Vatn

Vatn er ein livsnĂždvendig ressurs for alle. Vi har mykje reint vatn i Noreg, men ikkje alt vatnet har like god kvalitet.

Dette er dei viktigaste årsakene til dårleg vasskvalitet:

  • forureining som forsuring, overgjødsling og spreiing av miljøgifter
  • fysiske endringar som vassdragsregulering, hindringar som for eksempel vegar og jernbaner, og grøfting og andre tiltak som styrer vatnet i kanalar
  • biologiske påverknader som framande fiskeartar, rømt oppdrettsfisk og lakselus

Samarbeid om vassforvaltning

Vatnet renn dit det vil. Dei fleste vasskjeldene strekkjer seg over fleire kommunar eller fylke, og nokre deler vi med nabolanda våre. Derfor må vatnet forvaltast i samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter. Her samarbeider vi også med nabolanda Sverige, Finland og Russland. 

Noreg er delt inn i elleve vassregionar. Éin fylkeskommune i kvar region er peikt ut som vassregionstyresmakt. 

Statsforvaltarens oppdrag

Klima- og miljødepartementet er ansvarleg styresmakt for innføringa av EUs rammedirektiv for vatn. Statsforvaltaren er departementets representant på regionalt nivå, og skal 

  • samle kunnskap om tilstanden på vatnet og gi ei vurdering av miljøtilstanden
  • overvake og kartleggje problem
  • fungere som miljøfagleg rådgivar for andre involverte styresmakter

Vatnet blir påverka på mange ulike måtar. Omsynet til at vi skal ha reint vatn no og i framtida, må vere ein del av vurderinga på alle fagområde.

Vis meir


Publisert 21.05.2021

God økologisk tilstand i hoveddelen av undersøkte elver og innsjøer i Innlandet i 2020

38 av 51 undersøkte elvestasjoner og 18 av 23 undersøkte innsjøer oppfylte målet i vannforskriften om god økologisk tilstand.


Publisert 15.04.2021

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2020

Hovedvannmassene i Mjøsa var i god økologisk tilstand i 2020, bortsett fra Furnesfjorden som hadde moderat tilstand.


Publisert 21.12.2020

Søk om tilskudd til tiltak for å bedre tilstanden i vassdrag

Det er satt av 20 millioner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i ferskvann og kystvann i 2021. Søknadsfrist er 15. januar 2021.


Publisert 08.05.2020

Varierende tilstand i undersøkte vassdrag i Hedmark og Oppland i 2019

Overvåking gjennomført av Norconsult i 2019 viser at 8 av 18 innsjøer og 20 av 45 elvelokaliteter har god eller svært god økologisk tilstand.


Publisert 03.04.2020

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2019

Hovedvannmassene i Mjøsa var i god økologisk tilstand i 2019, bortsett fra Furnesfjorden som var i Moderat tilstand.


Publisert 19.11.2019

Overvåking av tidligere kalkede vassdrag i Hedmark i 2015-2018

Overvåking av tidligere kalkede innsjøer i Hedmark tyder ikke på at noen av dem har blitt unaturlig sure etter at kalkingen ble avsluttet.


Publisert 28.06.2019

Ny rapport om miljøgifter i Mjøsa

Status for miljøgiftene i Mjøsa, kilder og mulige tiltak presenteres i en ny rapport fra Fjeld og vann AS.


Publisert 21.06.2019

Innsjøene i jordbruksområdet på Hadeland er fortsatt betydelig forurenset

Overvåking i 2017 viste at mange vann i jordbruksområder på Hadeland var forurenset av næringssalter. Ny overvåking i området sommeren 2018 bekrefter dette.


Publisert 29.05.2019

Overvåking av elver og innsjøer i Hedmark i 2018

Tre av sju innsjøer og seks av sytten elvelokaliteter nådde målet om god økologisk tilstand under fjorårets overvåking i Hedmark.


Publisert 12.04.2019

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2018

Overvåkingen i 2018 viste god tilstand for planteplankton på alle stasjoner i Mjøsa, og siktedyp og total-fosfor tilfredsstilte lokale miljømål.