Plan for Reisautløpet naturreservat

Området merket rødt er det som utgjør Reisautløpet naturreservart.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utarbeidet forslag til forvaltningsplan og besøksstrategi for Reisautløpet naturreservat i Nordreisa kommune.

Publisert 13.02.2024

Planen er nå lagt ut på høring, og du kan lese den på Miljødirektoratets sider.

Alle som vil kan komme med innspill innen 12. april 2024.

Plan for tiltak

Forvaltningsplanen og besøksstrategien identifiserer tiltak for å ivareta verneformålet og gir retningslinjer for hvordan bestemmelsene i verneforskriften skal praktiseres. Forvaltningsplanen er ikke juridisk bindende og vil gjennom årene også bli gjenstand for endringer.

Send inn dine innspill

Uttalelser sendes til sftfpost@statsforvalteren.no eller i brev til:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2021/4995 oppgis.

Fakta om Reisautløpet naturreservat

Reisautløpet naturreservat ligger innerst i Reisafjorden, i Nordreisa kommune. Området er vernet for å ta vare på et stort elvedelta og våtmarksområde, der ei av de tre mest verdifulle strandengene i Nord Norge inngår, og hvor en rekke våtmarksfuglarter observeres i trekkperiodene.

På grunn av sin internasjonale betydning fikk Reisautløpet naturreservat i 2011 status som Ramsarområde.

Et Ramsarområde er et våtmarksområde utpekt til å være av internasjonal betydning under Ramsar-konvensjonen, også kjent som "The Convention on Wetlands", en internasjonal miljøavtale undertegnet 2. februar 1971 i Ramsar, Iran, i regi av UNESCO.

Du kan lese mer på Miljødirektoratets sider: Ramsarområde

Reisautløpet naturreservat ble opprettet i 1995, og var en del av Verneplan for våtmark i Troms. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er forvaltningsmyndighet for området.