Verneområde

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.02.2023

Tilråding om vern av 14 områder

I sidemenyen finner du alle høringsdokumenter, innkomne uttalelser til høringen, Statsforvalterens tilråding til Miljødirektoratet og alle verneforskrifter og vernekart som tilrås.


Publisert 03.02.2023

Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren har sendt sin anbefaling om vern av skog i Vassfaret til Miljødirektoratet. En lang verneprosess har dermed kommet et skritt videre.


Publisert 02.02.2023

Entreprenør bøtelagt for ulovlig inngrep i naturreservat i Moelv

Det er ikke lov å kjøre eller gjøre inngrep i naturreservater. Et entreprenørfirma som brøt disse reglene da de jobbet ved et reservat i Moelv, får nå bot.


Publisert 16.01.2023

Hogst og stiforbedring i Furuberget

I vinter og månedene frem mot sommeren vil det skje en del skjøtselstiltak i Furuberget naturreservat i Hamar kommune.


Publisert 16.12.2022

Lønnsåsen naturreservat er opprettet

I dag 16. desember 2022 fikk Nord-Odal kommune sitt 6. verneområde.


Publisert 27.11.2022

Hogst av edelgran i Skjellingshovde naturreservat

Statsforvalteren gjennomfører i dagene hogst av sibiredelgran og fjelledelgran mellom Skjellingen og branntårnet på Store Skjellingshovde i Søndre Land kommune. Hogsten skjer innenfor Skjellingshovde naturreservat.


Publisert 11.11.2022

Bevaring av verdifull natur - Utvidelser av Jotunheimen nasjonalpark?

Statsforvalteren i Innlandet fikk i november 2021 oppdrag fra Miljødirektoratet å vurdere utvidelser av flere nasjonalparker i Innlandet. En av disse var å utrede mulighetene for utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark. Statsforvalteren har nå levert sin foreløpige innstilling til de seks kommunene Vang, Øystre Slidre, Vågå, Lom, Nord-Fron og Sel.


Publisert 29.08.2022

Ny rapport om fugletrekket i Åkersvika 2021

BirdLife Norge Hamar lokallag har i 2021 telt trekkende våtmarksfugl i Åkersvika. Dette har blitt gjort siden 1974.


Publisert 24.06.2022

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplan for Kile naturreservat, Østre Toten, er nå godkjent. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.


Publisert 13.05.2022

Midlertidig brems i skogvernet

Statsforvalterne er inntil videre bedt om å bremse ned sitt arbeid med vern av skog.