Ny rapport om fugletrekket i Åkersvika 2021

Skjeanda benyttet seg i 2021 av Åkersvika både under vår- og høsttrekket.
Skjeanda benyttet seg i 2021 av Åkersvika både under vår- og høsttrekket. Foto: Kev via Pixabay / Pixabay.

BirdLife Norge Hamar lokallag har i 2021 telt trekkende våtmarksfugl i Åkersvika. Dette har blitt gjort siden 1974.

Publisert 29.08.2022

Den mest tallrike arten i 2021 var stokkand, etterfulgt av kanadagås, kortnebbgås, krikkand og gråmåke. Mildværsperioder i mars bidro til at trekket av kortnebbgjess startet tidlig. Den siste dagen i mars rastet anslagsvis 4.000 individer i ytre del av reservatet. Det ser ut å være en generell trend at vårtrekket starter tidligere nå enn for 10 år siden.

De ytre delene av Åkersvika er viktige for vårtrekkende fugl. Når isen smelter blir de indre delene av Åkersvika viktigere og viktigere. Om høsten er det Svartelvdeltaet som er viktigst for rastende trekkfugl. Her finner man ca. 60-75 % av alle fugler som raster i Åkersvika i løpet av høsttrekket. Totalantallet rastende våtmarksfugl om våren og høsten i Åkersvika har ikke endret seg vesentlig de siste syv årene. Det ligger i snitt på ca. 43 000 individer per år og trenden er svakt økende.

Vadefuglene har vært fåtallige i mange år. På 1970-tallet utgjorde vadefuglene ca. 40 % av antallet fugler i Åkersvika under vårtrekket. Siden 2004 har dette prosenttallet vært nede på ca. 6 % og trenden ser ut til å være uforandret. Høyest samlet antall under vårtrekket 2021 hadde storspove, vipe og grønnstilk.

Høsten 2021 ble vannstanden så lav at mudderbankene i deltaene ble tilgjengelige, og i september rastet det mye fugl her, med brushøns og myrsnipe i størst antall. Da dukket også ei alaskasnipe opp, som ny art for Åkersvika. En rekke andre mindre vanlige arter ble også observert i løpet av sesongen 2021, som for eksempel stripegås, snadderand, dvergdykker, tundralo, steinvender, dvergmåke og egretthegre.

Det var noen arter som klarte å få frem unger i reservatet i løpet av 2021. Blant annet fiskemåke, hettemåke, makrellterne, sildemåke, knoppsvane, kvinand, laksand, sivhøne og sothøne. Mange av disse artene valgte å etablere sine reir på faste eller flytende øyer, på hustak og andre installasjoner, ved noen av dammene lengre inn i vika, eller i vegetasjonsbeltene mellom land og vann.

Du kan lese hele rapporten om trekkende våtmarksfugl i Åkersvika 2021 i sidemenyen. Du finner tidligere års rapporter i vår rapportserie her

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.