Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.06.2022

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplan for Kile naturreservat, Østre Toten, er nå godkjent. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.


Publisert 13.05.2022

Midlertidig brems i skogvernet

Statsforvalterne er inntil videre bedt om å bremse ned sitt arbeid med vern av skog.


Publisert 11.02.2022

Nye verneområder i Innlandet februar 2022

Kongen har i dag 11. februar 2022 vedtatt å opprette syv helt nye naturreservat i Innlandet og å utvide ett eksisterende naturreservat.


Publisert 04.01.2022

Ny våtmarksfuglrapport for 20 verneområder i Innlandet

Rapporten beskriver forekomsten av fugler i 20 naturreservat i gamle Hedmark fylke i perioden 2013-2020, med hovedvekt på våtmarksfugler.


Publisert 17.12.2021

Nye verneområder i Innlandet desember 2021

Kongen har i dag 17. desember 2021 vedtatt å opprette to helt nye naturreservat i Innlandet og å utvide ett eksisterende naturreservat.


Publisert 14.12.2021

Restaurering av beiteareal i Åkersvika naturreservat

For å gjøre Åkersvika naturreservat mer attraktivt for våtmarksfugl, vil vi i løpet av vinteren og våren restaurere Børstadstranda tilbake til beiteområde for storfe og vadefugl.


Publisert 08.11.2021

Godkjent besøksstrategi Åkersvika naturreservat

Åkersvika naturreservat er et Ramsarområde, derfor er det Miljødirektoratet som har godkjent strategien.


Publisert 27.09.2021

Nyskapende samarbeid om naturvennlig friluftsliv

UT.no, Miljødirektoratet og Statsforvalteren Innlandet skal nå gi turfolk mer kunnskap om hvordan man ferdes i nasjonalparker og verneområder på en naturvennlig måte.


Publisert 17.09.2021

Fotballjenter fremmer biologisk mangfold

Gamle skjøtselsmetoder for blomsterenger friskes opp av arbeidsvillige fotballjenter i Stange.


Publisert 17.09.2021

Langsua nasjonalpark feiret 10 år - mange besøkende og mye kake i vakre omgivelser på Kittilbu utmarksmuseum

Den 11. – 12. september var det duket for heidundrende 10 - års jubileum for Langsua nasjonalpark ved Kittilbu utmarksmuseum i Gausdal kommune. Jubileet var arrangert av Langsua nasjonalparkstyre i samarbeid med Randsfjordmuseet AS.