturreservat

Torsken

Holmenvær

2154

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Torsken

Ånderdalen

133996

nasjonalpark

Torsken, Tranøy

Stongodden

1881

naturreservat

Tranøy

Forøya

588

naturreservat

Tranøy

Brannmyra

1555

naturreservat

Tranøy

Skatvikfjellet

4456

naturreservat

Tranøy

Vardnesmyra

2702

naturreservat

Tranøy

Leirpollen-Halsvatnet

124

naturreservat

Tranøy

Lekangsøya

203

naturreservat

Tranøy

Lemmingvær

3669

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Tranøy

Lakselvbukt

559

naturreservat

Tromsø

Dankarvågvatn

963

naturreservat

Tromsø

Prestvatn

175

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Tromsø

Risøya

13982

naturreservat

Tromsø

Store Risøya

1212

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Tromsø

Rakkfjordmyran

1549

naturreservat

Tromsø

Håkøybotn

243

naturreservat

Tromsø

Kobbevågen

6239

naturreservat

Tromsø

Grindøysundet

7985

naturreservat

Tromsø

Faueldalen

3345

naturreservat

Tromsø

Storhaugen

0

naturminne

Tromsø

Sandbukta

1659

naturreservat

Tromsø

Håja-Røssholmen

7478

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Tromsø

Edøya

1615

landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Tromsø

Auvær

25440

naturreservat

Tromsø

Kilde: Miljødirektoratets naturbase


 

Verneområder i Finnmark

Områdenavn

Totalareal

Verneform

Kommune

Langsua

538329

nasjonalpark

Alta

Goskamark

4083

naturreservat

Alta

Auskarnes

65

landskapsvernområde

Alta

Leirbotndalen

1159

naturreservat

Alta

Latharimoen

178

naturreservat

Alta

Isberglia

1179

naturreservat

Alta

Vassbotndalen

1459

naturreservat

Alta

Tverrelvdalen

2382

naturreservat

Alta

Korsfjorden

520

naturreservat

Alta

Krokelvosen

137

naturreservat

Alta

Vassbotndalen

76959

landskapsvernområde

Alta

Seiland

316903

nasjonalpark

Alta, Hammerfest, Kvalsund

Straumen

5057

landskapsvernområde

Berlevåg

Sandfjorden

4837

landskapsvernområde

Berlevåg

Trollfjorddalen/Gulgo

11361

naturreservat

Berlevåg

Kongsøya, Helløya og Skarholmen

2869

naturreservat

Berlevåg

Sandfjordneset

565

naturreservat

Båtsfjord

Makkaurhalvøya

117483

naturreservat

Båtsfjord

Ytre Syltevika

8672

naturreservat

Båtsfjord

Syltefjorddalen

19169

naturreservat

Båtsfjord

Varangerhalvøya

1818110

nasjonalpark

Båtsfjord, Unjárga – Nesseby, Vadsø, Vardø

Persfjorden-Syltefjorden

249166

landskapsvernområde

Båtsfjord, Vardø

Vestertana

847

naturreservat

Deatnu – Tana

Ovdaldasvarri

13927

naturreservat

Deatnu – Tana

Harrelv

687

naturreservat

Deatnu – Tana

Tanamunningen

34091

naturreservat

Deatnu – Tana

Hanadalen

2759

naturreservat

Deatnu – Tana

Julelvdalen

304

naturreservat

Deatnu – Tana

Omgangsstauran

7502

naturreservat

Gamvik

Slettnes

12104

naturreservat

Gamvik

Langfjorddalen/Laggu

28117

naturreservat

Gamvik, Lebesby

Máze

229

naturreservat

Guovdageaidnu – Kautokeino

Øvre Anarjokka

1414301

nasjonalpark

Guovdageaidnu – Kautokeino, Kárásjohka – Karasjok

Lille Kamøya

1584

naturreservat

Hammerfest

Eidvågen

302

naturreservat

Hammerfest

Svartbotn

2231

naturreservat

Hammerfest

Saksfjorden

992

naturreservat

Hammerfest

Storgalten

1065

naturreservat

Hasvik

Nordsandfjorden

895

naturreservat

Hasvik

Sørsandfjorden

1812

naturreservat

Hasvik

Andotten

303

naturreservat

Hasvik

Oahcesaisuolo

333

naturreservat

Kárásjohka – Karasjok

Goššjohka

1290

naturreservat

Kárásjohka – Karasjok

Repparfjord

338

naturminne

Kvalsund

Stabbursdalen

748983

nasjonalpark

Kvalsund, Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Torskefjorddalen

5720

naturreservat

Lebesby

Oksevågdalen

1639

naturreservat

Lebesby

Kinaroddsandfjorden

1659

naturreservat

Lebesby

Adamsfjord

1329

naturreservat

Lebesby

Sværholtklubben

2446

naturreservat

Lebesby, Nordkapp

Loppa

6329

naturreservat

Loppa

Sanden

883

naturreservat

Måsøy

Hjelmsøysandfjorden

1304

naturreservat

Måsøy

Hjelmsøya

4416

naturreservat

Måsøy

Reinøykalven

1735

naturreservat

Måsøy

Nordkapp m/Hornvika

2618

plante- og dyrelivsfredning

Nordkapp

Djupvika

2697

naturreservat

Nordkapp

Gjesværstappan

7154

naturreservat

Nordkapp

Stabbursnes

15817

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Børselvdalen

7974

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Roddinesset

1533

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Stabbursdalen

189410

landskapsvernområde med plantelivsfredning

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Børselvosen

3552

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Bihkkacohkka

995

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Vækker/Väkkärä

618

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Reinøya

12769

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Skoganvarre

9345

naturreservat

Porsanger – Porsàngu – Porsanki

Øvre Pasvik

119903

nasjonalpark

Sør-Varanger

Garsjøen

20173

landskapsvernområde

Sør-Varanger

Store Sametti - Skjelvatnet

73933

naturreservat

Sør-Varanger

Øvre Pasvik

54618

landskapsvernområde med plantelivsfredning

Sør-Varanger

Pasvik

18967

naturreservat

Sør-Varanger

Kirkeneshalvøya

57831

dyrelivsfredning

Sør-Varanger

Færdesmyra

14243

naturreservat

Sør-Varanger

Neiden- og Munkefjord

11872

naturreservat

Sør-Varanger

Bugøynes

2

plantelivsfredning

Sør-Varanger

Gjøkvassneset

89

naturreservat

Sør-Varanger

Brannsletta

19010

landskapsvernområde

Sør-Varanger, Unjárga – Nesseby

Bigganjarga

11

naturminne

Unjárga – Nesseby

Nesseby

752

naturreservat

Unjárga – Nesseby

Varangerbotn

1183

naturreservat

Unjárga – Nesseby

Storelvosen

220

naturreservat

Vadsø

Ekkerøya

1647

naturreservat

Vadsø

Barvikmyran og Blodskytodden

26529

naturreservat

Vardø

Oksevatnet

5465

landskapsvernområde

Vardø

Komagværstranda

6485

naturreservat

Vardø

Hornøya og Reinøya

1967

naturreservat

Vardø

Kilde: Miljødirektoratets naturbase 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.02.2022

Statsforvalteren tilrår vern av to rike skogområder på Senja

Statsforvalteren har nå oversendt sin tilrådning om vern av Nordneset og Akkarvika samt Tennelia naturreservat til Miljødirektoratet. Verneområdene er foreslått gjennom ordningen frivillig skogvern.


Publisert 17.08.2021

Statsforvalteren tilrår vern av Kastnesåsen - Grønlikollen

Statsforvalteren har nå oversendt sin tilrådning om vern av Kastnesåsen - Grønlikollen naturreservat til Miljødirektoratet. Verneforslaget har også med et område foreslått i 2018, kalt Grønlikollen. 


Publisert 19.07.2021

Unge hjelpere på Bergsøyan

Elevene Kaja Kulsvehagen og Markus Knudsen Wang er blitt forvaltningsassistenter for Bergsøyan på Senja. Nå skal elevene være med på praktisk arbeid i verneområdet og gi innspill til Statsforvalteren. 


Publisert 16.06.2021

Tar var på verdifulle skogsområder

Vi starter nå arbeidet med frivillig vern av to skogsområder på Senja, Tennelia og Nordneset - Akkarvika. Områdene er vurdert å ha verneverdig skog, og vi ber nå om innspill til prosessen. 


Publisert 26.04.2021

Sjekk hvor fuglene skal få hekke i fred

Når du er i naturen må du ta hensyn til fuglelivet. Nå er det lansert et kart hvor du kan se hvor det er spesielt viktig å passe på.


Publisert 19.02.2021

Oppstart av frivillig vern i Dyrøy

Dyrøy har skogsområder med stor naturverdi som det er viktig å ta vare på. Nå har vi startet arbeidet med frivillig vern av Kastnesåsen.


Publisert 07.01.2020

Blåberget naturreservat er utvidet

Blåberget naturreservat/Geavstoaivvi luondumeahcci i Bardu kommune ble utvidet 20. desember i fjor. 


Publisert 02.10.2019

Ungdom tar vare på landskap

Elever ved Senja videregående skole har på oppdrag fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark bidratt til å ta vare på og åpne landskapet på Bergsøyan.

 


Publisert 19.03.2019

Utvidelse av Blåberget naturreservat

En større del av den frodige og rike løvskogslia under Blåberget i Bardu kan bli vernet. En grunneier tilbyr 255 dekar av sin eiendom til frivillig skogvern.


Publisert 01.02.2019

Har funnet 56 kandiater

I høst fikk alle statsforvaltere i oppdrag fra Miljødirektoratet å identifisere konkrete naturområder som kan være aktuelle for supplerende vern. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vurdert i overkant av 600 områder og identifisert 56 områder som kandidater. 


Vi forvalter verneområdene

Nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene blir forvaltet av lokale verneområdestyrer. Statsforvalteren forvalter de andre verneområdene.

Enkelte kommuner har ansvaret for egne områder. For eksempel har Lyngen og Hammerfest ansvaret for de små verneområdene i sin kommune og Tromsø kommune har ansvaret for Prestvatnet. Les mer om verneområdestyrene her:

Reisa nasjonalparkstyre

Rohkunborri nasjonalparkstyre

Øvre Dividal nasjonalparkstyre

Ånderdalen nasjonalparkstyre

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområdestyre

Lyngsalpan landskapsvernområdestyre/ Ittugáissáid suodjemeahcci

Nordkvaløy - Rebbenesøy landskapsvernområdestyre

Seiland nasjonalparkstyre

Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre

Øvre Anárjohka nasjonalpark (Miljødirektoratet.no) har ikke egen hjemmeside. Nasjonalparkforvalter er Jørgen Eira Solbakke (telefon: 78 48 46 05/913 22 782).

Skal du ferdes i verneområder gjelder friluftsloven

Mange områder har strengere regler for ferdsel fordi det er nødvendig for å ta vare på naturverdiene.

  • Noen områder har spesielle regler for jakt, båndtvang, motorferdsel og for hva du kan bruke som bålved.
  • Reglene er tilpasset naturverdiene i området. Alle regler står i verneforskriften for hvert enkelt område.
  • Vernereglene erstatter ikke andre lover og regler, men gjelder side om side. Når det ikke står noe i verneforskriften, gjelder andre lover.
  • Verneområdene er merket med skilt som viser verneformen. Dersom det er ferdselsforbud i hekketida, står det et underskilt med tidspunkt.

Les mer i friluftsloven.