Ikke i rute med å gjøre Oslofjorden frisk

Fire mennesker på en scene.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar rapporten fra direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro. Foto: Sigrid Hårstad Pålsrud.

Sekretariatet for Oslofjordrådet la frem rapporten «Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden» 7. november 2023. Rapporten gir innsikt i pågående tiltak for å forbedre tilstanden i Oslofjorden. Selv om det er gjort en betydelig innsats på mange fronter, er ikke fremdriften i takt med regjeringens ambisjoner om en ren og rik fjord innen 2026.

Publisert 16.11.2023

– Det er langt til målet er nådd og mye som gjenstår, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) etter å ha mottatt rapporten.

Sekretariatet, ledet av Miljødirektoratet, har gått gjennom rapporteringen fra kommunene, direktorater, departementer, statsforvaltere og fylkeskommuner for 2022-2023, om hvor langt de er kommet med gjennomføringen av tiltak for Oslofjorden. Den nye rapporten viser at vi ikke er i rute med å redde Oslofjorden. For Innlandet fylket gjelder dette tiltak innen avløp og jordbruk.

Haster å innføre forpliktende miljøkrav

Det er et betydelig etterslep i oppfyllelsen av avløpsdirektivet, forurensningsforskriften og vannforskriften innen fagområdet avløp, og flere større renseanlegg må forvente å få krav om å innføre nitrogenrensing. I tillegg går det frem i rapporten at det haster å innføre forpliktende miljøkrav i jordbruket via regionale forskrifter og revisjon av gjødselvareforskriften, for å redusere avrenning og tilførsel av næringsstoffer og partikler fra jordbruket.

I årets rapportering økte svarprosenten for kommunene i Innlandet fra 21 % til 63 %, som viser at også kommunene i Innlandet tar ansvar for tilstanden i Oslofjorden. Det gjennomføres flere gode tiltak i avløp- og jordbrukssektoren, men det forventes at innsatsen øker fremover for å bedre tilstanden i fjorden.

Rapporteringen viser at flere kommuner kun har delvis oversikt over status og utslipp av avløpsvann som skal reguleres iht. forurensningsforskriften kap. 12 og 13 for spredt avløp og mellomstore renseanlegg. Det er viktig at kommunene tar tak i dette i tiden fremover, hvor Oslofjordplanen kan være en drahjelp for å få gjennomført de regionale tiltaksprogrammene til vannforskriften.

Når det gjelder kommunenes oppfølging av kravene i produksjonstilskuddsforskriften, er det få kommuner som kontroller at det ikke jordarbeides nærmere vassdraget enn 2 meter. Dessuten er det få foretak som har fått avkortning i tilskudd som følge av slik overtredelse. Kommunene oppfordres derfor til å intensivere innsatsen med kontroller og at regelverket blir håndhevet for å hindre brudd og ta vare på kantsoner mot vassdrag.

Mer informasjon

Presentasjon av rapporten og overrekkelse av andre statusrapport til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen kan du se her: Mottar statusrapport om Oslofjorden - regjeringen.no

Pressemelding fra Miljødirektoratet: Ikke i rute med å redde Oslofjorden - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 


Publisert 14.03.2024

Oslofjordplanen - forventninger til tiltaksgjennomføring

Miljødirektoratet ber hovedansvarlige myndigheter revidere tiltakskort for de tiltak som framkommer i regjeringens plan: "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv" innen 1. mai 2024. Viktig at tiltakene forankres i ledelsen hos de ulike virksomhetene, eventuelt politikere i kommune og fylkeskommune.