Resultater fra vannovervåking i Innlandet fylke i 2022

Sjø
Gaustadsjøen. Foto: Sigrid Hårstad Pålsrud.

Norconsult har på oppdrag for Statsforvalteren utført undersøkelser av totalt 15 innsjøer og 54 stasjoner i elver og bekker i Innlandet fylke og to i Viken fylke i 2022. Resultatene fra vannovervåkingen er nå tilgjengelig på Statsforvalterens hjemmeside.

Publisert 20.09.2023

Undersøkelsene viser at de fleste vannforekomstene overvåket i 2022 hadde svært god til god økologisk tilstand. Av de 15 innsjøene som ble undersøkt var det åtte som oppfylte miljømålet etter vannforskriften om minst god økologisk tilstand.

Innsjøene som ikke oppfylte kravet er Vestre Flensjøen med dårlig økologisk tilstand, og Øvre og Nedre Falangtjern, Olstadtjønna, Drevsjøen og Gaustadsjøen med moderat tilstand. Sjusjøen hadde svært dårlig økologisk tilstand i 2022 med oppblomstring av cyanobakterien Dolichospermum planctonicum i august. Cyanobakterier forekommer i næringsrike innsjøer, og det er sjeldent man finner så høye konsentrasjoner av fosfor og nitrogen i innsjøer som ligger i fjellområder.

Les rapporten Overvåking av innsjøer i Innlandet fylke, 2022 (pdf)

Resultat fra overvåking av elver og bekker

I elver og bekker ble den økologiske tilstanden vurdert på bakgrunn av analyser av påvekstalger, bunndyr og heterotrof begroing. Totalt 49 stasjoner hadde mellom svært god og god økologisk tilstand. For de elvene og bekkene som ikke oppfylt kravet om minst god økologisk tilstand, var det tre stasjoner i elva Vigga (Vannområde Randsfjorden), tre mindre bekker i langs Glomma (Vannområde Glomma Sør-Østerdalen og Kongsvingerregionen) og den midterste (av tre) stasjonen i Selsbekken (Vannområde Mjøsa).

Les rapporten Overvåking av elver og bekker i Innlandet fylke, 2022 (pdf)

Overvåking av Mjøsa

NIVA gjennomførte på oppdrag fra Vassdragsforbundet Mjøsa overvåking av Mjøsa i 2022. Samlet sett var det god økologisk tilstand med hensyn til eutrofiering i Mjøsa. Gjennomsnittlig konsentrasjon av total fosfor lå mellom svært god og god tilstand, mens total nitrogen varierte fra god til moderat tilstand. I Lenaelva og Hunnselva lå total fosfor på moderat tilstand, mens total nitrogen lå på dårlig til svært dårlig i Lenaelva, Hunnselva, Svartelva og Flagstadelva.

Rapporten ligger tilgjengelig på vassdragsforbundet sine hjemmesider.

Kontaktpersonar