Vernede vassdrag

Atna ved Straumbu
Atna ved Straumbu Foto: Ola Gillund.
Oppdatert 05.10.2022

Stortinget tok opp spørsmålet om vern av vassdrag mot kraftutbygging i 1960. Etter hvert ble det klart at det var behov for en samlet verneplan for å unngå en fortsatt bit-for-bit-utbygging av vassdragsnaturen. Stortinget vedtok verneplan for vassdrag i henholdsvis 1973, 1980, 1986, 1993, 2005 og 2009 (Verneplan I, II, III, IV, supplering og avsluttende supplering). Verneplanen består av 389 objekter som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av norsk vassdragsnatur.

Vannressursloven fra 2001 lovfester vassdragsvernet og gir de vernede vassdragene et lovfestet vern mot kraftutbygging. Vernet mot kraftutbygging strekker seg imidlertid ikke lenger enn det som framgår av Stortingets vernevedtak.

I 1994 ble det vedtatt rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag som gjelder for 100-metersbeltet og for spesielt verdifulle områder utenfor dette. Siden vassdragene er vernet mot kraftutbygging gjennom Stortingsvedtak og ikke etter særlov, skal det ved vurdering av andre typer utbyggingstiltak (veger, fritidshus m.v.) utøves et så strengt skjønn at verneverdiene blir tatt vare på.

Du finner informasjon om vernede vassdrag i Innlandet her.

dette kartet er nedbørfeltene til de vernede vassdragene avgrenset. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.