Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.05.2019

Hvordan står det til med fuglene i Åkersvika?

Tellingen av trekkende våtmarksfugler i Åkersvika naturreservat begynte allerede i 1974. Rapporten fra tellingene i 2018 er nå ferdigstilt.


Publisert 09.04.2019

Terskel anbefales ikke i Gjesåssjøen naturreservat

Norconsult AS har på vegne av Fylkesmannen laget en utredning av konsekvenser av en eventuell etablering av en terskel i Gjesåssjøen naturreservat i Åsnes kommune.


Publisert 20.03.2019

Fylkesmannen tilrår vern av 7 nye skogområder

Frivillig vern av skog er en fungerende ordning i Innlandet.


Publisert 18.03.2019

Klagesak i Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat

Miljødirektoratet omgjør Fylkesmannens vedtak.


Publisert 15.03.2019

Nye verneområder i Innlandet

I dag ble 18 verneområder opprettet av Kongen i statsråd, hvorav syv ligger i Oppland og Hedmark fylker.


Publisert 21.02.2019

Fylkesmannen tilrår to nye skogvernområder i Åmot kommune

Fylkesmannen har sendt over sin tilråding om vern av to nye naturreservat i Åmot kommune; Turtroa naturreservat og Kildeøyene naturreservat.


Publisert 11.02.2019

Fylkesmannen har oversendt ei liste med verneverdig natur

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen i Innlandet utarbeidet ei bruttoliste over verdifull natur i Hedmark og Oppland, kalt supplerende vern fase 1.


Publisert 07.12.2018

Fire nye naturreservat og to utvidelser

Ved kongelig resolusjon av 7. desember 2018 ble fire nye naturreservat opprettet i Hedmark og to eksisterende reservat ble utvidet.