Verneområde

Oppdatert 27.01.2023

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Statsforvaltaren er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknaden.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 18.06.2021

Restaurering i Åkersvika naturreservat

Statsforvalter Knut Storberget og Hamars ordfører Einar Busterud har nå offisielt innviet "Statens hus" på Vidarshovstranda. 


Publisert 20.05.2021

Verdens våtmarker har 50-års jubileum - 8 av disse enestående naturområdene finnes i Innlandet.

I år er det 50 år siden den internasjonale våtmarkskonvensjonen kalt Ramsar ble etablert. Denne er den eldste av de moderne miljøavtalene.


Publisert 07.05.2021

Lågendeltaet naturreservat - Bruk av båt i mai 2021

Statsforvalteren gir i perioden 7. - 14. mai en generell dispensasjon for bruk av båt innenfor deler av ferdselsforbudssonen i Lågendeltaet naturreservat.


Publisert 03.05.2021

Ny rapport om våtmarksfugl i Åkersvika 2020

En rekke mindre vanlige arter ble observert i løpet av sesongen 2020, som for eksempel dvergsvane, dverggås, snadderand, knekkand, bergand og rovterne.


Publisert 29.03.2021

Vis hensyn til trekkende fugl i Åkersvika

Fra og med 1. april gjelder ekstra strenge ferdselsbestemmelser innenfor Åkersvika naturreservat.


Publisert 22.03.2021

Tursti langs E6 Åkersvika

Vi får mange henvendelser om turstien langs med E6, og særlig på utformingen av trekloppene som er bygget. Dette er status per i dag:


Publisert 19.03.2021

Nye verneområder i Innlandet mars 2021

I dag ble det vernet og utvidet 11 naturreservater i Innlandet.


Publisert 08.03.2021

Langsua nasjonalpark fyller ti år 11. mars

Langsua nasjonalpark utgjør ca. halvparten av et vernekompleks på hele 1000 km2 med til sammen 11 verneområder. Vernet legger grunnlaget for at planter, dyr og fugler og kulturminner kan tas vare på for framtida.


Publisert 15.12.2020

2020: Et annerledes tur-år

Covid-19 har ført til et annerledesår også for bruken av naturområdene i Innlandet. Covid-19 har vist hvor viktig nærturområdene er. I fjellområdene ser fraværet av utenlandske turister å ha slått ulikt ut for attraksjoner som moskustitting og fugletitting.


Publisert 11.12.2020

Nye verneområder i Innlandet i desember

Fredag 11. desember 2020 ble 8 nye verneområder i Innlandet vedtatt av Kongen i statsråd.