Oslofjordplanen - forventninger til tiltaksgjennomføring

Miljødirektoratet ber hovedansvarlige myndigheter revidere tiltakskort for de tiltak som framkommer i regjeringens plan: "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv" innen 1. mai 2024. Viktig at tiltakene forankres i ledelsen hos de ulike virksomhetene, eventuelt politikere i kommune og fylkeskommune.

Publisert 14.03.2024

Miljødirektoratet sendte ut et brev 19. februar 2024 til alle ansvarlige myndigheter der de ber om revidering av tiltakskort for de tiltak som framkommer i regjerigens plan. For Innlandet fylke gjelder dette i hovedsak tiltak innen jordbruk- og avløpssektoren.Tiltakskort skal fungere som en plan for gjennomføring av det enkelte tiltak gjennom hele planperioden som går til 2026. Tiltakskortene skal revideres jevnlig ettersom arbeidet skrider fremover og det er hovedansvarliges plikt å fylle ut og revidere kortene. 

Forventningsbrev fra Klima- og miljøministeren til kommunene

Det er viktig at ambisjonsnivået som gjøres rede for i tiltakskortene blir forankret i ledelsen hos kommunene. Dette kommer også frem i forventningsbrevet fra Klima- og miljøministeren sendt til kommunene 15. desember 2023; Kommunens ansvar for oppfølging av tiltakene i helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord

Statusrapport for året 2022-2023 og kommende rapportering 

statusrapport nummer to Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden: Rapport for året 2022-2023 ble lagt frem til Oslofjordrådet 7. november 2023, som sammenfatter gjennomføringen av tiltak siste året. Hovedkonklusjonen er at tiltaksgjennomføringen går for sakte til å nå Stortingets og regjeringens mål innen 2026.

I likehet med fjoråret vil det sendes ut en spørreundersøkelse til alle ansvarlige myndigheter i mai 2024 for gjennomføring av tiltak det siste året. En tredje rapport vil bli sammenstilt og publiseres ved neste møte i Oslofjordrådet januar 2025.