Søk om tilskudd til tiltak for å bedre tilstanden i vassdrag

Rinna ved Vingrom. Foto: Ola Hegge

Det er satt av 15 millioner kroner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann i 2024, og restaureringstiltak er høyt prioritert. Søknadsfrist er 15. november 2023.

Publisert 16.10.2023

Eksempel på restaureringstiltak kan være blant annet åpning av bekker, skjøtsel og pleie av kantvegetasjon langs bekker og elver, eller tiltak for å bedre fiskepassasjer og leveområder for vannlevende organismer. Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på Vannportalen

Du kan søke på tilskuddsordningen via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Kontaktpersoner