Forlenget åpning av skuterløyper i Finnmark og Nord-Troms, og dispensasjoner etter 5. mai

Snøskuter i skuterløype. Foto: Jan Harald Tomassen

Søknadsskjema for å søke om forlenget åpning av skuterløypene i Finnmark og Nord-Troms er åpnet for kommunene.

Publisert 11.04.2024, Sist endret 11.04.2024

Bakgrunn for forbudet

Av hensyn til dyrelivets hekke- og yngleperiode skal skuterløypene i hele landet stenges 5. mai jf. nasjonal forskrift § 4a.

I Finnmark og Nord-Troms er det i perioden f.o.m 5. mai t.o.m. 30. juni et særlig motorferdselforbud (vårforbudet) jf. nasjonal forskrift § 8 første ledd. Motorferdsel etter motorferdselloven omfattes ikke av forbudet.

Bakgrunnen for dette vårforbudet er at reinen og dyrelivet ellers er spesielt sårbare for forstyrrelser i dette tidsrommet grunnet kalving/hekking/yngling. I tillegg er terrenget sårbart for slitasje i vårløsningen. Motorferdsel kan medføre vesentlig ulempe for reindriften i forbindelse med reinflytting mot kalvingsområdene/vårbeitene. Dyrevelferden kan også bli direkte påvirket siden dyrene har redusert kondisjon etter en lang vinter og simlene går drektige og kalver i dette tidsrommet.

Til kommunene

Det er bare kommunen som kan søke. Privatpersoner, lag og foreninger må derfor henvende seg til kommunen dersom de har løyper som ønskes forlenget åpnet/ikke ønskes forlenget åpnet.

Vi anmoder kommunen om å begrense omfanget av søknader grunnet begrenset saksbehandlerkapasitet hos Statsforvalteren. I år har det også vært beitekrise mange steder, låste beiter og svært skiftende forhold. Vi ber kommunene ta hensyn til dette når de vurderer hvilke løyper de ønsker forlenget åpning av.

Søknadsfristen i 2024 er tirsdag 23. april kl. 1200.

Se mer informasjon om søknadsprosessen i brev som er sendt til alle aktuelle kommuner i Finnmark og Nord-Troms.

Dispensasjonssøknader mellom 5. mai og 30. juni

I Finnmark og Nord-Troms kan Statsforvalteren gjøre unntak fra vårforbudet, jf. nasjonal forskrift § 8a andre ledd. Søknader fra enkeltpersoner og/eller foreninger sendes via kommunen. En slik søknad må inneholde følgende:

  • Hvem dispensasjonen skal gjelde for
  • Tidsrom du søker om, antall turer, type kjøretøy og antall kjøretøy
  • Kart med inntegnet kjøretrasé, eller konkret beskrivelse av trasé
  • Hvorfor du søker
  • En vurdering fra kommunen om de anbefaler at søknaden blir innvilget eller ikke, og hvorfor de anbefaler/ikke anbefaler

Søknaden sendes til sftfpost@statsforvalteren.no, eller via kommunen.