Verneområder

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.02.2023

Tilråding om vern av 14 områder

I sidemenyen finner du alle høringsdokumenter, innkomne uttalelser til høringen, Statsforvalterens tilråding til Miljødirektoratet og alle verneforskrifter og vernekart som tilrås.


Publisert 03.02.2023

Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren har sendt sin anbefaling om vern av skog i Vassfaret til Miljødirektoratet. En lang verneprosess har dermed kommet et skritt videre.


Publisert 02.02.2023

Entreprenør bøtelagt for ulovlig inngrep i naturreservat i Moelv

Det er ikke lov å kjøre eller gjøre inngrep i naturreservater. Et entreprenørfirma som brøt disse reglene da de jobbet ved et reservat i Moelv, får nå bot.


Publisert 16.01.2023

Hogst og stiforbedring i Furuberget

I vinter og månedene frem mot sommeren vil det skje en del skjøtselstiltak i Furuberget naturreservat i Hamar kommune.


Publisert 16.12.2022

Lønnsåsen naturreservat er opprettet

I dag 16. desember 2022 fikk Nord-Odal kommune sitt 6. verneområde.


Publisert 27.11.2022

Hogst av edelgran i Skjellingshovde naturreservat

Statsforvalteren gjennomfører i dagene hogst av sibiredelgran og fjelledelgran mellom Skjellingen og branntårnet på Store Skjellingshovde i Søndre Land kommune. Hogsten skjer innenfor Skjellingshovde naturreservat.


Publisert 11.11.2022

Bevaring av verdifull natur - Utvidelser av Jotunheimen nasjonalpark?

Statsforvalteren i Innlandet fikk i november 2021 oppdrag fra Miljødirektoratet å vurdere utvidelser av flere nasjonalparker i Innlandet. En av disse var å utrede mulighetene for utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark. Statsforvalteren har nå levert sin foreløpige innstilling til de seks kommunene Vang, Øystre Slidre, Vågå, Lom, Nord-Fron og Sel.


Publisert 29.08.2022

Ny rapport om fugletrekket i Åkersvika 2021

BirdLife Norge Hamar lokallag har i 2021 telt trekkende våtmarksfugl i Åkersvika. Dette har blitt gjort siden 1974.


Publisert 24.06.2022

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplan for Kile naturreservat, Østre Toten, er nå godkjent. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.


Publisert 13.05.2022

Midlertidig brems i skogvernet

Statsforvalterne er inntil videre bedt om å bremse ned sitt arbeid med vern av skog.