Vann

Oppdatert 20.12.2023

Vann er en livsnødvendig ressurs for alle. Vi har mye rent vann i Norge, men ikke alt vannet har like god kvalitet.

Dette er de viktigste årsakene til dårlig vannkvalitet:

  • forurensning som forsuring, overgjødsling og spredning av miljøgifter
  • fysiske endringer som vassdragsregulering, hindringer som for eksempel veier og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vannet i kanaler
  • biologiske påvirkninger som fremmede fiskearter, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vannforvaltning

Vannet renner dit det vil. De fleste vannkildene strekker seg over flere kommuner eller fylker, og noen deler vi med våre naboland. Derfor må vannet forvaltes i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter. Her samarbeider vi også med nabolandene våre Sverige, Finland og Russland.   

Norge er delt inn i elleve vannregioner. En fylkeskommune i hver region er utpekt som vannregionmyndighet. 

Statsforvalterens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig myndighet for innføringen av EUs rammedirektiv for vann. Statsforvalteren er departementets representant på regionalt nivå, og skal   

  • samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden
  • overvåke og kartlegge problemer
  • fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter

Vannet blir påvirket på mange ulike måter. Hensynet til at vi skal ha rent vann nå og i framtiden, må være en del av vurderingen på alle fagområder.

Vis mer


Publisert 16.11.2023

Ikke i rute med å gjøre Oslofjorden frisk

Sekretariatet for Oslofjordrådet la frem rapporten «Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden» 7. november 2023. Rapporten gir innsikt i pågående tiltak for å forbedre tilstanden i Oslofjorden. Selv om det er gjort en betydelig innsats på mange fronter, er ikke fremdriften i takt med regjeringens ambisjoner om en ren og rik fjord innen 2026.


Publisert 16.10.2023

Søk om tilskudd til tiltak for å bedre tilstanden i vassdrag

Det er satt av 15 millioner kroner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann i 2024, og restaureringstiltak er høyt prioritert. Søknadsfrist er 15. november 2023.


Publisert 20.09.2023

Resultater fra vannovervåking i Innlandet fylke i 2022

Norconsult har på oppdrag for Statsforvalteren utført undersøkelser av totalt 15 innsjøer og 54 stasjoner i elver og bekker i Innlandet fylke og to i Viken fylke i 2022. Resultatene fra vannovervåkingen er nå tilgjengelig på Statsforvalterens hjemmeside.


Publisert 17.08.2023

Veiledning om fysiske tiltak i vassdrag i etterkant av ekstremværet "Hans"

Etter ekstremværet Hans forventer vi mange saker knyttet til istandsettingstiltak i vassdrag. Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet har derfor gått ut med et felles brev med veiledning knyttet til håndteringen av slike saker. Vi gjør dette for å legge til rette for en smidig og effektiv behandling av sakene.


Publisert 11.05.2023

Oslofjordplanen – rapportering av tiltak

20. april 2023 sendte Statsforvalteren brev til 44 kommuner i Innlandet om kommende rapportering på tiltak fra tiltaksplanen for Oslofjorden. Kommunene må rapportere innen 19. mai 2023.


Publisert 18.04.2023

Innlandet skal være med å redde Oslofjorden

Livet i Oslofjorden er sterkt truet. Det er behov for et bredt samarbeid med flere fylker, også med Innlandet, dersom tilstanden skal bli bedre. Onsdag 12. april møttes Oslofjordrådet for å drøfte status på arbeidet med å redde fjorden.


Publisert 21.06.2022

Algeoppblomstring i Mjøsa også i år? – meld i fra via ny «alge-app»

Bloomin' Algae er en app der publikum – for eksempel turgåere, fiskere og båtfolk – kan rapportere inn oppblomstringer av cyanobakterier (blågrønnalger). 


Publisert 21.05.2021

God økologisk tilstand i hoveddelen av undersøkte elver og innsjøer i Innlandet i 2020

38 av 51 undersøkte elvestasjoner og 18 av 23 undersøkte innsjøer oppfylte målet i vannforskriften om god økologisk tilstand.


Publisert 15.04.2021

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2020

Hovedvannmassene i Mjøsa var i god økologisk tilstand i 2020, bortsett fra Furnesfjorden som hadde moderat tilstand.


Publisert 21.12.2020

Søk om tilskudd til tiltak for å bedre tilstanden i vassdrag

Det er satt av 20 millioner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann i 2021. Søknadsfrist er 15. januar 2021.