Verneområde

Foto av myr
Oppdatert 20.12.2023

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Reglar for å fly dronar i naturen

Dersom du skal fly drone i naturområde, må du først sjekke om det er spesielle restriksjonar der du ønskjer å fly. Sjølv om du ikkje er i eit område med restriksjonar, må du sørge for at droneflyginga ikkje uroar til dømes fugle- eller dyreliv.

Dei generelle reglane for å fly dronar, finn du på Luftfartstilsynets nettsider om dronar og modellfly.

Kva andre reglar som gjeld for å fly dronar, avheng av kvar du er. Dersom området ligg i eit naturvernområde, må du undersøkje kva reglar som gjeld for akkurat dette området. Alle verneområde har ei verneforskrift som gir reglar for området. Miljødirektoratets nettsider har ei kartløysing som gjer det lett å finne ut om eit område er verna. I kartløysinga finn du også lenke til verneforskrifta som gjeld.

Som hovudregel er bruk av dronar forbode i nasjonalparkane og dei store landskapsvernområda. Dette er både av omsyn til dyrelivet, og av omsyn til friluftsliv og ro.

Dersom du ønskjer å fly drone i eit verneområde der det er forbode, må du først søkje om løyve. Søknaden skal sendast til den instansen som har forvaltningsmynde for verneområdet. Verneforskrifta har informasjon om kven som har forvaltningsmynde.

Vis meir


Publisert 14.06.2024

Visste du at Helvete er et naturreservat?

Nå har vi laget nye informasjonstavler!


Publisert 14.03.2024

Anbudskonkurranse - Kunnskapsgrunnlag og skjøtsel i verneområder

Statsforvalteren har lagt ut en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale om faggrunnlag, skjøtselsråd og skjøtsel for de mindre verneområdene i Innlandet. 


Publisert 13.03.2024

Åkersvika - viktig rasteplass for våtmarksfuglene

Hvis du vandrer langs grensene til Åkersvika naturreservat en vårdag i april, vil du oppleve et yrende fugleliv. Mange våtmarksfugler raster her, i de næringsrike deltaområdene der Svartelva og Flagstadelva møter Mjøsa. For de fleste av oss vil antallet fugler være et imponerende skue, men hva sier egentlig tellingene om fuglene i verneområdet?


Publisert 22.12.2023

Nye verneområder i Innlandet desember 2023

Den 20. desember 2023 ble det vedtatt å opprette Leine og Mælumsberget naturreservat i Ringsaker kommune, og å utvide Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune. 


Publisert 22.08.2023

Storslått markering på Fokstumyra

Rundt 250 personer deltok på feiringen av 100 år med naturvern på Fokstumyra. Kronprinsen deltok også og understreket viktigheten av å ta vare på naturen for naturens del, og for vår egen del.


Publisert 17.08.2023

Vellykket symposium for naturinteresserte

Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet har i dag arrangert et symposium på Dovrefjell for å feire at naturvernet i Norge er 100 år.


Publisert 08.08.2023

Jubileumshefte for Fokstumyra naturreservat – en nasjonal naturarv

I anledning av 100-års jubileet for Fokstumyra naturreservat på Dovrefjell 18. august publiseres det i dag et storslått jubileumshefte.


Publisert 20.06.2023

Vedtak om Lågendeltaet og Rykkhustjønnin i dag

Regjeringen har i dag besluttet å redusere vernet areal med 27 dekar i Lågendeltaet naturreservat. Endring av vernegrensa skal legge til rette for å bygge E6 i tråd med vedtatt reguleringsplan. Samtidig er Rykkhustjønnin naturreservat opprettet.


Publisert 20.06.2023

Nye verneområder i Innlandet juni 2023

Kongen har i dag 20. juni 2023 vedtatt å opprette ni nye, og utvide fire eksisterende naturreservat i Innlandet.


Publisert 12.05.2023

Tilråding om endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat

Statsforvalteren legger fram forslag om endring av vernet av Lågendeltaet naturreservat. Formålet med endringene er å åpne for å kunne føre frem ny E6 forbi Lillehammer i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen Roterud – Storhove.