Verneområde

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.11.2020

Nye verneområder i Innlandet og nye elsykkelbestemmelser

Fredag 27. november 2020 ble 28 nye verneområder vedtatt av Kongen i statsråd og forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde endret.


Publisert 24.09.2020

Populært med vern i Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet har tilrådd mer enn 40 kvadratkilometer med nytt verneareal bare i august 2020.


Publisert 17.09.2020

Stange Sportsklubb stilte opp igjen

Femte året på rad med dugnad i Rotlia naturreservat.


Publisert 23.06.2020

Utvidelse av Budeiberget naturreservat

Nordre Land kommune har i dag fått et større Budeiberget naturreservat.


Publisert 02.06.2020

Ny rapport om fugletrekket i Åkersvika 2019

Når tellingene av våtmarksfugl i Åkersvika fra 2019 ble summert opp, viste det seg at den klart mest tallrike arten var stokkand, etterfulgt av krikkand, kanadagås, kortnebbgås og gråmåke. 


Publisert 05.05.2020

Vis hensyn til trekkende fugl og vandrende fisk i Åkersvika

Fra og med 1. april gjelder ekstra strenge ferdselsbestemmelser innenfor Åkersvika naturreservat.


Publisert 30.04.2020

Lågendeltaet naturreservat - Bruk av båt i mai 2020

Fylkesmannen har fra 30. april og fram til 14. mai gitt en generell dispensasjon fra bruk av båt innenfor deler av ferdselsforbudssonen i Lågendeltaet naturreservat.


Publisert 29.04.2020

Forvaltningsplan for Åkersvika naturreservat

Forvaltningsplanen for Åkersvika naturreservat i Hamar og Stange kommuner er nå godkjent av Miljødirektoratet og ferdigstilt av Fylkesmannen.


Publisert 25.03.2020

Besseggen - Fortsatt en reise verdt

Besseggen krever en aktiv forvaltning og mer ressurser.


Publisert 20.03.2020

Anbudskonkurranse - Kunnskapsgrunnlag og skjøtsel i verneområder

Fylkesmannen har lagt ut en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale om faggrunnlag, skjøtselsråd og skjøtsel for de mindre verneområdene i Innlandet.