Fremmede treslag hogges i tre naturreservater i Innlandet

Vrifuru. Foto.
Vrifuru. Foto: Marie-Louise Olsen

Fremmede treslag utgjør en trussel mot de stedegne naturverdiene i flere naturreservater. Statsforvalteren i Innlandet har i år planlagt hogst i tre reservater, der målet er å fjerne all contorta og fjelledelgran og sibiredelgran, for på kort og lang sikt å ivareta spesielle naturkvaliteter i reservatene.

Publisert 12.08.2022

Fra 15. august og ut året vil det gjennomføres hogst av fremmede treslag, contorta og fjelledelgran og sibiredelgran, i følgende naturreservater:

  • Starmoen naturreservat i Elverum kommune
  • Skjellingshovde naturreservat i Søndre Land, Nordre Land og Sør-Aurdal kommuner
  • Tanarkjølen naturreservat i Åmot kommune

Når en fremmed art inntar nye områder kan den skade naturen på flere ulike måter, for eksempel:

  • endre strukturen på naturtyper
  • fortrenge arter som finnes naturlig på stedet, ved konkurranse om næring eller leveområder

Det er et nasjonalt prioritert mål at menneskeskapt spredning av organismer skal unngås.
Det har så sent som mai 2022 tilrådet nye strengere nasjonale regler for utenlandske treslag og
Miljødirektoratet skriver blant annet: Utenlandske treslag er plantet over store arealer og har allerede spredt seg vidt i norsk natur. Uten at det gjøres tiltak, vil utenlandske treslag øke påvirkningen på landskap og naturmangfold. Den samlede påvirkningen av utenlandske treslag i norsk natur er en stor utfordring og må håndteres på en helhetlig måte.

Hogsten vil foretas både manuelt med motorsag og med maskiner. Med få unntak vil mesteparten av virket bli fjernet fra reservatene, greiner og topper vil i noen tilfeller bli brent på vintertids.

Oppdraget utføres av skogentreprenørfirmaet AltiSkog på oppdrag fra Statsforvalteren i Innlandet. AltiSkog har vunnet Miljødirektoratet sin anbudskonkurranse i vår region. Prosjektet er finansiert av midler tildelt fra Miljødirektoratet til Statsforvalteren i Innlandet.

Vrifuru i naturreservat. Foto.

Vrifuru innenfor reservater. Foto: Marie-Louise Olsen

 

Fakta om de treslagene som skal hogges

Contorta (Vrifuru)

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten har en middels økologisk effekt. Vrifuru er mer rasktvoksende enn stedegen gran og furu og kan derfor tenkes å kunne konkurrere ut disse etter hogst, brann e.l. I bestander av vrifuru kan det bli et lavere artsmangfold enn i stedegen furuskog. Dette er en av de artene som kan gi svært store endringer i norsk natur i kommende generasjoner. Det er ikke antall kvadratkilometer som er risikoen, men antall bestander som potensielt kan føre til spredning.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.