Marint vern

Verneområder i sjø opprettes for å beskytte marine verneverdier.

Troms og Finnmark har nå fått sine tre første marine verneområder: Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen i Senja og Rystraumen i Tromsø. Regjeringen vedtok dette 23. juni.

Det kan være områder som:

  • inneholder særegne eller representative økosystemer og som er uten tyngre naturinngrep
  • inneholder truet, sjelden eller sårbar natur
  • representerer en bestemt type natur
  • på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold
  • utgjør en spesiell geologisk forekomst
  • har særskilt naturvitenskapelig verdig
  • har særskilt betydning som økologisk funksjonsområde for en eller flere nærmere bestemte arter

Kilde: Naturmangfoldloven § 39


Nyheter om marint vern:


Publisert 16.01.2023

Verneplan for Andfjorden

Den 12. januar 2023 ble forslag til verneplan for Andfjorden oversendt til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang.  


Publisert 23.06.2020

Første marine verneområder i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark har nå fått sine tre første marine verneområder: Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen i Senja og Rystraumen i Tromsø. Regjeringen vedtok dette 23. juni.


Sist endret 11.04.2023

Marin verneplan for Andfjorden

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland utreder vern av sjøområdet mellom og utenfor Andøya og Senja.