Fysiske tiltak i vassdrag

Foto: Heidi Eriksen.
Oppdatert 05.10.2022

Dersom du ønsker å gjennomføre et fysisk tiltak i et vassdrag krever det behandling og tillatelse etter flere lovverk.

Lakse- og innlandsfiskloven og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Uten tillatelse fra Statsforvalteren eller fylkeskommunen er det forbudt å sette i verk:

a) fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer,

b) fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget, og

c) fysiske tiltak for anadrome laksefisk eller innlandsfisk som har til hensikt å forandre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse.

Forbudet etter a og b gjelder uavhengig av hensikten med tiltaket. Forbudet etter a og b gjelder ikke dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.

Statsforvalteren har ansvar for tiltak på strekninger som fører kreps.

Fylkeskommunen har ansvaret for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fører kreps. Dersom det på den aktuelle strekningen finnes storaure, skal avgjørelser fattes i samråd med statsforvalteren.

Du kan finne en oversikt over storaurebestander og kreps i Innlandet på Innlandsgis. Hvis du ikke har brukt det før, velg Anonym pålogging. Klikk på pila øverst til venstre, klikk på + foran Temadata (åpne), klikk på + foran Miljø, klikk på + foran Fisk i Innlandet og eller Kreps i innlandet, velg og huk av for den/de.

Fysiske tiltak etter første ledd som kan medføre spredning av organismer som ikke er av stedegen stamme, krever tillatelse etter forskrift om fremmede organismer. Tillatelse etter forskrift om fremmede organismer kreves likevel ikke hvis tiltaket kun kan medføre spredning av innlandsfisk innen samme kultiveringssone.

Hvordan søke?

Søknadsskjema for tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag kan lastes ned på denne siden. Søknaden sendes:

Tiltak i lokaliteter med kreps:
Statsforvalteren i Innlandet
sfinpost@statsforvalteren.no eller Postboks 987, 2604 Lillehammer

Tiltak i lokaliteter med storaure:
Innlandet fylkeskommune
post@innlandetfylke.no eller Postboks 4404, Bedriftsenteret, 2325 Hamar

og

Statsforvalteren i Innlandet
sfinpost@statsforvalteren.no eller Postboks 987, 2604 Lillehammer

Tiltak i øvrige lokaliteter:
Innlandet fylkeskommune
post@innlandetfylke.no eller Postboks 4404, Bedriftsenteret, 2325 Hamar

Hvis du er usikker på hvem som skal ha søknad etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, ta gjerne kontakt med enten fylkeskommunen eller Statsforvalteren for å avklare.

Fysiske tiltak i vassdrag kan også kreve tillatelser etter andre lovverk

  • Vannressursloven
    Vannressursloven er den generelle loven om vassdrag og grunnvann. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er myndighet, og skal vurdere om vassdragstiltak er konsesjonspliktige.

    For mer informasjon om hvilke tiltak som vil kreve konsesjon etter vannressursloven viser vi til Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak, utarbeidet i 2021.

  • Plan- og bygningsloven
    Kommunen skal avgjøre hvorvidt tiltaket er i tråd med vedtatte kommuneplaner eller reguleringsplaner, og evt. vurdere om det kan gis dispensasjon og/eller byggetillatelse.

For raskest mulig saksbehandling anbefaler vi at søknad også sendes til  kommunen hvor tiltaket ønskes gjennomført og NVE.

Søknaden skal minimum inneholde en beskrivelse av det planlagte tiltaket, kart over området med tiltakets plassering og ønsket gjennomføringstidspunkt.