Verneområde

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 20.03.2019

Fylkesmannen tilrår vern av 7 nye skogområder

Frivillig vern av skog er en fungerende ordning i Innlandet.


Publisert 18.03.2019

Klagesak i Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat

Miljødirektoratet omgjør Fylkesmannens vedtak.


Publisert 15.03.2019

Nye verneområder i Innlandet

I dag ble 18 verneområder opprettet av Kongen i statsråd, hvorav syv ligger i Oppland og Hedmark fylker.


Publisert 21.02.2019

Fylkesmannen tilrår to nye skogvernområder i Åmot kommune

Fylkesmannen har sendt over sin tilråding om vern av to nye naturreservat i Åmot kommune; Turtroa naturreservat og Kildeøyene naturreservat.


Publisert 11.02.2019

Fylkesmannen har oversendt ei liste med verneverdig natur

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen i Innlandet utarbeidet ei bruttoliste over verdifull natur i Hedmark og Oppland, kalt supplerende vern fase 1.


Publisert 07.12.2018

Fire nye naturreservat og to utvidelser

Ved kongelig resolusjon av 7. desember 2018 ble fire nye naturreservat opprettet i Hedmark og to eksisterende reservat ble utvidet.