Verneområder

Foto av myr
Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Regler for å fly droner i naturen

Hvis du skal fly drone i et naturområde, må du først sjekke om det finnes spesielle restriksjoner der du ønsker å fly. Selv om du ikke er i et område med restriksjoner, må du sørge for at droneflygingen ikke forstyrrer for eksempel fugle- eller dyreliv.

De generelle reglene for å fly droner, finner du på Luftfartstilsynets nettsider om droner og modellfly.

Hvilke andre regler som gjelder for å fly droner, avhenger av hvor du befinner deg. Hvis området ligger i et naturvernområde, må du undersøke hvilke regler som gjelder for akkurat dette området. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som gir regler for området. Miljødirektoratets nettsider har en kartløsning som gjør det lett å finne ut om et område er vernet. I kartløsningen finner du også lenke til verneforskriftene som gjelder.

Som hovedregel er bruk av droner forbudt i nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene. Dette er både av hensyn til dyrelivet, og av hensyn til friluftsliv og forstyrrelser.

Hvis du ønsker å fly drone i et verneområde hvor det er forbudt, må du først søke om tillatelse. Søknaden skal sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Verneforskriften har informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 14.06.2024

Visste du at Helvete er et naturreservat?

Nå har vi laget nye informasjonstavler!


Publisert 14.03.2024

Anbudskonkurranse - Kunnskapsgrunnlag og skjøtsel i verneområder

Statsforvalteren har lagt ut en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale om faggrunnlag, skjøtselsråd og skjøtsel for de mindre verneområdene i Innlandet. 


Publisert 13.03.2024

Åkersvika - viktig rasteplass for våtmarksfuglene

Hvis du vandrer langs grensene til Åkersvika naturreservat en vårdag i april, vil du oppleve et yrende fugleliv. Mange våtmarksfugler raster her, i de næringsrike deltaområdene der Svartelva og Flagstadelva møter Mjøsa. For de fleste av oss vil antallet fugler være et imponerende skue, men hva sier egentlig tellingene om fuglene i verneområdet?


Publisert 22.12.2023

Nye verneområder i Innlandet desember 2023

Den 20. desember 2023 ble det vedtatt å opprette Leine og Mælumsberget naturreservat i Ringsaker kommune, og å utvide Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune. 


Publisert 22.08.2023

Storslått markering på Fokstumyra

Rundt 250 personer deltok på feiringen av 100 år med naturvern på Fokstumyra. Kronprinsen deltok også og understreket viktigheten av å ta vare på naturen for naturens del, og for vår egen del.


Publisert 17.08.2023

Vellykket symposium for naturinteresserte

Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet har i dag arrangert et symposium på Dovrefjell for å feire at naturvernet i Norge er 100 år.


Publisert 08.08.2023

Jubileumshefte for Fokstumyra naturreservat – en nasjonal naturarv

I anledning av 100-års jubileet for Fokstumyra naturreservat på Dovrefjell 18. august publiseres det i dag et storslått jubileumshefte.


Publisert 20.06.2023

Vedtak om Lågendeltaet og Rykkhustjønnin i dag

Regjeringen har i dag besluttet å redusere vernet areal med 27 dekar i Lågendeltaet naturreservat. Endring av vernegrensa skal legge til rette for å bygge E6 i tråd med vedtatt reguleringsplan. Samtidig er Rykkhustjønnin naturreservat opprettet.


Publisert 20.06.2023

Nye verneområder i Innlandet juni 2023

Kongen har i dag 20. juni 2023 vedtatt å opprette ni nye, og utvide fire eksisterende naturreservat i Innlandet.


Publisert 12.05.2023

Tilråding om endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat

Statsforvalteren legger fram forslag om endring av vernet av Lågendeltaet naturreservat. Formålet med endringene er å åpne for å kunne føre frem ny E6 forbi Lillehammer i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen Roterud – Storhove.