Forurensning

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 27.06.2023, Sist endret 29.06.2023

Rakfiskprodusenter må ha fornyede utslippstillatelser

Statsforvalteren har hatt dialog med rakfiskprodusentene i Valdres over mange år om produksjonsrammer og utslipp fra oppdrettsanleggene. Vi har nå kommet fram til at gjeldende tillatelser etter forurensningsloven må fornyes, dersom oppdrettet skal videreføres.


Publisert 23.11.2022

Nasjonal tilsynsaksjon av kunstgrasbanar – alle ni kontrollar avdekka avvik

I 2022 deltok vi i ein landsomfattande tilsynsaksjon om handtering av plastholdig laust fyllmateriale på idrettsbanar. Vi gjennomførte ni tilsyn i mai-juni 2022, og avdekka avvik ved alle tilsyna.


Publisert 17.08.2022

Sammen rydder vi Innlandet!

Vi har en rekke engasjerte aktører i Innlandet som bidrar til kampen mot søppel på avveie ved å koordinere opprydding. Her gir vi en oversikt over planene for 2022 og når frivillige kan bidra. Vi oppfordrer også alle om å sende inn tips om villfyllinger eller forsøplede områder og å bli med på Strandryddeuka 9. september til 18. september.


Publisert 20.05.2022

Pålegg til grunneiere på industriområdet til tidligere Toten Cellulose

Området ligger tett inntil Hunnselva og er kilde for utlekking av helse- og miljøfarlige stoffer. Fem av sju grunneiere etterlevde ikke pålegg Fylkesmannen i Oppland ga i 2015. Vi fornyer nå disse påleggene og vil bruke tvangsmulkt som virkemiddel for å få dem gjennomført.


Publisert 09.03.2022

Varsler nye pålegg til grunneiere på industriområdet til tidligere Toten Cellulose

Vi har sendt ut varsel til seks grunneiere om at de vil bli pålagt å utarbeide tiltaksplaner for å rydde opp i grunnforurensning på egen eiendom. Én grunneier får varsel om å gjennomføre ytterligere undersøkelser.


Publisert 11.02.2022

Nasjonal tilsynsaksjon av kommunale avløpssystemer - alle åtte fikk avvik

I 2021 deltok vi i en nasjonal tilsynsaksjon for større kommunale avløpsanlegg. Vi gjennomførte åtte tilsyn i perioden august til oktober, og fant avvik i alle besøkte kommuner i Innlandet.


Publisert 10.12.2021

Tillatelse til massehåndtering ved utbyggingen av Dovrebanen gjennom Stange

Vi har gitt Bane NOR SF tillatelse til å grave i forurenset grunn og potensielt syredannende berg og løsmasser under utbyggingen av nytt dobbeltspor for Intercity Dovrebanen gjennom Stange kommune.


Publisert 06.09.2021

Bli med på Strandryddeuka!

Den store ryddedugnaden gjennomføres i år fra 11. til 19. september. Det skjer mye rundt i fylket vårt du kan bli med på. Vi oppfordrer alle innbyggerne i Innlandet til å gjøre en innsats.


Publisert 24.08.2021

Nasjonal tilsynsaksjon om kommunal avløpshåndtering

Statsforvalteren skal kontrollere om kommunene ivaretar avløp på en helhetlig og bærekraftig måte. Sammenhengen mellom arealplanlegging og kapasitet på ledningsnett og renseanlegg vil være et viktig tema.


Publisert 07.05.2021

Innlandet står sammen om å rydde

Vi har en rekke engasjerte aktører i Innlandet som bidrar til kampen mot søppel på avveie ved å koordinere opprydding. Her gir vi en oversikt over planene for 2021 og når frivillige kan bidra. Vi oppfordrer også alle om å sende inn tips om villfyllinger eller forsøplede områder.